22 - TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS


Ordenança fiscal núm. 22

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3 n) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que beneficia de mode particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, en els supòsits previstos a l'article 6 d'aquesta ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària a favor de les quals s'atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d'aquesta taxa.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

 

Article 5. Beneficis fiscals

No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6. Quota tributària

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

1. Parades i llocs de venda fixes en dies de mercat per metre lineal i dia (quota general)................1,80 euros
Els productors del camp satisfaran una quota per un import del 50 per cent de la fixada amb caràcter general en aquest epígraf.
En el supòsit que el mercat setmanal es celebri amb caràcter voluntari en divendres, en aplicació d’allò previst a l’article 4.2 de l’Ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer, les persones que parin voluntàriament satisfaran una quota per un import del 50 per cent de la fixada amb caràcter general en aquest epígraf.
En el supòsit que per raons motivades de força major, causes urbanístiques i qualsevol altra d’interès general, s’hagi de modificar de forma puntual la situació del mercat totalment o parcial, en aplicació d’allò previst a l’article 4.4 de l’Ordenança de mercats de venda no sedentària de Balaguer, les persones que parin una parada desplaçada del seu lloc habitual per causes no imputables a l’interessat, satisfaran una quota per un import del 50 per cent de la fixada amb caràcter general en aquest epígraf.

2.- Casetes de venda de gelats per metre lineal i dia.......................................................................................1,99 €

3.- Xurreries instal·lades de forma permanent, quota anual....................................................................1.454,73 €

4.-Llocs de venda del "Reng" :

Lloc de temporada  per cada 3 m satisfaran una quota diària ..................................................................1,03 €
Lloc fix : per cada 3 m satisfaran una quota anual de ..................................................................................101,92 €
Per cada m o fracció que excedeixi dels 3 m la quota s'incrementarà en un 50 %
Els productors del camp que s'instal·lin en el llocs de venda del reng satisfaran una quota per un import del 50 % de la fixada en els casos generals

5.- Llocs de venda o exposicions davant els comerços per cada m2 i any ocupat
            Carrers de primera categoria.................................................................................................................. 16,29 €
            Carrers de segona categoria.................................................................................................................. 13,16 €
            Resta de carrers.........................................................................................................................................10,25 €

6.- Parades i casetes de venda, espectacles, atraccions, jocs i altres indústries de carrer de tota mena, situats en terrenys d'ús públic local, motiu de fires i festes tradicionals:

a) Festes del Sant Crist, per m2 i 10 dies o fracció
-fins a 40 m2  .............................................................................................................................................. 5,30 €
-de 41 m2 a 150 m2 .................................................................................................................................. 2,12 €
-mes de 150 m2 ......................................................................................................................................... 0,54 €

            b) Resta de Fires i Festes, per m2 i dia................................................................................................... 0,58 €

7.- Circs i similars, fins 500 m2 de superfície ocupada i dia........................................................................ 55,59 €

8.- Ocupacions de terreny d'us públic local, per a usos diversos provocades per necessitats ocasionals i en carrers de qualsevol categoria per cada metre lineal o fracció i dia..................................................................................2,48 €

9.- Quedaran exemptes les activitats lucratives d’associacions, partits, sindicats, entitats patronals, quan el termini d'ocupació sigui inferior a tres dies i que existeixi prèvia sol·licitud raonada

10.- Escomesa elèctrica i consum, quota mensual........................................................................................10,32 €

11.- Quioscos fins a 15 m2 de superfície, quota diària.....................................................................................7,05 €

12.- Quioscos de més de 15 m2 de superfície, per m2/ i dia..........................................................................0,54 €

 

Article 7. Acreditament

1. La Taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la Taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les instal·lacions de les quals derivin els aprofitaments especials regulats en aquesta Ordenança.

3. Quan s’ha produït l’aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l’acreditació de la Taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

 

Article 8. Període impositiu

1. Quan l’ocupació de les vies públiques mitjançant els elements referits a l’article 1 hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2. Quan la duració temporal de la instal·lació s’estengui a varis exercicis, l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial.

3. Si no s’autoritzés la instal·lació sol·licitada, o per causes no imputables al subjecte passiu no es poden realitzar els aprofitaments especials, es procedirà a la devolució de la Taxa satisfeta.

 

Article 9. Règim de declaració i ingrés

1. La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, llevat la meritada per les parades al mercat setmanal que es cobraran mitjançant domiciliació bancària per mes avançat.

2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitaments especials es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la Taxa.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.