2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Ordenança Fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


Article 1. Fet imposable

1. L'impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït per l’exercici en el territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l’impost.

2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis, classificades en la secció 1a de les tarifes, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.
 

Article 2. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el seu domicili, estarà obligat a comunicar-ho a l’administració encarregada de la gestió tributària, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada declaració. No obstant, l’Administració podrà rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació.

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la hisenda pública
 

Article 3. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 33 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no realitzin els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:
         a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
         b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

5. En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

6. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament el certificat dels deutes per aquest impost. El sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents que no figurin en el certificat emès, sempre que el certificat s’hagi sol·licitat abans de la data d’adquisició de l’explotació econòmica.

7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.


Article 4. Exempcions

1. Estan exempts de l'impost:

A) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits:

1) Quan l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els casos de:

a) Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la nova entitat.
d) Successió en la titularitat de l'explotació per part de familiars vinculats a l'anterior titular per línia directa o colateral fins al segon grau inclusiu.

2) Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes a aquest, en els següents casos:

a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja s'estava realitzant.
d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat per a la qual ja s'estava tributant.

C) Els següents subjectes passius:

- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.
- Quant als contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà als que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles:

1a) L’import net de la xifra de negocis comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i la resta de reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada xifra de negocis.

2a) L’import net de la xifra de negocis serà, en el cas dels subjectes passius de l’impost sobre societats o dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de l’impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària, l’import net de la xifra de negocis serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net de la xifra de negocis s’elevarà a l’any.

3a) Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup.

A aquests efectes es defineix el grup de societats com l’integrat per la societat dominant i una o diverses societats dominades. Es considera dominant la societat mercantil que sigui soci d’una altra societat, respecte de la qual:

a) Tingui la majoria dels drets de vot, directament o com a resultat d’acords celebrats amb altres socis.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració o hagi nomenat, exclusivament amb els seus vots, la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.

4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.


D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, sense finalitat de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.

F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense finalitat de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.

G) La Creu Roja.

H) Els subjectes passius als quals els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.

I) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A), D), G) i H) de l’apartat 1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.

3. Per a l’aplicació de l’exempció prevista en la lletra C) de l’apartat 1 anterior, el ministre d’Hisenda establirà els supòsits en què s’exigirà la presentació davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària d’una comunicació fent constar que es compleixin els requisits establerts en la lletra esmentada. Aquesta obligació no s’exigirà, en cap cas, quan es tracti de contribuents per l’impost sobre la renda de les persones físiques

4. Els beneficis regulats en les lletres B), E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.

5. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada al fet que l’entitat comuniqui a l’Ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

Article 5. Bonificacions i reduccions
1. A l’empara del que preveu la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de cooperatives, gaudiran d’una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació.
2. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d’aquesta. Aquest període caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.

 

Article 6. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions

1. La concessió de les bonificacions establertes en l’article 5 són de caràcter pregat, llevat de l’establerta per al règim fiscal de les cooperatives.

2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.

3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció.

 

Article 7. Quota tributària

La quota tributària serà la que resulti d'aplicar a les tarifes de l'impost els coeficients de ponderació i situació regulats en els articles 8 i 9 d’aquesta Ordenança, així com les bonificacions regulades en l’article 5 anterior.

 

Article 8. Coeficient de ponderació

D'acord amb el que preveu l'article 87 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu, segons el quadre següent:

Import net de la xifra de negocis (euros) Coeficient ponderació
Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 ............................................
Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 .......................................
Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 .....................................
Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 ...................................
Més de 100.000.000,00 ..........................................................................
Sense xifra neta de negoci .....................................................................
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides per aquest i es determinarà d’acord amb allò previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4 d’aquesta Ordenança.

 

Article 9. Coeficients de situació

1. Als efectes del que preveu l'article 87.1 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en les categories previstes al carrerer annex.

2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8 d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 1a 2a
Coeficient Aplicable 2,31 2,15

3. Quan es tracti de locals confrontats a dos o més carrers, classificats en diverses categories, s’aplicarà la tarifa que correspongui a la via superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfrà, accés directe al local o recinte.

4. Quan en la relació del carrerer per a l’exacció de l’Impost d’Activitats Econòmiques no hi figuri un carrer, es prendrà com a categoria per a aquest la més baixa fins que l’Ajuntament no n’aprovi d’altra de forma expressa.

 

Article 10. Període impositiu i acreditament

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins al final de l'any natural.

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu i les quotes seran irreductibles, excepte quan, en els casos de declaració d'alta, el dia de començament de l'activitat no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en el que es produeixi aquest cessament. Amb tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.
No obstant allò disposat en els paràgrafs anteriors, en els supòsits de fusions, escissions i aportacions de branques d’activitat regulats en el Capítol VIII del Títol VIII de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, de l’Impost sobre societats, les declaracions d’alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn i cessin l’exercici de l’activitat, produiran efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la fusió, escissió o aportació de branca d’activitat de què es tracti. En conseqüència, respecte de l’any en el qual tingui lloc l’operació no es farà cap devolució o ingrés derivats del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals aquestes entitats hagin fet efectivament l’activitat.

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts s’acredita quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.

 

Article 11. Règim de declaració i d'ingrés

1. És competència de l'Ajuntament, la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió i denegació de beneficis fiscals, la realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes tributaris, l’emissió dels instruments de cobrament, la resolució dels recursos que s'interposin contra els esmentats actes i les actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.

2. Contra els actes de gestió tributària competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de:

a) El dia següent al de la notificació expressa, en el cas de liquidacions d’ingrés directe.
b) El dia següent al de finalització del període d’exposició pública del corresponent padró, en el cas que el tribut s’exaccioni mitjançant padró.

3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia suficient.
No obstant això, en casos excepcionals, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.

4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser pagades en els períodes fixats pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 1684/1990, de 20 de desembre.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà la via de constrenyiment i s'aplicarà el recàrrec establert en la Llei general tributària.

5. Les quantitats degudes acrediten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari fins al dia del seu ingrés, i l’esmentat interès s'aplicarà sobre el deute tributari, exclòs el recàrrec de constrenyiment.
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què s'acrediti, fixat conforme al que disposa l'article 58.2.c) de la Llei general tributària.

 

Article 12. Comprovació i investigació

Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament o l’ens encarregat de la gestió tributària exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió, l’exclusió o l’alteració de les dades contingudes en els censos, tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

 

Article 13. Gestió per delegació

1. Mentre la gestió tributària i la recaptació estigui delegada en la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, totes les facultats d’aquestes matèries que en aquesta Ordenança s’atorguen a l’Ajuntament seran exercides per l’esmentat Organisme. En concret, les facultats dels articles 3.6, 6.2 i 11 d’aquesta Ordenança.

2. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.

 

Article 14. Data d'aprovació i vigència

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment en Sessió Extraordinària pel Ple del 15 de novembre de 2013, i ha quedat aprovat definitivament pel Ple del 28 de desembre de 2013. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2014, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

 

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.