16 - TAXA PELS SERVEIS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS


Ordenança fiscal núm. 16

TAXA PELS SERVEIS DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

 

Article 1r Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.w del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis propis de les Biblioteques Municipals, que es regirà per aquesta ordenança .

 

Article 2n Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis propis de la Biblioteca en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 4 de la present Ordenança.

 

Article 3r Obligats al pagament

Estan obligades al pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança les persones o entitats que sol·licitin, es beneficiïn o resultin afectades per la prestació de serveis o la realització d’activitats a què es refereix l’article 1.

 

Article 4rt Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Epígraf primer: Documents
- Impressió notícies full DIN A4 blanc i negre: 0,12 €

Epígraf segon: Carnet de préstec
Al fer la inscripció: gratuït
Duplicat per pèrdua: 1,03 €

Quan es tracti d’usuaris no inclosos en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya que sol·licitin el carnet de préstec, hauran de dipositar una fiança de 36,07 € per tal de garantir el compliment de l’obligació de devolució, la qual serà retornada al titular del carnet quan aquest renunciï a aquest servei.

Epígraf tercer: Documents perduts
Restitució a la Biblioteca    
- CD, CD Roms i DVD, cada disc: 20,60 €
- Llibres adults: 22,66 €
- Llibres infantils: 15,45 €

Epígraf quart: Venda de material                      
Venda de material obsolet, donat de baixa de la Biblioteca
- 4 Revistes: 1,55 €
- 1 llibre: 1,55 €
- CD, i DVD, cada disc: 1,55 €
- Bosses: 1.55€

 

Article 5è. Acreditament, període impositiu i ingrés

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix i s’acredita en el moment en què s'utilitzen les instal·lacions de la Biblioteca.
Les taxes es faran efectives directament i de forma immediata a la persona responsable de la Biblioteca, amb el lliurament previ del rebut corresponent.

 

Article 6è. Règim d'ús de la Biblioteca

1. La durada màxima normal dels préstecs de material és de 14 dies, per les novel·les 21 dies i pel material audiovisual 7 dies.

El lector que rep una obra en préstec ha de vetllar per la seva integritat i bona conservació i advertir el personal de qualsevol desperfecte que hi observi.

El retard en la devolució de les obres és una infracció que serà penalitzada d’acord amb aquesta ordenança.

2. A la Biblioteca no està permès:

- Menjar, beure ni fumar.
- Fer actes que destorbin els usuaris.
- Escriure o fer senyals en qualsevol llibre, revista i/o altres documents.
- Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca.
- Reservar places de lectura.
- Entrar a la Biblioteca amb aparells reproductors de so, telèfons mòbils connectats.

3. Per tal de no alterar la bona harmonia i la convivència entre els usuaris de les diferents zones i serveis de la Biblioteca, els usuaris han de mantenir una actitud correcta i no poden provocar sorolls innecessaris.

 

DISPOSICIÓ FINAL

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.