13 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS


Ordenança fiscal núm. 13
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regirà per la present Ordenança.

 

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics.

 

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:

a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars amb subministrament d’aigua, com a conseqüència de les activitats domèstiques.

b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar.

c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos privats, tal com aparcament, traster o magatzem, sempre que tinguin subministrament d’aigua.

2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; animals domèstics morts i vehicles abandonats.

 

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

 

Article 4t. Responsables

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Quota Tributària

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

2.1 Per cada Habitatge: 128,13 €

S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar

2.2 Per cada Local comercial inactiu o tancat: 117,04 €

S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es realitzen activitats domèstiques i destinat a usos privats (aparcament, magatzem, etc.).

2.3 Per cada Local que tingui signat un contracte amb un gestor autoritzat per la recollida de residus generats per la seva activitat: 117,04 €

Els subjectes passius que considerin reunir les condicions per a ser aplicades les tarifes reduïdes, ho sol·licitaran anualment, fent expressa declaració de les dades requerides.

En situacions d’escassa capacitat econòmica s’aplicarà una tarifa reduïda en un 75% respecte a les tarifes de l’article 5 de l’ordenança a aquells subjectes passius, perceptors de pensions públiques, que acreditin documentalment que la renda habitual de la seva unitat familiar no ultrapassa una vegada i mitja el salari minin interprofessional.

En situacions d’escassa capacitat econòmica s’aplicarà una tarifa reduïda en un 50 % respecte a les tarifes de l’article 5 de l’ordenança a aquells subjectes passius, pensionistes majors de 65 anys, que acreditin documentalment que la renda total habitual de la seva unitat familiar no ultrapassa dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

En situacions d’escassa capacitat econòmica s’aplicarà una tarifa reduïda en un 50% respecte a les tarifes de l’article 5 de l’ordenança a aquells subjectes passius, menors de 30 anys emancipats, que acreditin documentalment que la renda total habitual de la seva unitat familiar no ultrapassa dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

Per poder gaudir d’aquestes bonificacions, els subjectes passius hauran de tenir la seva residència habitual, entenent com a tal aquella que consta en al padró d’habitants, en la finca per la qual es demana la bonificació i no ser al mateix temps propietari de cap altra finca urbana ni en el terme de Balaguer ni en qualsevol altre. Aquesta qüestió s’acreditarà amb una declaració responsable signada per l’interessat.

Per poder gaudir de les tarifes reduïdes, els subjectes passius hauran d’estar al corrent de pagament de totes les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Balaguer. En el supòsit que demani un ajornament o fraccionament dels deutes i no acompleixi els terminis establerts, automàticament deixaran de tenir efecte les tarifes reduïdes malgrat haver estat concedides per l’Ajuntament.

Els subjectes passius que considerin reunir les condicions per a ser aplicades les tarifes reduïdes, ho sol·licitaran anualment, fent expressa declaració de les dades requerides.

Per part dels Serveis Municipals s’efectuaran les oportunes comprovacions per verificar si es reuneixen els requisits, podent-se exigir les proves que es considerin escaients. Cas de disconformitat entre la declaració del peticionari i els informes de l’Ajuntament, l’aplicació de la tarifa reduïda podrà ser denegada, corrent a càrrec del subjecte passiu la càrrega de la prova en contrari sobre la informació municipals.

 

Article 6è. Acreditament

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada trimestre natural. Quan l'acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a aquesta data, la primera quota s'acreditarà el primer dia del trimestre següent.

 

Article 7è. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa es considera meritada des que comença l’obligació de contribuir, segons el que fixa l’article 6 i anualment, l’1 de gener de cada any, si es tracta de la recollida d’escombraries d’habitatges.

2. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en que s’acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, la declaració d’alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota del primer trimestre.

3. El període impositiu coincideix amb l’any natural excepte en el supòsits d’inici o cessament de la prestació del servei, casos en que es procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:

a) En els supòsits d’altes per inici de la prestació del servei, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en que té lloc l’alta.

b) En cas de baixes per cessament de la prestació del servei, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en que s’origina el cessament.

La taxa serà liquidada per l’Ajuntament amb un rebut anual i nomes els rebuts amb domiciliació bancària es fraccionaran en dos terminis de pagament

En particular, quan els rebuts siguin generats per persona diferent del propietari, el pagament del rebut es realitzarà mitjançant càrrec al compte de qui genera els residus, sempre que hagi estat acceptat per aquest.

 

II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels residus comercials.

 

Article 8è. Fet imposable

1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat autoritzat per a la prestació del servei en els termes previstos a la normativa vigent en matèria de residus, la recollida, transport i tractament dels residus comercials.

