24 - TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA


Ordenança fiscal núm. 24

TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3 e) i 20.3 k) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local que deriva de les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública que s'especifiquen en les tarifes que es contenen a l'article 6 d'aquesta Ordenança.

 

Article 3è. Subjectes passius

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s'atorguin les llicències d'ocupació, o
els que es beneficiïn de l'aprofitament, si és que es va procedir sense l'autorització corresponent.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.

Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor dels bens destruïts o l'import del deteriorament dels danyats.
L'Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el present apartat

 

Article 5. Beneficis fiscals

1. L'Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir del aprofitaments especials necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6. Quota tributaria

1. La quantia de la taxa serà el resultat d'aplicar les tarifes contingudes als apartats següents:

Tarifa Primera - Per ocupació del subsòl:

            - Tuberies, cables i altres elements anàlegs, per ml. o fracció de longitud...................................... 0,24 €
            - Tancs o dipòsits de combustibles o altres líquids, per m2. o fracció de la seva projecció sobre la via pública........................................................................................................................................................................ 23,10 €
            - Transformadors elèctrics i altres elements anàlegs, per m2 o fracció de superfície, projectada sobre el sòl de via pública........................................................................................................................................................................ 23,10 €
            - Cambres i corredors subterranis i altres elements anàlegs, per m2. o fracció de superfície projectada sobre el sòl de la via pública........................................................................................................................................................ 11,47 €

 

Tarifa Segona.- Per ocupació del sòl

            - Enreixats, boques de càrrega, i altres instal·lacions anàlogues, per m2. o fracció de superfície de sòl ocupat......................................................................................................................................................................... 23,10 €
            - Viaductes, rails i altres elements anàlegs, per ml. o fracció a l'any................................................... 0,43 €
            - Sortidors de benzina o altres combustibles i instal·lacions anàlogues, per unitat....................241,61 €
            - Postes, columnes, fanals i altres elements anàlegs, per unitat.........................................................1,14 €
            - "Palomilles", caixes de distribució de registre i altres elements anàlegs, per unitat.................... 0,98 €
            - Caixers automàtics annexos a establiments de crèdit, la utilització dels quals es realitzi des de la via pública, per cada caixer a l’any.................................................................................................................................................. 451,83 €
            -Per màquines expenedores de begudes o aliments, altres productes de consum la utilització de les quals es realitzi des de la via pública, per màquina.................................................................................................................... 125,53 €

            - Cancells instal·lats davant dels bars i comerços, per m2 i mes........................................................1,83 €

 

Article 7. Acreditament

1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la utilització privativa o l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització per a gaudir de les ocupacions del domini públic local regulades a l 'article anterior.

3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança sense sol·licitar llicència, l'acreditament de la taxa té lloc en el moment de l'inici d'aquest aprofitament.

 

Article 8. Període impositiu

1. Quan l' aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, l'acreditament de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, en què s'aplicarà el previst en els apartats següents:

3. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Article 9. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. Quan es presenta la sol·licitud d'autorització per a gaudir de la utilització privativa o aprofitament especial es presentarà degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa.

3. S'expedirà un abonaré a l'interessat, a l'objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment.

4. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s'ordenarà el càrrec en compte bancari durant l'última desena del període de pagament voluntari.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.