Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

REGLAMENTS
I ORDENANCES

37 - TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS


Ordenança fiscal núm. 37
TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 w) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per visites a museus, exposicions, monuments històrics o artístics i altres centres o llocs anàlegs, que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa per visites a museus, monuments històrics o artístics, i altres llocs anàlegs, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi a que es refereix l'article segon.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No estaran subjectes al pagament de preu d'entrada al Museu de la Noguera:

a) Els menors de 16 anys

b) Els socis de l’ICOM  els de l’ AMC i els membres de l’Associació d’Arqueòlegs Professionals de Catalunya

c) Les persones que visitin el Museu el dia 18 de maig (Dia internacional dels museus) i el dia 9 de novembre (Festa del St. Crist)

d) Els grups escolars que visitin el museu com a activitat integrant del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa o d’Intercanvi de programes educatius europeus.

e) Els centres educatius adscrits al programa “Argonautes” de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

f) El professorat degudament acreditat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

g) Els titulars del carnet del programa “Voluntariat per la Llengua” del CPNL

No estaran subjectes al pagament de preu d'entrada al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre:

a) Les persones que visitin el Museu el dia 18 de maig (Dia internacional dels museus) i el dia 9 de novembre (Festa del St. Crist)

b) Els grups escolars que visitin el museu com a activitat integrant del Pla Municipal de Dinàmica Educativa, del Pla Comarcal de Dinàmica Educativa o d’Intercanvi de programes educatius europeus.

c) Els centres educatius adscrits al programa “Argonautes” de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

d) Els titulars del carnet del programa “Voluntariat per la Llengua” del CPNL

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

 

1.- Visites al Museu de la Noguera

1.- Entrada individual: 3 €
2.- Tarifa reduïda: 2 €/persona aplicable a:
    a.- Grups (mínim 10 persones)
    b.- Jubilats
    c.- Estudiants a partir de 16 anys
    d.- Aturats
    e.- Titulars del carnet jove
    f.- Titulars del carnet del Club Amics de Lleida
    h.- Promoció Espais Visitables

 

2.- Visites guiades al Museu de la Noguera

-  El preu mínim per a fer una visita guiada és el que correspon a un grup de 10 persones. A partir d'aquest nombre (10 persones) el preu s'estableix per persona.
- per tal que la reserva de la visita quedi establerta, caldrà que el grup faci el pagament del preu mínim de 10 persones

 1.- Visita guiada al Museu de la Noguera

Sales permanents

1,5 h

5,00  (mínim 10 persones)

 2.- Visita guiada Museu de la Noguera 1 monument

A determinar segons interès:

Pla d’Almatà / Castell Formós / Santa Maria / Muralla Gòtica

3 h

6,00 (mínim 10 persones)

 3.- Visita guiada Museu de la Noguera ciutat  i /o monuments

A determinar segons interès: centre històric / Pla d’Almatà / Castell Formòs / Santa Maria / Muralla Gòtica / Cementiri Vell

4 h

8,00 € (mínim 10 persones)

4.- Visita guiada a 1 monument

A determinar segons interès: Pla d’Almatà / Castell Formòs / Santa Maria / Muralla Gòtica / Cementiri Vell

1,5 h

5,00 € (mínim 10 persones)

 5.-Taller al Centre d'Interpretació de l’Or del Segre visita a la ciutat o al Museu de la Noguera

Taller al Centre d'Intepretació de l’Or del Segre visita a la ciutat o al Museu de la Noguera (a escollir)

3 h

6,00 € (mínim 10 persones)

 

 

3- Serveis educatius del Museu de la Noguera

3.1. La Trampa del temps

Visita dinamitzada a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer.  De la madina a la ciutat

5è de Primària

1 h

1,50 € alumne

3.2. Una visita bestial

Visita dinamitzada a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer.  De la madina a la ciutat

