17 - TAXA PER MATRÍCULA I RESCAT DE GOSSOS


Ordenança fiscal núm. 17
TAXA PER MATRÍCULA I RESCAT DE GOSSOS

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per matrícula i rescat de gossos, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

 

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la matriculació dels gossos existents al terme municipal i la prestació del servei de rescat.

 

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, propietaris de gossos o que facin us del servei de rescat del mateixos.

 

Article 4t. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

 

Article 5è. Exempcions

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que tinguin gossos de la seva propietat com ajut per ser cecs.

 

Article 6è. Quota tributària

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible en el que fa referència a la matrícula, per la prestació del servei de rescat en altre cas i per l’atorgament de la llicència i conducció d’animals perillosos, d'acord amb la tarifa següent:

A) Per matrícula de cada gos......................................................................................................... 13,39 €
B) Per rescat del mateix si aquest està inscrit i matriculat en el Registre Municipal.......... 86,36 €
C) Per rescat del mateix si no està inscrit en l'esmentat Registre......................................... 86,36 €
D) Per l’atorgament de llicència per la tinença i conducció d’animals perillosos............... 26,52 €
E) Per la renovació de la llicència per la tinença i conducció d’animals perillosos............ 13,25 €

En el cas de rescat hauran d'abonar-se les corresponents despeses de manutenció.

2. Les quotes referides no seran objecte de cap modificació.

 

Article 7è. Acreditació

1.- En els casos als quals es refereix la lletra A) del número 1 de l'article anterior, la taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir des que aquest Ajuntament efectuï la matriculació corresponent.

2.- En la resta de casos s'acreditarà per la prestació del corresponent servei.

 

Article 8è. Ingrés de la taxa

1. Quan es faci la primera matriculació o es presti el servei de rescat, el pagament de la quota s'efectuarà mitjançant prèvia liquidació per a ingrés directe en els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.

2. En els anys següents en el que fa referència a matrícula, la quota que assenyala l'article 6è s'ingressarà per mitjà de rebut dins dels mateixos terminis de recaptació d'aquesta mena de liquidacions.

 

Article 9è. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 181 i següents de la Llei General Tributària.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir l'endemà de la seva publicació al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.