28 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, DRETS D’ENGANXAMENT DE LÍNEA, COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES


Ordenança fiscal núm. 28

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA, DRETS D’ENGANXAMENT DE LÍNEA, COL·LOCACIÓ I UTILITZACIÓ DE COMPTADORS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 t) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de distribució d’aigua, drets d’enganxament de línia, i col•locació i utilització de comptadors i instal·lació de comptadors i instal•lacions anàlogues,  que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics per distribució d'aigua i altres subministraments públics, inclosos els drets de connexió de línies i col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l'Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

1.- Son subjectes passius d’aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques que es beneficien dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest concepte, i en especials :

Els que ocupen o utilitzen els habitatges i locals ubicats en aquest municipi, ja sigui a títol de propietari, d’usufructuari o, arrendatari.

En els casos de propietat horitzontal d’immobles que no tinguin instal·lats comptadors individuals, la liquidació de la taxa es realitzarà, en base al consum mesurat al comptador general, a la Comunitat de Propietaris, configurant-se la mateixa comunitat com a subjecte passiu obligada al pagament.

2.- La titularitat del servei serà a nom del propietari de l’habitatge, local o industria, independentment de que el rebut pugui ser abonat per l’arrendatari u ocupant de les mateixes. Aquest propietari tindrà el caràcter de substitut del contribuent segons l’establert a l’article 23.2 a) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Respondran solidàriament del deute tributari les persones o entitats referides a l’article 42 de la Llei General Tributaria.

Seran responsables subsidiaris del deute tributari els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques, els integrants de l’administració concursal i els liquidadors de societats i entitats en general, en els supòsits i d’acord amb el que assenyala l’article 43 de la Llei General Tributaria

Les lleis podran establir altres supòsits de responsabilitat diferents dels previstos als apartats anteriors.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col•laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

4. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.
b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

5. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.2. Malgrat el disposat a l'apartat anterior, a l'article 6.2 d'aquesta Ordenança es contenen tarifes reduïdes aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6.- Quota Tributària

1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa primera.   Consum domèstic o assimilats

(El mínim de facturació de consums es fixa en 8 m3 per habitatge o establiment i mes)
Preu per m3 del 1r.Tram.Consum mensual fins a 9 m3 per habitatge o establiment.......................... 0,4348 €
Preu per m3 del 2n.Tram.Consum mensual entre 10 i 15 m3 per habitatge o establiment............... 0,5474 €
Preu per m3 del 3r.Tram.Consum mensual entre 16 i 18 m3 per habitatge o establiment.. .............. 0,6221 €
Preu per m3 del 4t.Tram.Consum mensual superior a 18 m3 per habitatge o establiment............... 0,7609 €

En el cas que el nombre de persones que viuen en un habitatge sigui superior a tres i sempre que sigui sol•licitat pel titular del servei, els trams de l’aigua es modificaran tot seguin el criteris de l’Agencia Catalana de l’Aigua pel cànon de l’aigua, resultant l’aplicació segons la següent taula i nombre de persones:

 

BASE IMPOSABLE MENSUAL (m3)

 

 

1r Tram

2n Tram

3r Tram

4t Tram

4 persones

Fins a 12

De 13 a 20

De 21 a 24

Mes de 24

5 persones

Fins a 15

De 16 a 25

De 26 a 30

Mes de 30

6 persones

Fins a 18

De 19 a 30

De 31 a 36

Mes de 36

7 persones

Fins a 21

De 22 a 35

De 36 a 42

Mes de 42

n persones

< = 3n

> 3n <= 5n

> 5<=6n

>6n

 

Tarifa segona. Ús industrial

(El mínim de facturació es fixa en 20 m3 per  establiment i mes)
Tarifa de subministrament............................................................................................................................... 0,532 €

 

Tarifa tercera.- Drets

- Per cada concessió de llicència de subministrament d'aigua, excepte els canvis de nom els drets a satisfer seran de ..... 86,46 €
- Per cada instal·lació i retirada de comptadors els drets a satisfer  seran .................................. 10,81 €
- Per cada conservació de comptador de 13 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran............ 2,30 €
- Per cada conservació de comptador de 20 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran............ 3,22 €
- Per cada conservació de comptador de 25 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran............ 5,14 €
- Per cada conservació de comptador de 30 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran............ 7,10 €
- Per cada conservació de comptador de 50 mm, els drets a satisfer, al trimestre, seran.......... 24,94 €
- Per regularització tècnica de frau en subministrament...................................................................177,02 €
- Despeses derivades del tràmit de verificació dels comptadors a Indústria: segons preu servei

 

    Tarifa quarta.- Comptadors / Tapes registre

 • El preu del comptador d’aigua és, per unitat (sense iva)
 • Classe comptadors
 • Tarifa
 • 13 mm / DN
 •   55,63 €
 • 20 mm / DN
 •   76,02 €
 • 30 mm / DN
 • 158,23 €
 • 50 mm / DN
 • 502,20 €
 • Tapes de Registre
 •   52,20 €

 

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica s'aplicarà una tarifa reduïda en un 75% respecte a  les tarifes de l'art. 6 de l'Ordenança a aquells subjectes passius, perceptors de pensions públiques, que acreditin documentalment que la renda habitual de la seva unitat familiar no ultrapassa una vegada i mitja el salari mínim interprofessonal.

En situacions d’escassa capacitat econòmica s’aplicarà una tarifa reduïda en un 50 % respecte a les tarifes de l’article 6 de l’Ordenança a aquells subjectes passius, pensionistes majors de 65 anys, que acreditin documentalment que la renda total habitual de la seva unitat familiar no ultrapassa dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

En situacions d’escassa capacitat econòmica s’aplicarà una tarifa reduïda en un 50% respecte a les tarifes de l’art. 6 de l’Ordenança a aquells subjectes passius, menors de 30 anys emancipats, que acreditin documentalment que la renda total habitual de la seva unitat familiar no ultrapassa dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

Per poder gaudir d’aquestes tarifes reduïdes, els subjectes passius hauran de tenir la seva residència habitual, entenent com a tal aquella que consta en al padró d’habitants, en la finca per la qual es demana la bonificació i no ser al mateix temps propietari de cap altra finca urbana ni en el terme de Balaguer ni en qualsevol altre. Aquesta qüestió s’acreditarà amb una declaració responsable signada per l’interessat.

Per poder gaudir de les tarifes reduïdes, els subjectes passius hauran d’estar al corrent de pagament de totes les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Balaguer. En els supòsit que demani un ajornament o fraccionament dels deutes i no acompleixi els terminis establerts, automàticament deixaran de tenir efecte les tarifes reduïdes malgrat haver estat concedides per l’Ajuntament.

Els subjectes passius que considerin reunir les condicions per a ser aplicades les tarifes reduïdes, ho sol•licitaran anualment, fent expressa declaració de les dades requerides .

Per part dels Serveis Municipals s'efectuaran les oportunes comprovacions per verificar si es reuneixen els requisits, podent-se exigir les proves que es considerin escaients. Cas de disconformitat entre la declaració del peticionari i els informes de l'Ajuntament, l'aplicació de la tarifa reduïda podrà ser denegada, corrent a càrrec del subjecte passiu la càrrega de la prova en contrari sobre la informació municipal.

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1. La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei.

2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa tercera de l'article anterior, s'exigirà el dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa tercera s'exigirà en règim d'autoliquidació, excepte en els casos en que es justifiqui la situació precària del sol•licitant amb el preceptiu informe dels serveis socials, on la tarifa s’exigirà per rebut i es podrà fraccionar el pagament fins a un màxim de sis mesos.

2. La taxa per recepció dels subministraments detallats a les tarifes primera i segona  es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen.

3. La liquidació es practicarà trimestralment i s'haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals s'acceptarà que el pagament s'efectuï en l'oficina de Recaptació de l'Ajuntament

4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l'interessat s'efectuarà dins la segona quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de l'anterior trimestre. En particular, quan el consum d’aigua es realitza per persona diferent del propietari, el pagament del rebut es realitzarà mitjançant càrrec al compte bancari la titularitat del qual correspon al consumidor, sempre que hagi estat acceptat per aquest.

5. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els rebuts per subministrament regulats en aquest Ordenança, s'iniciarà el període executiu que comporta l'acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

 

Article 11.- Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran en matèria tributaria es regiran pel disposat a la Llei General Tributària i la seva normativa de desenvolupament.

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment en Sessió Extraordinària pel Ple del 27 d’octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.