21 - TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES TRIBUNES TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA


Ordenança fiscal núm. 21
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, TRIBUNES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3 l) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que té lloc mitjançant l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l'article 6 d'aquesta Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències, o els qui es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

 

Article 5. Beneficis fiscals

No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

Per ocupació de la via pública amb taules i cadires, tendals, parasols, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements auxiliars:

· per m2 i temporada (d’abril a octubre).................................................. 12,44 €           

· per m2  Terrasses fixes sobre tarimes i/o ocupació amb estructures que impedeixen un ús alternatiu  de la via pública (de gener a desembre) ................................................................ 21,24 €

· per m2  fora de temporada , per mes o fracció de mes ...................... 2,00 €

 

Regles particulars d'aplicació

a)  Si el nombre de metres quadrats de l'aprofitament no era sencer, s'arrodonirà per excés per obtenir la superfícies ocupada.

b)  Si, com a conseqüència de la col•locació de veles, marquesines, separadors, barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.

c) L’Ajuntament es reserva el dret d’ús sobre la via pública i els subjectes passius estan obligats a deixar lliure la zona ocupada. La reserva no pot durar mes que el concedit a la llicència i s’hauran de retirar tots els elements de l’ocupació subjectes passius.

 

Article 7. Acreditament

1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï  el gaudiment de l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització per a gaudir de l'aprofitament especial.

3. Quan s'ha produït el gaudiment de l'aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l'inici d'aquest aprofitament.

 

Article 8. Període impositiu

1.  El període impositiu serà el temps durant el qual s'hagi autoritzat o es dugui a terme l'ocupació de la via pública que com a mínim coincidirà amb la temporada assenyalada, excepte en els supòsits d’inici de l’activitat que dona lloc a l’ocupació de la via pública, que es prorratejarà per mesos naturals.

Aquest prorrateig no s’aplicarà als canvis de nom de l’activitat que es duguin a terme durant la temporada, l’obligat tributari serà el titular de l’activitat a l’inici de la temporada.

2. Quan no s'autoritzi l'ocupació esmentada al punt anterior, o per causes no imputables al subjecte passiu no es pugui beneficiar de l'aprofitament sol·licitat, procedirà la devolució de la taxa satisfeta en l’autoliquidació

3. Una vegada s'hagi autoritzat l'ocupació, hom l'entendrà prorrogada mentre l'alcaldia no acordi la seva caducitat o l'interessat, o els seus representants legítims en cas de defunció, no presenti la baixa justificada.

4. La presentació de la baixa tindrà efectes a partir de la temporada següent . Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en contrari, la no presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.

5. Les llicències tindran caràcter personal i no podran cedir-se o subarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà l'anul·lació de la llicència

 

Article 9. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. Quan es presenta la sol·licitud d'autorització per a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa es presentarà degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa.

 

Article 10 Infraccions i Sancions

 

1.    Constitueixen infraccions especials qualificades de defraudació :

 

a)    La realització de qualsevol aprofitament de la via pública sense la preceptiva llicència municipal.

b)    La continuïtat en l’aprofitament un cop acabat el termini de la llicència o després que l’Administració municipal hagi acordat la baixa.

c)    Ocupar una superfície més gran que l’autoritzada o bé emprar un nombre més elevat d’elements que els autoritzats.

d)    El sots-arrendament o la cessió de l’aprofitament sense la corresponent llicència municipal.

e)    Fer un ús de l’aprofitament distint de l’autoritzat.

f)     L’ impagament de les quotes corresponents facultarà a l’Ajuntament per cancel·lar l’autorització o la llicència que es va concedir al seu dia, procedint a la retirada  de les taules i cadires amb càrrec de les despeses al titular de l’ocupació.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.