32 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES INSTAL·LACIONS PER EXHIBICIÓ D'ANUNCIS


Ordenança fiscal núm. 32

TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE COLUMNES, CARTELLS I ALTRES INSTAL·LACIONS PER EXHIBICIÓ D’ANUNCIS.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.x) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions municipals per exhibició d’anuncis, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de béns que enumera l'article anterior, que beneficien de mode particular els subjectes passius i que es produeixen per la instal·lació de cartells publicitaris en instal·lacions o bens municipals.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributaria a favor de les quals s’atorguin les llicències, o els que es beneficien del servei o activitat, d’exhibició d’anuncis.

 

Article 4. Responsables

Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tal a la Llei General Tributaria.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 6.- Quota Tributària

La quantia la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

Col·locació o instal·lació de cartells publicitaris en béns d’aquesta, Ajuntament:

1 m2 de publicitat durant un any....................................................................................................... 130,00€
1 m2 de publicitat durant dos anys.................................................................................................. 260,00€

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

1.La taxa s’acreditarà quan s’inicií la prestació del servei, moment en que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, si la mateixa fou sol·licitada.

2.Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la taxa quan es presenti la sol·licitud d’autorització per la prestació del servei establert a l’article 1.

3.Quan s’ha produït la instal·lació de cartells publicitaris , sense sol·licitar la llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquest aprofitament.

4.Quan el gaudiment dels aprofitaments especials hagi de durar menys d’un any, el període impositiu coincidirà amb aquelldeterminat en la llicència municipal.

5.Quan la duració temporal dels aprofitaments especials s’estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei, en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1.La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació en els supòsits següents:

a) exhibició d’anuncis amb duració temporal inferior a 1 any.
b) Exhibició d’anuncis amb durada inferior a 2 anys si la petició es refereix a la quota tributaria de dos anys.

2.Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a la prestació del servei referit a l’article 1 es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa.

3.S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

4.Quan els elements tributaris declarats en l’autoliquidació no coincideixin amb els que realment han determinat la magnitud de la prestació del servei, caldrà presentar una declaració complementaria en el termini d’un mes comptat des de la data en què es coneix la variació.

5.Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de varis exercicis, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament , l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’ajuntament en el seu calendari fiscal.

6.Les variacions dels elements tributaris determinats de la quantia de la taxa de venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici immediat anterior al de l’acreditament.

7.El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del període de pagament voluntari.

 

Article 9è. Notificacions de les taxes

1.En supòsits de prestació de serveis que s’estenguin a varis exercicis, la primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al sol·licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.

2.Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el butlletí Oficial de la Província de Lleida.

 

Article 10è Infraccions i sancions

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en que es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris que portin causa

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 30 d'octubre de 2014, i ha quedat aprovat definitivament el 29 de desembre de 2014. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2015, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.