27B - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS


Ordenança fiscal núm. 27B
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINES, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4. o) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs,  que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics de piscines i instal·lacions de caràcter esportiu prestats per l'Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi a que es refereix l'article anterior.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

A) Per entrada al recinte de les piscines durant la temporada d’estiu:

Entrada gratuïta per als infants des del 0 anys i que hagin cursat fins a P5 (etapa infantil)

Entrada general per persona i dia ................................................................................................ 3,50 €

Casals d’estiu de Balaguer:
       Un dia per setmana....................................................................................................................gratuït
       A partir del segon dia per setmana, el preu per usuari serà de ....................................   0,50 €

Tiquet de 10 entrades (T10) ........................................................................................................  27,00 €

Abonaments (tot l’estiu)
       Individual ................................................................................................................................... 62,30 €
       Abonament individual, entre els 12 i els 18 anys i majors de 65 anys (en el moments de sol·licitud) ..... 53,00 €

Familiar doble (2 membres d’una família............................................................................... 105,70 €
       Familiar complert (3 o més membres d’una família) ................................................... 150,35 €
       Lloguer de taquilles .................................................................................................................. 1,00 €

Els menors de 12 anys hauran d’entrar acompanyats d’un adult a les piscines, i en efecte no podran adquirir l’abonament individual i hauran d’adquirir l’abonament doble familiar.


B) Per ús de les instal·lacions esportives (S’han afegit les següents tarifes):

Per partit / hora d’entrenament (2h/servei) ............................................................................... 21,00 €

Per partit / hora d’entrenament regular temporada (1h/servei) .......................................... 210,00 €

Per jornada esportiva complerta de matí i/o tarda (5h/servei) .............................................. 50,40 €

S’aplicarà un descompte addicional del 10% en setmanes completes

No estaran subjectes al pagament del preu:
- L’Ajuntament, en els actes organitzats pel mateix
- La realització de partits i entrenament de clubs federats de Balaguer en període de competicions regular, inclou pretemporada i lliga (del 16 d’agost al 30 de juny)”

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
 

C)    Per lloguer dels inflables aquàtics (per dia)
Laboral (de dilluns a dissabte) ................................................................................................ 452,83 €
Festiu (diumenges i festius) ..................................................................................................... 651,35 €

 

E ) Per utilització del bulder i rocòdrom

Entrada Lliure (sense lloguer de material ni monitor)

Entrada 1 dia ..................................................................................................................................... 3,30 €

Abonament 10 entrades ............................................................................................................... 26,55 €

Entrada anual ................................................................................................................................. 85,80 €

 

Escolars en horari lectiu

Inclou monitor a partir de 10 alumnes

            1dia/setmana ..................................................................................................................... 13,20 €

Sessions (amb lloguer de material i monitor)

Entrada 1 dia ................................................................................................................................... 16,50 €

Entrada abonament 10 entrades .............................................................................................. 140,80 €

 

Lloguer (sense lloguer de material ni monitor)

Entrada 1 dia / 1 hora .................................................................................................................... 55,25 €

 

No estaran subjectes al pagament del preu:

  • L’Ajuntament, en els actes organitzats pel mateix
  • La realització de partits, competició i entrenament de clubs federats de Balaguer en període de competicions regular (pretemporada i lliga).

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'annex de tarifes.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa per serveis s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte de què es tracti o quan es sol·liciti el lloguer dels objectes a què es refereix l'article 6.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta ordenança va ser aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Balaguer en sessió celebrada el dia 30 de març de 2017, i entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.