34 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NUMERACIÓ D’EDIFICIS I FINQUES URBANES DEL TERME MUNICIPAL


Ordenança fiscal núm. 34

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NUMERACIÓ D’EDIFICIS I FINQUES URBANES DEL TERME MUNICIPAL.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 58 i 20.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de numeració d'edificis i finques urbanes del terme municipal, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei públic a que es refereix l'article anterior prestats per l'Ajuntament, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi a que es refereix l'article primer.

 

Article 4. Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

2. Els coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats.

3. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

 

Article 6.- Quota Tributària

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

Per treballs d'identificació, subministrament i col·locació del número en finca urbana.......................16,31€
Pel subministrament del número corresponent ........................................................................................... 4,04 €

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia en el moment en què s'efectua la instal·lació dels elements a què es refereix l'article 1r. o quan es facilitin el números corresponents

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 19 d’octubre de 2004, i ha quedat aprovat definitivament el 13 de desembre de 2004. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2005, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.