11 - TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL


Ordenança fiscal núm. 11
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

 

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació d'aquests panteons o sepultures; reducció, incineració; moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, siguin convenients o s'autoritzin a instància de part.

 

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la realització del servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.

 

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Exempcions subjectives

Estaran exempts els serveis que es realitzaran de:

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre pagada per la família dels finats.

b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.

c) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna.

 

Article 6è Quota Tributaria:

La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent :

Dret funerari de nínxol,  1r.pis,doble unitat............................................................................. 3.427.54 €
                                           1r pis unitat........................................................................................ 1.757,72 €
                                           2n. pis, unitat..................................................................................... 2.343,80 €
                                           3r. pis, unitat....................................................................................... 1.479,14 €
                                           4t.pis, unitat........................................................................................ 1.173.29 €

Cementiri Nou :
Dret d'ús de terrenys per a tomba que s'edificarà segons Reglament Cementiri, per m2 de terreny250.11 €

 

Cementiri Vell:

Dret d'ús de terrenys per a tomba Que s’edificarà segons Reglament Cementiri, per m2 de terreny.......250.11 €

Dret d'ús de terrenys per fosa simple (creu-sepultura)....................................................................................... 250.11 €

Dret d’ús de columbari doble................................................................................................................................... 741.48 €

Dret d’ús de columbari triple................................................................................................................................. 1.019,51 €

 

Exhumacions - Inhumacions

Inhumació del cadàver (nínxol, sepultura, tomba, panteó)................................................................................... 50.72 €

Col·locació làpida en nínxol, segons cost del servei concertat

Exhumació d'un cadàver, portant enterrat
          més de cinc anys................................................................................................................................................ 50,72 €
          entre 3 i 5 anys.................................................................................................................................................... 62,84 €
          menys de 3 anys............................................................................................................................................... 113,14 €

Per cada clot fet per inhumació o exhumació ...................................................................................................... 143,98 €

Per cada clot fet per urna de cendres........................................................................................................................72,00 €

Obertura nínxol per col·locació urna cendres........................................................................................................ .50,72 €

Obertura Columbari per col·locació urna cendres.................................................................................................. 30,00€

 

Taxa Conservació

Per conservació de cada creu de 1,60 m2 a  l’any ................................................................................................  12,36€

Per conservació sepultura per m2 i any (amb un import mínim de 12,35 €)....................................................... 1,45 €

Per conservació de cada tomba per m2 i any (amb un import mínim de 15,64 €)............................................. 1,45 €

Per conservació de cada panteó per m2 i any (amb un import mínim de 20,51 €)............................................ 1,45 €

Per conservació de cada nínxol a l'any...................................................................................................................... 16,16 €

Per conservació de cada columbari a l’any.............................................................................................................. 16,16 €

 

Drets d’Inscripció

Drets d'inscripció d'un panteó familiar, adquirit per herència o cessió entre parents:
          de 1r. i 2n. grau.................................................................................................................................................. 124,94 €
          de 3r. i 4t. grau................................................................................................................................................... 225,76 €
          de 5è. grau i successius................................................................................................................................. 300,18 €

Drets d'inscripció entre parents d'un nínxol:
          de 1r. i 2n grau...................................................................................................................................................... 50,72 €
          de 3r. i 4t. grau.................................................................................................................................................... 113,14 €
          de 5è. grau i successius................................................................................................................................. 175,16 €

Drets d'inscripció entre parents d'una  tomba:
          de 1r. i 2n grau...................................................................................................................................................... 50,72 €
          de 3r. i 4t. grau.................................................................................................................................................... 113,14 €
          de 5è. grau i successius................................................................................................................................. 175,16 €

Drets d'inscripció d'una creu o sepultura adquirida per herència o cessió entre parents:
          de 1r. i 2n. grau..................................................................................................................................................... 37,55 €
          de 3r. i 4t. grau...................................................................................................................................................... 50,10 €
          de 5è grau i successius..................................................................................................................................... 62,84 €

Trasllats de les restes des del cementiri fins el punt de destí, per hora o fracció........................................... 20,00 €

Per cada títol de tomba, nínxol, panteó, i sepultura................................................................................................ 24,72 €

 

Article 7è. Acreditació

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests es sol·liciten.

 

Article 8è. Declaració, liquidació i ingrés

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.
La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del projecte i la memòria corresponents, autoritzats per un facultatiu competent.

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s'hagi realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe en les arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

 

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l’article 181 i següents de la Llei General Tributària.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.