3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA


Ordenança Fiscal núm. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

Article 1. Fet imposable

1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per a circular per les vies públiques qualsevol que siguin la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a l'impost

a) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.

b) Els vehicles que, donats de baixa en els registres corresponents per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats a circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.

 

Article 2. Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

 

Article 3. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que collaborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d’aquestes entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.

b) Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible

c) En el supòsit de cessament de les activitats de la societat, els administradors seran responsables subsidiaris de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.

 

Article 4. Exempcions i bonificacions

Estaran exempts d'aquest impost:

1. Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

2. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

3. Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

4. Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en tractats o convenis internacionals.

5. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

6. Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per construcció, no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona amb alguna disfunció o incapacitat física

7. Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent.

Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de presentar davant de l’Ajuntament la següent documentació:

a) El certificat acreditatiu del percentatge de disminució emès per l’òrgan competent.

b) Justificar que es titular d’un permís de conduir o que conviu amb una persona que pot conduir el vehicle per al que demana l’exempció.

c) Justificar el destí del vehicle, per la qual cosa s’adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada pel titular de vehicle on s’especificarà si el vehicle serà conduït per ell mateix o bé serà destinat al seu transport. La manifestació o inexactitud en la manifestació realitzada constituirà infracció greu de conformitat amb el previst a l’article 194 de la Llei General Tributària, raó per la qual s’iniciarà el procediment sancionador.
Les exempcions previstes en els dos apartats anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius
beneficiaris d’aquestes per a més d’un vehicle simultàniament.

8. Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.
Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

9. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles històrics que compleixin amb els requisits que marca el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics. El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

10. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles amb una antiguitat superior als quaranta anys . El període de l’antiguitat es computarà des de la data de fabricació del vehicle, i en el supòsit de desconeixement d’aquesta, des de la data de la seva primera matriculació. Si tampoc hi ha possibilitat de saber aquesta última data, es prendrà la que fa referència a aquella en què es va deixar de fabricar el model corresponent.

No es consideraran vehicles amb dret a bonificació quan s’utilitzin, bé regularment o bé cojunturalment, a alguna activitat comercial o d’índole econòmica en general.

11. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els titulars de vehicles amb una antiguitat superior als 25 anys d’antiguitat, sempre que el subjecte passiu de l’impost sigui soci d’una entitat o associació sense finalitat de lucre, dedicada al col·leccionisme de vehicles històrics, i que estigui degudament inscrita a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

12. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com a C, segons els registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions, o que utilitzin combustible benzina o bioetanol, i amb emissions fins a 120gr/Km de CO2 gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost. Aquesta bonificació s’aplicarà durant els 5 primers anys des de la primera matriculació definitiva del vehicle, i entrarà en vigor, sense efecte retroactiu, a partir de l’exercici 2020. Aquesta bonificació no es acumulable amb la de l’apartat 13.

13. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs), classificats com a Zero emissions o com a ECO, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost.

En el cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb Zero emissions o ECO per part de la Direcció General de Trànsit, gaudiran de la bonificació els vehicles que reuneixin qualsevol de les condicions següents:

a) Que es tracti de vehicles elèctrics.

b) Que es tracti de vehicle que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.

c) Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120 gr./Km de CO2.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant els 5 primers anys des de la primera matriculació definitiva del vehicle, i entrarà en vigor, sense efecte retroactiu, a partir de l’exercici 2020. Aquesta bonificació no es acumulable amb la de l’apartat 12.

 

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions

1. Concessió de les bonificacions establertes en l’article 4.1 apartats 6,7,8,9,10,11,12 i 13 son de caràcter pregat.

2. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en l’article 4 d’aquesta ordenança amb caràcter pregat s'han de presentar a l’Ajuntament i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa, indicant les característiques dels vehicles, la seva matrícula i la causa del benefici. Declarada l’exempció per l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió. L'acord pel qual s'accedeixi a la petició fixarà l'exercici des del qual el benefici s'entén concedit.

3. Els beneficis fiscals sol·licitats amb posterioritat al meritament de l’impost tindran efectes des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sense que puguin tenir caràcter retroactiu. No obstant això, en el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre el rebut o la liquidació tributària no hagi guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritament del tribut concorrien els requisits exigits per a la seva obtenció.

