8 - TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D'URBANISME


Ordenança fiscal núm. 8

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als article 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats en matèria d’urbanisme.

 

Article 2n. Fet imposable

El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les ases del règim local i l’article 187 del TRLUC

 

Article 3r. Subjecte passiu

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal.lacions o s'executin les obres.

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

 

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Base imposable

1. Constitueix la base imposable de la taxa:

a) El cost real i efectiu de l’obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de sol, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o instal·lacions de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera provisional.

b) El cost real i efectiu de l’habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars les instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus.

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l’efecte de l’impost sobre béns immobles, quan es tracti de parcel.lacions urbanístiques, de demolició total o parcial de construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que tinguin per objecte constituir mes elements susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en una declaració d‘obra nova precedent.

d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en els supòsits en que ho exigeixi el planejament urbanístic, la superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.

2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.

 

Article 6è. Quota tributària

1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable, amb un mínim de 25€ per expedient

a) L’1 per cent, en els supòsits 1.a) i 1 b) de l'article anterior .

b) El 0,1 per cent, en els supòsits de l'apartat 1.a) i 1 b) de l'article anterior, quan es tracti d’obres de construcció en general a l'àmbit d'influència del Centre Històric, d'arranjament de façanes principals en el nucli urbà i d'entubament de braçals i recs en el medi rural.

c) El 0,1 per cent, per la llicència de primera ocupació, i el canvi d’ús, dels edificis i de les instal·lacions.

d) El 0,010 per cent, en els supòsits 1.a) de l'article anterior, quan es tracti d'obres de construcció d'instal·lacions industrials de nova implantació tant en el Polígon Campllong com en altres zones del Terme Municipal.

Es considerarà també com a nova implantació d'instal·lacions industrials:
Les ampliacions i construccions auxiliars a la producció que realitzi la mateixa persona física o jurídica durant els primers cinc anys des de la seva primera petició, sempre i quan tingui relació directa amb l’activitat inicial.

Les noves instal·lacions que realitzi la mateixa persona física o jurídica quan siguin activitats que comportin el pagament d’un nou epígraf de l’IAE o corresponguin a una subclasse diferent de la CCAE-93 aprovada per Decret 97/1995 i publicada al DOGC núm. 2034 del 4 d’abril de 1995.

e) El 0,02 per cent, en el supòsit c) de l’article anterior,  en les parcel·lacions urbanes, la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació, i les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent  dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent.

f) 16 €  per m2 , en el supòsit d) de l’article anterior sobre els cartells de propaganda.

g) Drets d'escomesa de clavegueram s'exigirà una sola vegada i consistirà en les quantitats fixes de :
En cas d'habitatge, per unitat d'habitatges.......................................... 5,61 €
En cas de locals comercials o industrials per unitat de local....... 11,21 €

2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge de reducció del 20 per cent, amb una taxa mínima de 25 €

3. a) En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, o s’hagi practicat lavisita de comprovació en el cas de les activitats comunicades, les quotes que s'hauran de liquidar seran el vint-i-cinc per cent de les que s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament, amb una taxa mínima de 25 €

S’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud , malgrat no hagi formulat petició expressa, quan no aporti la documentació que necessàriament hagi d’acompanyar a la sol·licitud i que li hagi estat requerida per l’Ajuntament, així com en tots aquells casos en els que tingui que ser arxivat l’expedient per deficiències en l’actuació d’aquest interessat.

b) En el supòsit que els sol·licitants, una vegada concedida la llicència, o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades, desisteixin de realitzar les obres per les quals van sol·licitar la mateixa mitjançant renúncia expressa formulada per escrit davant l'Ajuntament, les quotes que s'hauran de liquidar seran el cinquanta per cent de les que s'assenyalen en el número anterior amb una taxa mínima de 25 €

c) En cas que el sol·licitant hagués satisfet la taxa íntegra, en qualsevol dels dos casos anteriors, apartats a) i b) podrà sol·licitar mitjançant renúncia expressa formulada per escrit davant l'Ajuntament la devolució del setanta-cinc per cent i del cinquanta per cent de l'import pagat, respectivament amb una taxa mínima de 25 €

d) Seran desestimades totes les renúncies o desistiment formulats després de caducada la llicència.

e) Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de que l’Ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa. Altrament, no es retornarà cap import.

 

Article 7è. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa, llevat de la realització d'obres d'urbanització per part de particulars en la via pública que quedaran totalment exempts.

 

Article 8è. Acreditació

1. La Taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació dels servei o realització de l’activitat municipal.

2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ d’una quantitat equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa.