Infantil

1 h

1,50 € alumne

3.3. Què és un museu?

Visita a les sales d'exposició i a les instal·lacions del museu

Infantil, Primària, Secundària,

1 h

1,50 € alumne

3.4. Hisn Balagi - Balaguer: de la madina a la ciutat

Visita a l'exposició Hisn Balagi - Balaguer.  De la madina a la ciutat

2n ESO

1 h

1,50 € alumne

3.5. La ciutat de les 3 cultures

Visita a la ciutat

6è de Primària, 2n ESO

3 h

1,50 € alumne

3.6. Madina Balaguer : una ciutat d'al-Àndalus

Visita a la ciutat

2n ESO

3 h

1,50 € alumne

 

 

4.- Les nits de Maria Bullfarines

Visita teatralitzada al Museu de la Noguera
Adults: 4,00 €
Menors de 16 anys: 3,00 €
Menors de 7 anys: gratuït

 

5.-  Entrada i Visites al Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

5.1. Entrada
    - General: 1,00 €
    - Reduïda: 0,50 € (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades).
    - Gratuïta: - menors de 16 anys
                       - titulars del carnet del Club Amics de Lleida
                       - promoció Espais Visitables

5.2. Entrada Visita guiada
    - General: 2,00 €
    - Reduïda: 1,00 €   (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades).
    - Menors de 16 anys: 0,50 €

5.3. Entrada Taller de recerca d'or
    - General: 4,00 €
    - Reduïda: 2,00 €  (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades).
    - Menors de 16 anys: 1,50 €

5.4. Entrada Visita guiada Taller de recerca d'or
    - General: 5,00 €
    - Reduïda: 2,50 €  (jubilats i pensionistes, grups de mínim 10 persones, agències de viatge i operadors turístics, associacions i entitats conveniades).
    - Menors de 16 anys: 2,00 €

5.5. Taller de recerca d’or al riu
      -  Adults: 8,00 €
      -  Menors de 6 a 16 anys: 5,00 €   
      -  Menors de 6 anys: Gratuït

 

6.- Serveis educatius del Centre d’Interpretació de l’Or del Segre

 6.1. A la recerca de l’or del Segre

Visita guiada taller de recerca d’or

Primària, Secundària i Batxillerat

1 h

1,50

 6.2. L’aventura de la palleta d’or

Visita dinamitzada

Educació infantil

1 h

1,50€

 6.3. Les pedres secretes del Segre

Taller dinamitzat

Educació Infantil i Primària

1 h

1,50€

6.4. Descobrim el riu i la bultra

Visita dinamitzada

Educació Infantil i Primària

1 h

1,50€

6.5. A la recerca de l’or del Segre visita a ciutat o Museu de la Noguera

Visita guiada i taller de recerca d’or visita a ciutat o Museu de la Noguera

Primària, Secundària i Batxillerat

2 h

3,00

 

 

7.- Producte Turístic: L’Or del Segre. A la recerca del somni de Mariam

Adults: 15,00 €
Menors de 6 a 12 anys: 6,00 €
Menors de 6 anys: gratuït
FENTPAÍS SCCL: Capsa regal: 59,93€

La taxa inclou:
- Visita guiada a:
     -  Museu de la Noguera, centre històric de Balaguer i Centre d’Interpretació de l’Or del Segre.
- Taller de recerca d’or al riu.
- Cessió de l’equipament necessari per a l’activitat.
- Degustació d’oli d’oliva dels molins de La Noguera i vi DO Costers del Segre.
- Obsequi d’un barret i d’un vial per guardar les palletes d’or .
 

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'annex de tarifes mitjançant l'entrada o visita als llocs enumerats a l'annex de tarifes.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà abans d'entrar en els recintes  a que es refereix aquesta ordenança.

 

Disposició final

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i regirà mentre no s'acordi altra modificació o derogació”.

Segon,- Exposar al públic el present acord mitjançant Edictes a inserir en el Tauler d'Anuncis Municipal, i publicar en el Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris de major difusió de la província, pel termini de 30 dies als efectes que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el termini esmentat sense haver-se produït cap reclamació, aquest acord esdevindrà aprovat definitivament.

Tercer.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació d'Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s'hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l'art.2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de Governació i d'Economia i Finances.

Quart.- La present modificació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i regirà mentre no s'acordi altra modificació o derogació.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat