9 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE LES ACTIVITAT


Ordenança fiscal núm. 9
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4 i) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i pels controls posteriors a l’inici de l es activitats.

 

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Balaguer s’ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84bis, i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles pública i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorials i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.

2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s’especifiquen a les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta ordenança.

 

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti la intervenció integral de l’administració municipal.

 

Article 4t. Responsables Tributaris

1. Són responsables tributàries les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirá que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Bonificacions

S’aplicarà un coeficient corrector d’un 0,30 a les tarifes de les llicències ambientals (Annex III Llei 20/2009) per les instal·lacions agrícoles i ramaderes.

La bonificació tipificada anteriorment no s’aplicarà en els expedients tributaris incoats per inspecció i en tots aquells que les sol·licituds d’autorització / llicència o les comunicacions d’implantació d’activitats de l’expedient no s’ajustin als preceptes legals en vigor. 54
Ajuntament de Balaguer

 

Article 6è. Quota Tributària.

1. Segons el tipus d’expedient tramitat les tarifes a aplicar són les següents:

 

1.- Establiments d'espectacles públics i activitats recreatives Llei 11/2009, de 6 de juliol

Llicència municipal obertura

Comunicació prèvia

Llicències extraordinàries

Llicències en règim especial

Llicències Provisionals

Canvi de titular

Baixa

Superfície útil de 0 a 500 m2

992,68

579,41

330,90

992,68

159,67

106,20

28,01

Superfície útil més gran de 500 m2

1654,64

1323,93

551,54

1.654,64

265,04

106,20

28,01

 

2.- Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre

Informe annex I per autorització ambiental, adequació o revisió

Llicència ambiental amb DIA (Annex II DIA)

Llicència ambiental (Annex II)

Comunicació prèvia (Annex III)

Adequació llicència ambiental (Annex II)

Canvi de titular

Baixa

Superfície útil de 0 a 400 m2

254,09

1.072,12

992,68

579,41

799,44

106,20

28,01

Superfície útil de 401 a 1500 m2

254,09

1429,84

1.323,93

744.49

1.027,22

106,20

28,01

Superfície útil de 1501 a 4000 m2

254,09

1.787,01

1.654,64

1.075,23

1.483,54

106,20

28,01

Superfície útil més gran de 4000 m2

254,09

2.680,26

2.481,72

1.323,93

1.826,71

106,20

28,01

 

3.- Centres de culte. Llei 19/2009, de 22 de juliol

Llicència municipal obertura i ús

Comunicació prèvia

Canvi de titular

Baixa

Superfície útil de 0 a 400 m2

579,41

168,02

106,20

28,01

Superfície útil de 401 a 1500 m2

744,49

215,91

106,20

28,01

Superfície útil de 1501 a 4000 m2

1.075,23

311,81

106,20

28,01

Superfície útil més gran de 4000 m2

1.323,93

384,64

106,20

28,01

 

4.- Activitats innòcues i altres activitats no afectades per normativa d'intervenció administrativa específica.

Comunicació prèvia

Declaració responsable

Canvi de titular

Baixa

Superfície útil de 0 a 100 m2

413,79

240,39

106,20

28,01

Superfície útil de 101 a 200 m2

496.34

357,36

106,20

28,01

Superfície útil de 201 a 400 m2

661,96

476,61

106,20

28,01

Superfície útil de 401 a 600 m2

827,06

595,47

106,20

28,01

Superfície útil més gran de 600 m2

1.075,23

774,16

106,20

28,01

 

Modificació de les activitats: s’aplicarà  el  50 %  de la taxa que correspon al tipus de llicència o de comunicació dels apartats anteriors.

Informes Tècnics: 57,81€

Informe Previ matèria incendis: 233,39 €    
 

 

2.

a) En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, permís o comunicació prèvia les quotes que s’hauran de liquidar seran el vint-i-cinc per cent de les que s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament.
S’entendrà que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, malgrat no hagi formulat petició expressa, quan no aporti la documentació que necessàriament hagi d’acompanyar a la sol·licitud i que li hagi estat requerida per l’Ajuntament, així com en tots aquells casos en els que tingui que ser arxivat l’expedient per deficiències en l’actuació d’aquest interessat.

b) En el supòsit que els sol·licitants, una vegada concedida la llicència, permís o comunicació prèvia, desisteixin de l'obertura de l'establiment pel qual van sol·licitar la mateixa mitjançant renúncia expressa formulada per escrit davant l'Ajuntament, les quotes que s'hauran de liquidar seran el cinquanta per cent de les que s'assenyalen en el número anterior.

c) En cas que el sol·licitant hagués satisfet la taxa íntegra, en qualsevol dels dos casos anteriors, apartats a) i b) podrà sol·licitar mitjançant renúncia expressa formulada per escrit davant l'Ajuntament la devolució del setanta-cinc per cent i del cinquanta per cent de l'import pagat, respectivament.

 

Article 7è. Acreditament

1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de la presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponen procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.

2. Quan el procediment s’iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d’incoació del corresponent procediment.

3. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o comprovat prèviament per part de l’Ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a que fa referència l’article 2 d’aquesta ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que constitueix el fet imposable.

4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera per la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desestimen del sol·licitant desprès que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.

 

Article 8è Normes de gestió

1. La taxa es gestionarà pel règim d’autoliquidació quan el procediment s’iniciï a instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditament d’haver efectuat el pagament de la taxa corresponent.

2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.

 

Article 9è. Infraccions i sancions tributaries

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributaria

 

Disposició Addicional

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de que porten causa.

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2020, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.