35 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES LLARS D'INFANTS


Ordenança fiscal núm. 35
PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES LLARS D’INFANTS.

 

Article1. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el preu públic per la prestació de serveis de les llars d’infants que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Naixement de l’obligacio del pagament

L’obligació del pagament del preu públic del servei públic a que es refereix l’article anterior prestat per l’Institut Municipal Progrés i Cultura neix amb la formalització de la corresponent sol•licitud del servei que s’entendrà definitiva amb la formalització de la matrícula i serà independent de la real prestació del servei si la manca d’aquest és imputable al sol·licitant.

En aquells serveis prestats de forma ocasional l’obligació del pagament del preu públic neix amb la prestació de l’esmentat servei.

 

Article 3. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis prestats indicats anteriorment. En cas de tractar-se de menor d’edat, seran subjectes passius els pares, tutors o responsables legals.

 

Article 4. Quantia

1. Totes les mensualitats seran senceres excepte els mesos de juliol i setembre que seran proporcionals als dies de prestació efectiva del servei. També serà proporcional als dies de prestació efectiva del servei, la mensualitat corresponent al primer mes d’una nova matriculació, si aquesta fos posterior al mes de setembre.

2. El material escolar i l’assegurança seran facturats en funció del seu cost real.

3. La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:

Matrícula

26,50

Mensualitat ordinària

113,12

Prolongació de l’horari normal

Per cada 30 minuts

18,21

Per cada hora

27,29

Per cada hora esporàdica

6,52

Servei de menjador

Mensual (quota diària per dia lectiu)

7,00

Setmanal (quota diària per dia lectiu)

8,00

Menjador ocasional (quota diària)

9,00

 

Article 5. Beneficis fiscals

1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquest preu públic.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en l’article 6è.d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6. Quota tributària

S’aplicaran bonificacions i reduccions dels preus als subjectes passius que hagin de satisfer aquest preu públic en els següents casos:

- En el cas de família nombrosa i/o monoparental el descompte que s’aplicarà serà d’un deu per cent, en els conceptes de matrícula, mensualitat, ½  mensualitat ordinària i perllongació de l’horari.

- Bonificació de 12 places reservades com a màxim en cada curs escolar: 6 d’ensenyament i 6 de menjador, atenent a circumstancies personals i econòmiques excepcionals valorades pels serveis socials d’aquest Ajuntament. L’import de l’esmentada bonificació estarà en funció de les valoracions efectuades pels serveis socials de l’Ajuntament.
Les bonificacions fixades en els apartats anteriors no seran acumulables i tindran caràcter pregat havent de presentar els interessats les sol•licituds adients, juntament amb els justificants que calgui.

 

Article 7è. Règim de declaració i d'ingrés

1. El pagament del preu públic s’efectuarà mensualment en el moment de la presentació dels corresponents rebuts als qui estan obligats a realitzar-lo.

2. Les persones interessades en la prestació del servei a que es refereix aquesta ordenança presentaran davant els òrgans corresponents de la llar d’infants la sol•licitud d’inscripció, dins del termini fixat, i s’acceptarà d’acord amb la normativa vigent aplicable.

 

Article 8è. Normes de gestió

El servei de recaptació aprovarà mensualment les diferents liquidacions a pagar per cada obligat en funció del serveis sol•licitats en la matrícula, i de la resta de serveis ocasionals que s’hagin prestat durant aquell mes. Els serveis ocasionals prestats seran notificats al departament de recaptació pels directors/es de les diferents llars d’infants municipals.

 

Disposició adicional

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança es troben exemptes d’Iva d’acord amb l’article 20 de la Llei de l’IVA.

 

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2021, i continuarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.