14 - TAXA PER TRANSPORT DE CARNS


Ordenança fiscal núm. 14

TAXA PER TRANSPORT DE CARNS

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per transports de carns, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

 

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, amb caràcter obligatori en ús de les facultats concedides per l'article 34 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, del servei de transport de carns i de despulles des de l'escorxador municipal als mercats de proveïments i establiments situats fora d'ells als domicilis dels particulars, i la càrrega i descàrrega de les carns i lesdespulles des dels vehicles que els transportin.

 

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, propietaris de les carns i les despulles que són objecte de la prestació del servei.

 

Article 4t. Responsables

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei General Tributària.
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Quota tributària

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Per cada Kg. de carn en canal, transportada, amb independència de l'espècie animal, amb personal de càrrega i descàrrega 0,0816 €

 

Article 6è. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació a l'exacció de la taxa.

 

Article 7è. Acreditació

La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la càrrega de carns i de despulles al tragí o transport de la qual s'hagi de procedir.

 

Article 8è. Declaració i ingrés

1. Els subjectes passius interessats en que se'ls presti el servei el sol·licitaran directament al cap del servei.

2. Una vegada realitzat el servei, hom practicarà la liquidació corresponent, i es notificarà per al seu ingrés directe en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

 

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposa l’article 181 i següents de la Llei General Tributària.

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 19 d’octubre de 2004, i ha quedat aprovat definitivament el 13 de desembre de 2004. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2005, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.