18 - ORDENANÇA GENERAL SOBRE PREUS PÚBLICS


Ordenança fiscal número 18

ORDENANÇA GENERAL SOBRE PREUS PÚBLICS

 

Capítol I Fonament i naturalesa

Article 1r.

L'establiment, fixació , gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI del Títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals i altres normes sobre hisendes locals i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril, i en allò que no preveuen els textos anteriors, són d'aplicació les previsions d'aquesta ordenança.

 

Capítol II Concepte

Article 2n.

Tenen consideració de preus públics la prestació de serveis o la realització d'activitats administratives de competència d'aquesta entitat local, sempre que no hi concorri cap de les circumstàncies especificades a la lletra B) de l'article 20.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

Article 3r.

No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis o activitats següents :

A) Proveïment d'aigües en fonts públiques
B) Enllumenant de vies públiques
C) Vigilància pública en general
D) Protecció civil
E) Neteja de la via pública
F) Ensenyament als nivells d'educació obligatòria.

Article 4rt.

No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per als aprofitaments inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional

 

Capítol III Obligats al pagament

Article 5è.

Estan obligats a pagar els preus públics els que es beneficiïn dels serveis o les activitats pels quals s'hagin de satisfer els preus.

 

Capítol IV Quantia i Obligació de pagament

Article 6è.

1. L'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat efectuada.

2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin, l'entitat pot fixar preus públics per sota del límit previst a l'apartat anterior. En aquests casos s'han de consignar en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si n'hi ha.

Article 7è.

L'Ajuntament podrà exigir el preu públic en règim d'autoliquidació.

Article 8è.

1. L'obligació de pagar el preu públic neix des que s'inicia la prestació del servei o la realització de l'activitat per bé que les entitats en poden exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.

2. Quan per causes no imputables a l'obligat a pagar el preu, el servei o l'activitat no es presti o s'exerceixi, és procedent la devolució de l'import corresponent.

3. Els deutes per preus públics es poden exigir pel procediment administratiu de constrenyiment.

 

Capítol V Establiment i Fixació dels Preus Públics

Article 9è.

L'establiment i la fixació dels preu públics corresponen al Ple sense perjudici de les seves facultats de delegació en la Comissió de govern, de conformitat amb l'article 26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públic establerts pel mateix ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, en els mateixos termes, en relació amb els consorcis salvat que hi hagi una indicació diferent que en els seus estatuts.

En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei.

Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus públics no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi farà repercutir d'acord amb la normativa que el regula.

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 19 d’octubre de 2004, i ha quedat aprovat definitivament el 13 de desembre de 2004. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2005, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.