26 - TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA


Ordenança fiscal núm. 26

TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES, CÀRREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.3 h) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial que té lloc per l'entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

1.- Son subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques que es beneficien dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest concepte, i en especials :

Els que ocupen o utilitzen els habitatges i locals ubicats en aquest municipi, ja sigui a títol de propietari, d’usufructuari o, arrendatari.

En els casos de propietat horitzontal d’immobles que no tinguin instal•lats comptadors individuals, la liquidació de la taxa es realitzarà , en base al consum mesurat al comptador general, a la Comunitat de Propietaris, configurant-se  la mateixa comunitat com a subjecte passiu obligada al pagament.

2.- La titularitat del servei serà a nom del propietari de l’habitatge, local o industria, independentment de que el rebut pugui ser abonat per l’arrendatari u ocupant de les mateixes. Aquest propietari tindrà el caràcter de substitut del contribuent segons l’establert a l’article 23.2 a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats referides a l’article 42 de la Llei General Tributaria.

Seran responsable subsidiaris del deute tributari els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques , els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general, en els supòsits i d’acord amb el que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributaria

Les llei podran establir altres supòsits de responsabilitat diferents dels previstos als apartats anteriors. 

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

Article 5. Beneficis fiscals

1. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials referits a l'article 1 d'aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a altres usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. No s'aplicarà bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute.

 

Article 6. Quota tributària

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:

 

Tarifa Primera: Entrada o pas de vehicles per sobre la vorera que necessitin gual permanent o reserva de via pública, en locals l'activitat principal dels quals sigui el comerç, indústria i locals que custodien vehicles de particulars o que tanquen camions.

- Per  tres metres lineals mínims de gual permanent i fins 100 m2 de superfície del local, a l'any i en carrers segons categoria:

Primera.................................................................................................................................. 256,49 €
Segona.................................................................................................................................. 256,49 €
Resta categories................................................................................................................. 208,41 €

- Per cada metre lineal complementari de gual permanent les tarifes anteriors s'incrementaran en un 33 %

- Per cada 100 m2 d'excés o fracció de superfície del local, l’anterior tarifa resultant s'incrementarà en un 10%.

 

Tarifa segona: Entrada a pas de vehicles sobre de la vorera, que no necessiten gual permanent i es dediquin a les activitats anteriorment assenyalades:

Les tarifes a aplicar en aquests locals, de fins 100 m2 a fracció, seran de.......... 129,36 €
L'anterior tarifa s'incrementarà en un 10% per cada 100 m2 o fracció d'excés de superfície del local

 

Tarifa tercera: Entrada o pas de vehicles per sobre de la vorera que necessitin gual permanent o reserva de via pública, en locals o garatges particulars de la unitat familiar:

Per  tres metres lineals mínims de gual permanent i fins 50 m2 de superfície del local, a l'any i en carrers de segons categoria:

Primera................................................................................................................................. 116,00 €
Segona................................................................................................................................. 116,00 €
Resta categories................................................................................................................ 105,56 €

- Per cada metre lineal complementari de gual permanent, les anteriors tarifes s'incrementaran en un 33 %

Per cada 50 m2 d'excés o fracció de superfície del local l'anterior tarifa resultant s'incrementarà en un 10%.

 

Tarifa Quarta

Entrada o pas de vehicles  per sobre de la vorera que no necessita gual permanent en locals o garatges particulars de la unitat familiar: La tarifa a aplicar en aquests locals serà de:

- Fins 50 m2 de superfície o fracció..................................................................................... 18,33 €
- Per cada 50 m2 d'excés o fracció de superfície del local, l'anterior tarifa s'incrementarà en un 10%

 

Tarifa cinquena

Reserva exclusiva d'espai en la via pública per aparcament, per la situació de vehicles al servei d'entitats o particulars, parades de serveis regulars o discrecionals de viatgers, inclosos els taxis de servei públic, zones de reserva d'espai, en tots els carrers, qualsevol que sigui la seva categoria

a) Per cada metre lineal o fracció de calçada a que tingui dret a reserva d'espai, en tots els carrers, qualsevol que sigui la seva categoria ....................................................................................................  26,94 €

b) Per cada metre lineal o fracció de calçada a que tingui dret la reserva exclusiva d'espai, per a usos diversos provocats per necessitats ocasionals i en carrers de qualsevol categoria............. 2,50 €

 

Tarifa sisena

L'entrada o pas de vehicles a establiments que es dediquin a la venda o subministrament de carburants

La tarifa a aplicar serà per sortidor i any............................................................................... 105,56 €

 

Article 7. Acreditament

1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï  l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d'autorització per a gaudir de l'aprofitament regulat en aquesta Ordenança.

3. Quan s'ha produït o aprofitament especial sense sol·licitar llicència, l'acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l'inici d'aquest aprofitament.

 

Article 8. Període impositiu

1. Quan l' aprofitament especial hagi de durar menys d'un any, el període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, l'acreditament de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial que es prorratejarà per trimestres naturals.

4. Quan no s'autoritza l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment  , procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

 

Article 9. Règim de declaració i ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. Quan es sol·liciti llicència per a gaudir de l'aprofitament especial, s'adjuntarà plànol detallat de l'aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es presentarà degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa.

3. S'expedirà un abonaré a l'interessat, a l'objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment.

4. Tractant-se d'aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s'efectuarà en el primer trimestre de cada any.

5. El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa; en aquest cas, s'ordenarà el càrrec en compte bancari durant l'última quinzena del període de pagament voluntari.

 

Article 10. Infraccions i Sancions

 

1.    Constitueixen infraccions especials qualificades de defraudació :

a)    La realització d’algun aprofitament dels que regula aquesta ordenança sense la concessió municipal necessària.

b)    La continuïtat de l’aprofitament un cop caducat el termini per al qual la llicència fou atorgada.

c)    L’ocupació del sòl de la via pública o de terrenys de domini públic si s’excedeixen els límits fixats pe l’autorització.

d)    La col·locació de plaques o distintius que no siguin els aprovats oficialment i els expedits per l’Ajuntament.

e)    L’impagament de les quotes corresponents facultarà a l’Ajuntament per cancel·lar l’autorització o la llicència que es va concedir al seu dia, procedint a la retirada de la placa o distintiu.

 

2.    Per a tot el que fa a la qualificació d’infraccions, i a les sancions corresponents, s’ha d’estar al que assenyalen els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.