2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la prestació dels serveis següents:

a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.

b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries.

3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis.

 

Article 9è. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article 8 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que:

a) Sol·licitin la prestació del servei.

b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.

Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de cada any, amb el document oficial justificatiu del lliurament dels residus a gestor autoritzat del període anterior.

3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.

4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

 

Article 10.- Responsables

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la Llei General tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

 

Article 11.- Quota tributària

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu.

2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

a) Locals destinats a l’exercici d’activitats professionals i prestació de serveis:
Dins l’habitatge familiar:........................................................................................................................... 155,72 €
Fora de l’habitatge familiar fins a 50 m2............................................................................................... 184,16 €
Més de 50 m2 i fins a 100 m2: .................................................................................................................239,56 €
Més de 100 m2: ...........................................................................................................................................293,44 €

b) Oficines i delegacions de serveis de l’Administració Central, Autonòmica i Local:................. 134,10 €

c) Bancs i altres entitats de crèdit: ........................................................................................................1.069,52 €

d) Locals destinats a pupil·latge, guarda o rentat de vehicles :
Fins a 100 m2 de superfície:.................................................................................................................... 123,20 €
Per cada 50 m2 o fracció de superfície: ......................................................................................................6,36 €

e) Locals de venda al detall:
Fins a 75 m2 de superfície: ......................................................................................................................235,82 €
Més de 75 m2 i fins a 150 m2: .................................................................................................................257,26 €
Més de 150 m2 fins a 250 m2:................................................................................................................. 314,42 €
Més de 250 m2 per cada m2 o fracció de superfície:............................................................................... 0,98 €

Locals de venda al major i locals de venda i exposició de mobles:
Cada 400 m2 de superfície:..................................................................................................................... 469,36 €
Per cada m2 o fracció de superfície: ...........................................................................................................1,20 €

f) Locals d’espectacles, cinemes i teatres: ...........................................................................................385,54 €

g) Bars, cafeteries de categories especials, sales de ball, discoteques, pubs i locals similars: 799,94 €

h) Resta de bars, cafeteries i locals similars:....................................................................................... 403,90 €

i) Hotels, hostals i residències:
3, 4, 4 superior, 5 estrelles i GL: ...........................................................................................................1.307,82 €
2 i 1 estrella: .................................................................................................................................................887,06 €

j) Fondes, cases d’hostes i Albergs: .......................................................................................................579,92 €

k) Restaurants:............................................................................................................................................. 636,96 €

l) Clíniques, hospitals i residències geriàtriques:................................................................................ 929,32 €

m) Altres locals no especificats en apartats anteriors:
Cada 400 m2 de superfície:..................................................................................................................... 384,30 €
Per cada m2 de superfície:........................................................................................................................... 1,28 €

o) Locals d’entitats i associacions dedicades a tasques benèficosocials..........................................8,98 €

p) Habitatges d’ús turístic: .........................................................................................................................184,16 €

3. Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a una anualitat.
En cap cas la quota exigible, per una sola activitat, ha de ser superior a 1.390,02 €.

4. Independentment de la classificació de l’apartat 1:
Recollida d’escombraries que ocupin més d’un metre cúbic diari, per dia i contenidor: 11,68 €

 

Article 12.- Acreditament i període impositiu.

1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.

2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.

3. El període impositiu coincideix amb l’any natural excepte en el supòsits d’inici o cessament de la prestació del servei, casos en que es procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
En els supòsits d’altes per inici de la prestació del servei, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en que te lloc l’alta.
En cas de baixes per cessament de la prestació del servei, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en que s’origina el cessament.

 

Article 13.- Règim de declaració i ingrés.

1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de recollida transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar l’autoliquidació de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei.

Per a exercicis següents, en tant no hagi comunicat la seva voluntat de no recepció del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament amb un rebut anual i nomes els rebuts amb domiciliació bancària es fraccionaran en dos terminis de pagament.

En particular, quan els residus siguin generats per persona diferent del propietari, el pagament del rebut es realitzarà mitjançant càrrec al compte de qui genera els residus, sempre que hagi estat acceptat per aquest.

2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2 de la present Ordenança que figuressin a 31-12-2012 com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i tractament de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança, aprovi l’Ajuntament.

3.Les modificacions de la matricula derivades de qualsevol variació de les dades en els Registres Administratius, tindran efectes a partir del trimestre següent a la data de variació de les dades.
Les superfícies computables als locals seran les que figuren a la base de dades dels Registres Administratius (Llicències d’Activitats, Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) , Impost Béns Immobles (IBI) .

 

Article 14.- Infraccions i sancions.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i l’Ordenança General.

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2021, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.