3. Quan les obres s’hagin iniciat o executat sense haver sol.licitat la llicència o comunicació prèvia corresponent, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal dirigida a determinar si l’obra en quesito es autoritzable o no, independentment de l’inicide l’expedient administratiu que pugui instruir-se per a l’autorització d’aquestes obres o la seva demolició en el cas que no fosin autoirtzables.

4. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la denegació de la llicència sol·licitada, o la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat.

 

Article 9è. Declaració

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.

2. Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.

 

Article 10. Liquidació i ingrés

Quan es tracti de les obres i els actes a què es refereix l’article 5è, l’interessat presentarà junt amb la sol·licitud de la llicència d’obres, una declaració liquidació de la taxa.

Quan es concedeixi la llicència d’obres preceptiva o quan encara no s’hagi sol·licitat, concedit o denegat la llicència d’obres preceptiva, s’inicií la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la base imposable d’acord amb la major d’aquestes quantitats:

La quantitat resultant de valorar el projecte d’acord amb els mòduls que figuren el l’annex d’aquesta ordenança.
La corresponent al pressupost presentat pels interessats, visat pel Col·legi Oficial corresponent.

Quan es tracti de les obres realitzades mitjançant el règim de comunicació, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la base imposable d’acord amb els mòduls que figuren en l’annex d’aquesta ordenança.

Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el cost real i efectiu de la mateixa, l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, modificarà si s’escau, la base imposable a que es refereix l’apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quantitat que correspongui.

 

Article 11è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que disposa l’article 181 i següents de la Llei General Tributaria.

 

Disposició addicional

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

ANNEX-1 MÒDULS OBRES MAJORS I OBRES MENORS TIPUS I

Tal com es disposa a l’apartat 2 de l’article 10 de la present Ordenança, la base imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul bàsic ponderat amb els coeficients correctors que es detallen.

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses en les parts comunes, expressada en metres quadrats amb dos decimals.

Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent.

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb la pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:

Mr = Mb x Cg x Ct x Cq x Cu

Definicions:

Mb: Mòdul bàsic, que s’actualitza cada anualitat. Aquest any es fixat en 490,00 €/m2.

Cg: Coeficient d’ubicació geogràfica.

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.

Cq: Coeficient de qualitat.

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmentat.

Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.

Els coeficients correctors que es faran servir són els següents:

1. COEFICIENT D’UBICACIÓ GEOGRÀFICA (Cg) 0,90

2. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct)

En edificacions de nova planta i addicions

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ                                                           Ct

- Edifici aïllat (4 façanes).                                                   1,20
- Soterranis a partir del 3r. en tot tipus d’edificis.

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct

- Edifici en testera(3 façanes).                                           1,10
- Soterranis 1r. i 2n. en tot tipus d’edificis.
- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes)                              1,00
1.2. En obres de reforma i rehabilitació

TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ                                                                                                   Ct

- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les façanes             0,90
- Reformes que afectin elements estructurals.                                                              0,70
- Reformes que no afectin elements estructurals                                                         0,50
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments
(Aplicat a la superfície de façana)                                                                                     0,50

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.

3.COEFICIENT DE QUALITAT (Cq)

- Nivell superior a l’estàndard d’ús 1,20
- Nivell estàndard segons ús (Mínim obligatori en edificis d’habitatges, també en garatges d’habitatges unifamiliars 1,00
- Nivell inferior a l’estàndard d’ús (Aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació posterior) 0,80

4. COEFICIENT D’ÚS (Cu)

USOS                                                                                                                                                     Cu

- Habitatges entre 200 m2 i 150 m2.                                                                                              1,80
- Habitatges entre 150 m2 i 100 m2.                                                                                              1,60
- Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament.                                                               1,20
- Plantes altes per a local sense ús específic.                                                                             1,20
- Sota cobertes compartides com a locals comunitaris o no vinculades.                               1,20
- Locals comercials en planta baixa sense ús específic.                                                           1,00
- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.                                                             1,00
- Garatges d’habitatges unifamiliars.                                                                                              1,00
- Golfes.                                                                                                                                                 0,75
- Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m i coberta lleugera autoportant.               0,70
- Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m i coberta lleugera autoportant            0,60
- Explotacions agropecuaries i Magatzems agrícoles amb llums > 12m i coberta
lleugera autoportant                                                                                                                            0,35
- Explotacions agropecuaries i Magatzems agrícoles amb llums fins 12m i coberta
lleugera autoportant                                                                                                                            0,30


ANNEX –2 MÒDULS OBRES MENORS TIPUS II

A) Obres a l’interior dels habitatges, locals i vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, l’estructura o la façana

 

Concepte

 

PEM

IMPOST

TAXA

 

INTERIORS

 

 

(€/m2)

 

 

LOCALS

 

 

 

 

 

a.1) Les obres de reforma interior de locals no vinculats a cap activitat i sense afectació estructural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.1.1) Pintat i/o enguixat i/o arrebossat de paraments interiors de local

(100 m2 sup.)

