Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

REGLAMENTS
I ORDENANCES

28 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, DRETS D’ENGANXAMENT DE LÍNEA, COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES


Ordenança fiscal núm. 28

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, DRETS D’ENGANXAMENT DE LÍNEA, COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 t) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de distribució d’aigua, drets d’enganxament de línia, i col·locació i utilització de comptadors i instal·lació de comptadors i instal·lacions anàlogues, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d'aigua i altres subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l'Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució d'aigua i altres proveïments públics que constitueixen el fet imposable de la taxa.

2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per ocupants d'habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.2. Malgrat el disposat a l'apartat anterior, a l'article 6.2 d'aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6.- Quota Tributària

1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa primera.   Consum domèstic o assimilats

(El mínim de facturació de consums es fixa en 8 m3 per habitatge o establiment i mes)
Preu per m3 del 1r.Tram.Consum mensual fins a 9 m3 per habitatge o establiment.......................... 0,4348 €
Preu per m3 del 2n.Tram.Consum mensual entre 10 i 15 m3 per habitatge o establiment............... 0,5474 €
Preu per m3 del 3r.Tram.Consum mensual entre 16 i 18 m3 per habitatge o establiment.. .............. 0,6221 €
Preu per m3 del 4t.Tram.Consum mensual superior a 18 m3 per habitatge o establiment............... 0,7609 €

En el cas que el nombre de persones que viuen en un habitatge sigui superior a tres i sempre que sigui sol·licitat pel titular del servei, els trams de l’aigua es modificaran tot seguin el criteris de l’Agencia Catalana de l’Aigua pel cànon de l’aigua, resultant l’aplicació segons la següent taula i nombre de persones:

 

BASE IMPOSABLE MENSUAL (m3)

 

 

1r Tram

2n Tram

3r Tram

4t Tram

4 persones

Fins a 12

De 13 a 20

De 21 a 24

Mes de 24

5 persones

Fins a 15

De 16 a 25

De 26 a 30

Mes de 30

6 persones

Fins a 18

De 19 a 30

De 31 a 36

Mes de 36

7 persones

Fins a 21

         De 22 a 35

De 36 a 42

Mes de 42

n persones

< = 3n

> 3n <= 5n

> 5<=6n

>6n

 

Tarifa segona. Ús industrial

(El mínim de facturació es fixa en 20 m3 per  establiment i mes)
Tarifa de subministrament............................................................................................................................... 0,532 €

 

Tarifa tercera.- Drets

- Per cada concessió de llicència de subministrament d'aigua, excepte els canvis de nom els drets a satisfer seran de ..... 86,46 €
- Per cada instal·lació i retirada de comptadors els drets a satisfer  seran .................................. 10,81 €
- Per cada conservació de comptador de 13 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran............ 2,30 €
- Per cada conservació de comptador de 20 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran............ 3,22 €
- Per cada conservació de comptador de 25 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran............ 5,14 €
- Per cada conservació de comptador de 30 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran............ 7,10 €
- Per cada conservació de comptador de 50 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran.......... 24,94 €
- Per regularització tècnica de frau en subministrament...................................................................177,02 €
- Despeses derivades del tràmit de verificació dels comptadors a Indústria: segons preu servei

 

    Tarifa quarta.- Comptadors / Tapes registre

 • Classe comptadors
 • Tarifa
 • 13 mm / DN
 •   55,63 €
 • 20 mm / DN
 •   76,02 €
 • 30 mm / DN
 • 158,23 €
 • 50 mm / DN
 • 502,20 €
 • Tapes de Registre
 •   52,20 €

 

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica s'aplicarà una tarifa reduïda en un 75% respecte a  les tarifes de l'art. 5 de l'Ordenança a aquells subjectes passius, perceptors de pensions públiques, que acreditin documentalment que la renda habitual de la seva unitat familiar no ultrapassa una vegada una vegada i mitja el salari mínim interprofessional.

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei.

2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa tercera de l'article anterior, s'exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa tercera s’exigirà en règim d’autoliquidació, excepte en els casos en que es justifiqui la situació precària del sol·licitant amb el preceptiu informe dels serveis socials, on la tarifa s’exigirà per rebut i es podrà fraccionar el pagament fins a un màxim de sis mesos.

2. La taxa per recepció dels subministraments detallats a les tarifes primera i segona es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.

3. La liquidació es practicarà trimestralment i s'haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals s'acceptarà que el pagament s'efectuï en l'oficina de Recaptació de l'Ajuntament

4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l'interessat s'efectuarà dins la segona quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de l'anterior trimestre. En particular, quan el consum d’aigua es realitza per persona diferent del propietari, el pagament del rebut es realitzarà mitjançant càrrec al compte bancari la titularitat del qual correspon al consumidor, sempre que hagi estat acceptat per aquest.

5. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els rebuts per subministrament regulats en aquest Ordenança, s'iniciarà el període executiu que comporta l'acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

 

Article 11.- Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributaria es regiran pel disposat a la Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament .

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat