29 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL


Ordenança fiscal núm. 29
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 p) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la taca per la prestació del servei de conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de conducció de cadàvers i altres serveis funeraris en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que sol·licitin o contractin els serveis realitzats per aquest municipi, a què es refereix l'article anterior.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 6.- Quota Tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Epígraf únic. Conducció de cadàvers

1. Trasllat dins del territori de l'entitat local..............................................................................................56,88 €

2. Trasllat fora del territori de l'entitat local, per cada quilòmetre recorregut, sumant els d'anada i tornada, el preu es fixarà segons concert a establir amb el concessionari de la prestació del servei.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de presentar, al que estigui obligat a realitzar-lo, la factura corresponent.

3. Els interessats en que se'ls presti algun dels serveis esmentats en aquesta ordenança hauran de presentar en aquest municipi una sol·licitud on s'expressi el servei en qüestió.

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 19 d’octubre de 2004, i ha quedat aprovat definitivament el 13 de desembre de 2004. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2005, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.