15 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA


Ordenança fiscal núm. 15
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per retirar o immobilitzar vehicles, objectes pesats o voluminosos abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública, regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

 

Art 2n. Fet Imposable:

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, la prestació del servei de retirada o immobilització de vehicles , recollida d'objectes pesats o voluminosos abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en la via pública.

 

Article 3r. Obligació de contribuir:

L'obligació de contribuir neix en el moment que es sol·licita el servei i en aplicació dels articles 86 a 100 de l' Ordenança Municipal de Circulació i dels articles 292 i 292 bis del Codi de Circulació i afecta a qualsevol vehicle o objecte abandonat al carrer pel fet de trobar-se estacionat a la via pública de manera que impedeixi la circulació, hi signifiqui un perill o la destorbi greument.

 

Art. 4t. Subjecte Passiu:

En són subjectes passius els propietaris o usuaris dels vehicles i objectes retirats, que estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independència de la multa que correspongui, segons la infracció comesa.

 

Art. 5è Tarifes:

Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents :

A) Per Retirada de Vehicles amb Grua

1.- Per retirada de Camions, Autocars i altres vehicles pesats d'acord amb la tarifa que apliqui l'empresa que realitza el servei.

2.- Per retirada de Turismes Motocicletes i similars .....................................................................100 €

3.- Per retirada d'objectes voluminosos o pesats...........................................................................100 €

4.- Si en el moment d'iniciar-se els treballs de retirada del vehicle o objecte, es suspenguessin per comparèixer el conductor o persona autoritzada i adoptés les mesures pertinents la tarifa serà de 50 €

B) Per immobilització de Vehicles amb aparell mecànic

1.- Per immobilització de Camions, Autocars i altres vehicles pesats.........................................50 €

2.- Per immobilització de Turismes Motocicletes i similars............................................................50 €

C) Per dipòsit i custòdia del vehicle cada dia....................................................................................................5 €

 

Article 6è. Normes de gestió i recaptació

1. El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestació del servei, s'entendrà per iniciat el servei, el moment en que la grua ha rebut l'avís de mobilitzar-se.. L'import de la taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que dóna l'ajuntament o mitjançant un sistema automàtic. Els imports recaptats s'ingressen diàriament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'ajuntament.

2. En els serveis de retirada de vehicles a petició de particulars, l'interessat el pot sol·licitar verbalment, però ha d'acreditar amb documents que està al dia del pagament del Preu Públic per l'entrada de vehicles amb gual. Es requisit imprescindible que en el lloc de l'aprofitament hi hagi una placa en un lloc visible i que la vorada de la vorera estigui correctament senyalitzada i pintada de color groc d'acord amb les prescripcions del Codi de Circulació.

3. Els serveis de retirada i d'immobilització de vehicles els presta la guàrdia urbana, sens perjudici de que l'ajuntament pot disposar que els serveis s'efectuïn amb el material d'empreses particulars, amb el control i la supervisió per part de la guàrdia.

 

Article 7é Infraccions i sancions.

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents són responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels comprovants referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions legals vigents.

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 de juny de 2013, i ha quedat aprovat definitivament el 8 d’agost de 2013. Començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP , i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.