1.333,33

0,42 €

25,00 €

a.1.2) Substitució parcial o total del paviment

(100 m2 sup. útil)

3.000,00

0,95 €

25,00 €

a.1.3) Substitució global d’instal·lacions (aigua, llum...)

ut.

4.833,33

153,22 €

38,67 €

 

a.1.4) Substitució i/o col·locació de cel-ras

(100 m2 sup.)

3.190,00

1,01 €

25,52 €

 

 

 

 

 

 

 

HABITATGES

 

 

 

 

 

a.1.5) Col·locació i/o execució de trasdossat

(100 m2 sup.)

3.296,00

1,04 €

26,37 €

a.2) Les obres de reforma interior dels habitatges següents:

 

 

 

 

 

a.2.1) Les obres de reforma TOTAL de banys:

Banys > 5m2

3.500,00

88,76 €

28,00 €

 

Banys < 5 m2

2.500,00

79,25 €

25,00 €

       a.2.1.1 ) Substitució element i instal·lació sanitari

1 ut.

120,00

3,80 €

25,00 €

 

2 ut.

240,00

7,61 €

25,00 €

 

3 ut.

360,00

11,41 €

25,00 €

 

4 ut.

480,00

15,22 €

25,00 €

       a.2.1.2 ) Substitució enrajolat parament vertical

(100 m2 sup.)

2781,00

0,88 €

25,00 €

a.2.2) Les obres de reforma TOTAL de cuines:

Cuines > 10m2

6.823,79

216,31 €

54,59 €

 

Cuines < 10 m2

3.592,09

113,87 €

28,74 €

       a.2.2.1 ) Substitució element i instal·lació en cuina

1 ut.

120,00

3,80 €

25,00 €

       a.2.2.2 ) Substitució enrajolat parament vertical

(100 m2 sup.)

3181,00

1,01 €

25,45 €

a.2.3) Pintat i/o enguixat i/o arrebossat de paraments interiors de l'habitatge

(100 m2 sup.)

3.333,33

1,06 €

26,67 €

a.2.4) Substitució parcial i total del paviment

(100 m2 sup. útil)

3.000,00

0,95 €

25,00 €

a.2.5) Substitució d’instal·lació elèctrica

ut.

2.500,00

79,25 €

25,00 €

a.2.6) Substitució d’instal·lació climatització

ut.

4.500,00

114,12 €

36,00 €

a.2.7) Substitució tancaments practicables interiors

ut.

240,00

7,61 €

25,00 €

 

 

 

 

 

 

 

VESTIBULS I ESCALES

 

 

 

 

 

a.2.8) Substitució i/o col·locació de cel-ras

(100 m2 sup.)

3.190,00

1,01 €

25,52 €

a.3) Les obres de reforma interior dels vestíbul i escales comunitàries

 

 

 

 

 

a.3.1) Pintat de paraments interiors vestibuls i escales

(100 m2 sup.)

1.333,33

0,42 €

25,00 €

a.3.2) Substitució parcial o total del paviment

(100 m2 sup. útil)

3.000,00

0,95 €

25,00 €

a.3.3) Substitució global instal·lacions comunitàries (aigua, llum...)

ut.

2.500,00

79,25 €

25,00 €

 

 

 

 

 

 

 

EXTERIORS

 

 

 

 

 

a.3.4) Substitució i/o col·locació de cel-ras

(100 m2 sup.)

3.190,00

1,01 €

25,52 €

 

a.4) Substitució d'elements puntuals, exteriors i interiors, sense afectació estructural ( no inclosos rafecs ni elements lineals)

ut.

70,05

2,22 €

25,00 €

 

a.5) Substitució de tancaments practicables exteriors FORA DE L'ÀMBIT DEL CENTRE

ut.

400,00

12,70 €

25,00 €

 

a.6) Substitució de teules FORA DE L'ÀMBIT DEL CENTRE

(100 m2 sup)

2.500,00

0,79 €

25,00 €

 

a.7) Substitució i/o execució parcial o total del paviment exterior

(100 m2 sup)

3.641,67

1,15 €

29,13 €

 

a.8) Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d'arbrat

(100 m2 sup)

1.833,33

0,58 €

25,00 €

 

a.9) Formació de gual

ut.

450,00

14,27 €

25,00 €

 

a.10) Pintat de façana FORA DE L'ÀMBIT DEL CENTRE sempre que es realitzin des del terra, balcó o terrassa

(100 m2 sup)

780,00

0,03 €

25,00 €

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.