20 - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES


Ordenança fiscal núm. 20

TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3g del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que s'especifica en l'article 6 d'aquesta Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Tenen la consideració de subjectes passius i estan obligats al pagament :
Les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT a favor de les quals s'atorguin les llicències.
Els constructors i els contractistes d’obres que materialment realitzen els aprofitaments, cas de no coincidir amb els titulars de les llicències. Han de respondre subsidiàriament, els propietaris de les obres o de l’edifici en benefici dels quals redunden els aprofitaments.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

 

Article 5. Beneficis fiscals

No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6. Quota tributària

La quantitat per aquesta taxa regulat en aquesta ordenança serà la fixada.
    a) Quan l'ocupació de la via pública es realitzi amb contenidors per unitat i dia: 3,39 €
    b) Quan l'ocupació de la via pública es realitzi amb sacs recollidors de runa per unitat i dia: 1,86 €
    c) Quan l’ocupació de la via pública es realitzi amb camió grua o recollidor de materials i runes, plataformes elevadores i altres elements anàlegs per m2 i dia: 1,58 €
    d) Per qualsevol altre tipus d‘ocupació sense tanca de protecció del pas de vianants i amb un mínim de 4,95€  per dia i m2: 1,58 €

Regles particulars d’aplicació :
Si com a conseqüència de col·locació d’elements auxiliars en l’ocupació de la via pública descrita als apartats a) b) c) i d) , es delimita una superfície més gran, es prendrà la superior com a base de càlcul. 

Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor dels bens destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el present apartat

 

Article 7. Acreditament

1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització per a procedir al gaudiment de l'aprofitament especial esmentat.

3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditament de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.

 

Article 8. Període impositiu

El període impositiu és el temps durant el qual s'ha efectuat el gaudiment de l'aprofitament especial.

 

Article 9. Règim de declaració i d'ingrés

1. Les quantitat exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes naturals de temps assenyalats en els epígrafs respectius.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament. S'hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seva situació en el municipi.

3. Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de llicències; si n'hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s'escaiguin.

4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol·licitar la devolució de l'import ingressat.

5. L'ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats col·laboradores mitjançant l'abonaré que s'expedirà pels serveis municipals competents.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.