 

Article 6. Quota tributària

1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient del 2

Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Per aplicació del que s'ha previst en l'apartat anterior, les quotes del quadre de tarifes vigents en aquest municipi seran les següents:

Quadre de tarifes
Potència i classe de vehicles

A) Turismes

De menys de 8 cavalls fiscals.........................................................................................................25,24 €
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals......................................................................................................68,16 €
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.................................................................................................143,88 €
De 16 a 19,99 cavalls fiscals.........................................................................................................179,22 €
De 20 cavalls fiscals en endavant................................................................................................224,00 €

B) Autobusos

De menys de 21 places.................................................................................................................166,60 €
De 21 a 50 places...........................................................................................................................237,28 €
De més de 50 places.....................................................................................................................296,60 €

C) Camions

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil...........................................................................84,56 €
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil.............................................................................166,60 €
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil..............................................................237,28 €
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil.............................................................................296,60 €

D) Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals........................................................................................................35,34 €
De 16 a 25 cavalls fiscals..................................................................................................................55,54 €
De més de 25 cavalls fiscals..........................................................................................................166,60 €

E) Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil...................................................35,34 €
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil................................................................................55,54 €
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil.............................................................................166,60 €

F) D’altres vehicles

Ciclomotors.............................................................................................................................................8,84 €
Motocicletes fins a 125 cc.....................................................................................................................8,84 €
Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc................................................................................15,14 €
Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc................................................................................30,30 €
Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.............................................................................60,58 €
Motocicletes de més de 1.000 cc....................................................................................................121,16 €

La potència fiscal expresada en cavalls fiscals es l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles, Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

3. Excepte determinació legal en contra, per la determinació de les diverses classes de vehicles s’estarà al que disposa el Reglament General de Vehicles.

4. El coeficient d’increment de les quotes d’aquest impost aplicable a aquest municipi serà el que figura en el quadre de tarifes.

 

Article 7. Període impositiu i acreditació de l'impost

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta adquisició.

2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle.

4. També procedirà el prorrateig de la quota de la mateixa manera en els supòsits de baixa temporal per substracció o robatori del vehicle, i això des del moment en que es produeixi la baixa temporal en el Registre de Trànsit.

5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi pagat la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.

6. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervingui un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per a aquesta activitat, d’acord amb el que estableix l’article 33 del Reglament general de vehicles, no es procedirà al prorrateig del deute, però el vehicle no s’inclourà en el padró fiscal de l’exercici següent.
Les baixes temporals per transmissió tindran una durada màxima d’un any.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en què fou entregat al compravenda no cal que l’adquirent pagui l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l’adquirent pagar la quota de l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article.

 

Article 8. Règims de declaració i d’ingrés

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, sense perjudici dels acords de delegació de competències o col·laboració que s’hagin pogut realitzar.

2. En el cas d’altes per primera adquisició de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s’alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s'escaigui i la realització d’aquesta. S'acompanyarà la documentació acreditativa de la compra o modificació, el certificat de les característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.

3. Proveït de l’autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost que resulti de la mateixa en l’entitat bancària col·laboradora.
Aquesta autoliquidació tindrà el caràcter de provisional fins que l'oficina gestora verificarà que el pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de declaració.

4. En els supòsits de baixa, transferència i canvi de domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, els subjectes passius hauran d’acreditar el pagament de l’últim rebut presentat al cobrament, llevat del supòsit de baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d’antiguitat, sens perjudici de l’obligació d’abonar la resta de rebuts pendents.

 

Article 9. Padrons

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.

2. Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre públic de trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili.
Així mateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili fiscal de què pugui disposar l'Ajuntament.

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposarà al públic per termini de trenta dies hàbils, perquè els interessats legítims puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província simultàniament al calendari fiscal i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

4. El pagament de les quotes anuals es realitzarà en el període de cobrament que fixi l’Ajuntament, tot anunciant-lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici d’utilitzar altres mitjans que es creguin més adients. En cap cas, el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

 

Article 10. Gestió per delegació

1. Si l’Ajuntament delega a la Diputació de Lleida les facultats de gestió de l’impost i aquesta les accepta, les normes contingudes en els apartats anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l’administració delegada.

2. L’autoliquidació de l'impost que cal practicar en el cas de noves adquisicions de vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. En aquest Organisme es verificarà l'import de l'autoliquidació, que prèviament s’haurà ingressat en l’entitat col·laboradora. Si l'import ingressat fos incorrecte, l'Organisme practicarà la liquidació complementària que calgui.

 

Article 11. Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

 

Disposició addicional

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.