23 - TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS


Ordenança fiscal núm. 23
TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3 u) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es produeix per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest municipi, dintre de les zones determinades per l'Ajuntament.

Estaran subjectes al pagament d'aquesta taxa els vehicles estacionats en les zones d'aparcament vigilat segons el següent horari :

- De 9,30 a 13,30 hores i de 17 hores a 20 hores, tot això de dilluns a divendres.

- De 17 a 20 hores, els dissabtes

Els dies festius no s'estarà subjecte al pagament de la taxa ni es prestarà el corresponent servei.

Els dissabtes al matí no es prestarà aquest servei en la Plaça Mercadal, destinat a càrrega i descàrrega de vehicles.

No es considerarà produït el fet imposable en els estacionaments dels següents vehicles :

a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles comercials que estiguin realitzant operacions de càrrega i descàrrega ce viatgers o mercaderies, situats en el llocs expressament reservats per a ells..

b) Els vehicles de propietat de minusvàlids, quan siguin conduïts pels seus titulars, sempre que en el vehicle figurin les adaptacions corresponents per la seva conducció i portin tarja especial d'aparcament per un termini màxim d'una hora.

c) Els vehicles dels metges que acreditin estar de visita, mitjançant l'oportú distintiu.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa els conductors dels vehicles que utilitzin el servei a que es refereix l'article 2. Sense prova en contra, es considerarà que el conductor del vehicle que utilitzi el servei és el seu propietari, el qual, en tot cas, serà responsable de la taxa meritada i no satisfeta.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

 

Article 5. Beneficis fiscals

No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda en l'apartat següent.

Aparells vigilats amb aparells distribuïdors de tiquets

Per cada vehicle, el límit d'estacionament serà de dues hores

     30 minuts                        0,24 €
     1 hora                              0,49 €
     1 hora i 30 minuts         0,78 €
     2 hores                            1,12 €

Targeta de Residents de zona blava::

S’estableix una targeta especial per a residents, pels que compleixen el re quisits establerts a l’art.84 de l’Ordenança Genera, de Circulació i Us de la via pública de Balaguer.

El supòsit excepcional de la condició de residents, pels residents del nucli antic, als que fa esment l’art.84.3 de l’OGV-UVP, son els que resideixen en la zona delimitada pels carrers Sant Josep i Cadena, la Muralla i el riu Segre

Targeta Anual ....................................................................................................................... 6,77 €
Tiquet per un dia o fracció.................................................................................................. 0,68 €

Les infraccions, seran les previstes en els articles 83.6 de l’OGV-UVP  i seran sancionades amb les multes previstes per l’esmentada Ordenança.

Si el vehicle es denunciat per sobrepassar l’hora marcada com a límit d’estacionament (art.83.6.c) o alguna de les indicades infraccions similars, es pot obtenir en l’hora següent com a màxim (hora 3a), en la màquina expenedora, un tiquet especial i lliurar-lo al vigilant per anul·lació de la denúncia o dipositar-lo dins la “bústia d’anul·lacions” situada al mateix peu de les màquines expenedores de tiquets, fent constar en el tiquet, la matricula del vehicle denunciat i/o en núm. denúncia que es vol anul·lar, quedant-se en poder del ciutadà, el “resguard Anul·lació”, part inferior del tiquet.

              Import tiquet especial anul·lació...................................................................................... 3,00 €

No obstant, a partir de la 3a hora el vehicle s’haurà de retirar de la zona o podrà ser immobilitzat (art.111.1.o de l’OGC i UVP) o quan escaigui ser retirat per la grua (art.115.e de l’OGV-UVP), aplicant-li les taxes que corresponguin.

 

Article 7è. Acreditament

Quan es tracti de l'estacionament de vehicles de durada limitada la taxa s'acreditarà en el moment que s'efectuï aquest estacionament en les vies públiques.

 

Article 8. Període impositiu

Quan es tracti d'un estacionament de duració limitada, el període impositiu coincideix amb el temps d'estacionament, el qual no pot excedir de 2 hores.,

 

Article 9è. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. Quan es tracti de l'estacionament de duració limitada la taxa s'hauria de pagar en el moment de l'inici de dit estacionament. El pagament s'efectuarà en les màquines expedidores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques, havent de figurar, durant el temps de l'estacionament aquest bitllet en la part interior del parabrises, de forma totalment visible des de l'exterior.

 

Article 10è Responsabilitats.

L'Ajuntament, o en el cas de concessió l'Empresa concessionària que presti el servei de vigilància i control d'estacionament, respondran, mitjançant la subscripció de la corresponent pòlissa d'assegurances, dels desperfectes que s'ocasionin, als vehicles estacionats en la zona de control, així com del robatori dels mateixos, sempre que el sinistre s'origini dintre l'horari de vigilància sotmès al pagament de preu. En cap cas es faran responsables de la sostracció d'objectes dipositats a l'interior dels vehicles estacionats dintre l'aparcament vigilat.

 

Article 11è Infraccions i Sancions

Per tot allò que faci referència a la qualificació de les infraccions tributàries i les sancions que els corresponguin, s’ha d’aplicar el que disposa els articles 181 i següents de la llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

 

DISPOSICIÓ FINAL

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.