27A - PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINA COBERTA


Ordenança fiscal núm. 27 A
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINA COBERTA

 

Article 1. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació de serveis de la piscina coberta municipal que s’especifica en les tarifes que es contenen en l’annex I, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2.Naixement de l’obligació del pagament

L’obligació del pagament del preu públic regulat per aquesta ordenança neix amb la inscripció, utilització dels serveis o realització d’activitats especificades a l’art.4.

 

Article 3.Obligat al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els que es beneficiïn dels serveis de la piscina coberta municipal. En cas de tractar-se de menor d’edat, seran subjectes passius els majors que els acompanyin o els seus responsables legals.

 

Article 4.Quantia

L’import del preu públic haurà de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. 

Malgrat el disposat a l’apartat anterior quan existeixin raons socials, benefiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin, l’ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst a l’apartat anterior. 

La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

Bany lliure    (Adults de 15 anys)

Entrada ................................................................................... 5,15 € 

Abonament 10 entrades ................................................... 42,45 €

Abonament mensual ......................................................... 43,50 €

Abonament temporada ................................................... 217,85 €

 

Bany lliure    (jubilats i pensionistes)

Entrada .................................................................................. 3,10 €

Abonament 10 entrades .................................................. 25,45 €

Abonament mensual ........................................................ 26,15 €

Abonament temporada ................................................. 145,20 €

 

Bany lliure    (joves menors de 16 anys) 

Entrada ................................................................................. 3,60 €

Abonament 10 entrades ................................................. 29,70 €

Abonament mensual ....................................................... 30,50 €

Abonament temporada ................................................ 169,40 €

 

Bany lliure    (estudiants de 16 a 25 anys en estudis universitaris de primer grau) 

Entrada ................................................................................. 4,40 €

Abonament 10 entrades ................................................. 36,05 €

Abonament mensual ....................................................... 37,00 €

Abonament temporada ................................................ 205,70 €

 

Cursos natació infantils (ràtio màxim entre 8 i 12 usuaris)

 

1 dia/setmana (preu mensual) ........................................................... 18,60 €

1 dia/setmana (preu anual) .............................................................. 139,50 €

2 dies/setmana (preu mensual) ......................................................... 25,45 €

2 dies/setmana (preu anual) ............................................................ 193,10 €

 

Cursos natació adults i resta d’activitats aquàtiques (waterpolo, aquagym, natació terapèutica, ...)

1 dia/setmana (preu mensual) ...........................................................  30,80 €

1 dia/setmana (preu anual) ............................................................... 214,30 €

2 dies/setmana (preu mensual) ........................................................   41,40 €

2 dies/setmana (preu anual) ............................................................. 299,15 €

3 dies/setmana (preu mensual) ........................................................   54,15 €

3 dies/setmana (preu anual) ............................................................  411,65 €

 

Cursos natació jubilats i pensionistes i resta d’activitats aquàtiques (waterpolo, aquagym, natació terapèutica, ...) 

1 dia/setmana (preu mensual) ...........................................................  18,45 €

1 dia/setmana (preu anual) ............................................................... 128,55 €

2 dies/setmana (preu mensual) ........................................................   24,80 €

2 dies/setmana (preu anual) ............................................................. 179,50 €

3 dies/setmana (preu mensual) ........................................................   32,45 €

3 dies/setmana (preu anual) ............................................................  247,00 €

 

Cursos natació (joves menors de 16 anys) i resta d’activitats aquàtiques (waterpolo, aquagym, natació terapèutica, ...) 

1 dia/setmana (preu mensual) ...........................................................  21,50 €

1 dia/setmana (preu anual) ............................................................... 150,00 €

2 dies/setmana (preu mensual) ........................................................   28,95 €

2 dies/setmana (preu anual) ............................................................. 209,40 €

3 dies/setmana (preu mensual) ........................................................   37,90 €

3 dies/setmana (preu anual) ............................................................  288,20 €

 

Cursos natació estudiants de 16 a 25 anys en estudis reglats i resta d’activitats aquàtiques (waterpolo, aquagym, natació terapèutica, ...) 

1 dia/setmana (preu mensual) ...........................................................  26,15 €

1 dia/setmana (preu anual) ............................................................... 182,10 €

2 dies/setmana (preu mensual) ........................................................   35,25 €

2 dies/setmana (preu anual) ............................................................. 254,30 €

3 dies/setmana (preu mensual) ........................................................   46,00 €

3 dies/setmana (preu anual) ............................................................  349,90 €

 

 

Lloguer de carrers (preu hora)

                                               Dia puntual                 Tota la temporada

            1 carrer                       31,00 €                                   25,70 €                      

            2 carrers                     57,60 €                                   46,00 €

            3 carrers                     78,65 €                                   60,30 €

            4 carrers                     102,90 €                                 70,55 €           

            5 carrers                     120,70 €                                 76,30 €           

            6 carrers                     135,85 €                                 80,55 €           

 

PREU 2 HORES = Lloguer de carrer/s x 2  -10%

PREU 3 HORES = Lloguer de carrer/s x 3  -10%

PREU 4 HORES = Lloguer de carrer/s x 4  -10%

PREU 5 HORES = Lloguer de carrer/s x 5  -10%

 

Classes personalitzades

Les classes personalitzades admeten un màxim de dos inscrits. La durada d’una sessió és de 30 minuts i el preu serà de 21,20 euros/sessió. Per tal d’accedir al recinte s’haurà d’adquirir l’entrada o l’abonament a banda del cost de la classe.

 

Escolars en horari lectiu

El nombre de monitors s’establirà prèviament sota prescripció tècnica i amb el consens del director i/o responsable del centre/grup

1 sessió / setmana (1 monitor) ........................................................... 14,40 €

1 sessió / setmana (2 monitor) ........................................................... 27,80 €

 

El criteri per assignar el número de monitors s’establirà prèviament sota prescripció tècnica i amb els consens del director i/o responsable del centre/grup.

 

Descomptes :

Per gaudir de qualsevol descompte cal acreditar  documentalment la condició de beneficiari. Només es pot gaudir d’un sol tipus de descompte per activitat

0-4 anys: entrada gratuïta a bany lliure acompanyat d’un adult

Famílies nombroses i monoparentals, 15% de descompte en totes les modalitats per a tots els membres de la unitat familiar.

Club Esportiu Natació Balaguer, accés gratuït en horari d’entrenaments marcats per conveni i 40% de descompte en els abonaments de temporada.

Resta de clubs esportius amb la natació com a disciplina de competició regular i amb regulació de fitxa federativa corresponent, 40% de descompte en l’abonament de temporada.

Inscrits en els cursos de natació i la resta d’activitats aquàtiques: tindran un descompte del 40 % en l’abonament mensual o de temporada, sempre que coincideixi el període de l’abonament amb la durada del curs o activitat aquàtica..

 

Article 5.Règim de declaració i d’ingrés

1. El preu públic s’exigirà en règim d’autoliquidació.

2. El pagament del preu públic corresponent a les entrades i als abonaments de 10 entrades es liquidaran al moment d’entrar a la piscina. La resta de serveis i abonaments es pagaran mitjançant càrrec bancari a mes vençut.

4. Les quotes liquidades i no satisfetes dintre dels terminis reglamentaris, s’exigiran per via de constrenyiment, segons procediment contingut en el vigent Reglament general de recaptació.

 

Disposició Addicional

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es troben exemptes d’IVA d’acord amb l’article 20 de la Llei de l’IVA.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 30 de juny de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 16 d'agost de 2016. Començarà a regir l'endemà de la seva publicació, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.