Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

REGLAMENTS
I ORDENANCES

39 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI


Ordenança fiscal núm. 39
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS ESPORTIVES, LÚDIQUES I D’OCI.

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la prestació de serveis i activitats organitzats per les Àrees d'Esports, Joventut i Festes.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats organitzats per l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats i els pares, tutors o representants legals dels beneficiaris si aquestos fossin menors d'edat.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, en les tarifes primera, segona, quarta cinquena, sisena, onzena, dotzena, quinzena i setzena d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

 

Tarifa primera. Camp Base
Inscripció a cada torn per participant de 5 a 11 anys ........................................... 163,55 €
1 setmana ....................................................................................................................... 48,50 €

Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa segona. Triaesport - Taller de les Arts
Inscripció torn complet per participant de 4 a 16 anys .......................................... 78,60 €
1 setmana ....................................................................................................................... 48,50 €

Famílies nombroses i monopaentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa tercera. Activitats d’aigua d’estiu (quinzenal)
Cursos ............................................................................................................................. 41,10 €
Waterpolo ........................................................................................................................ 41,10 €
Aquagym .......................................................................................................................... 41,10 €

 

Tarifa quarta Camp II  
Inscripció a cada torn per participant de 12 a 16 anys ........................................ 184,60 €
(inscripcions per setmana) ......................................................................................... 54,40 €

Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa cinquena. Temps Afegit
Inscripció torn de dues setmanes per participant de 4 a 16 anys ....................... 80,95 €
Inscripció torn de tres setmanes per participant de 4 a 16 anys ....................... 114,10 €
1 setmana ....................................................................................................................... 48,50 €

Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa sisena.  Proves esportives i activitats de promoció de l’activitat física i dels hàbits saludables
Cursa del foc ..................................................................................................................... 3,00 €
Cursa de la dona ............................................................................................................. 3,00 €
Activitats esportives de promoció de l’activitat física i dels hàbits saludables ... 3,00 €

 

Tarifa setena. Proves esportives federades
Triatló inscripció participant federat.............................................................................12,00 €
Triatló inscripció participant no federat...................................................................... 24,00 €

Tarifa vuitena. Setmana X-trem
Inscripció per participant .............................................................................................. 22,00 €

 

Tarifa novena. Festa de la Bicicleta
Inscripció per participant ................................................................................................ 1,00 €

 

Tarifa desena. Torneig Futbol Sala Balaguer 5 Nacions
Inscripció per equip participant ................................................................................ 187,35 €
- Amb dipòsit de fiança de 150€ per equip participant –

 

Tarifa onzena. In&Out
Inscripció torn complert per participant de 4 a 16 anys ....................................... 114,10 €
1 setmana ....................................................................................................................... 48,50 €
Famílies nombroses i monoparentals, un 15% de descompte per assistent.

 

Tarifa dotzena. Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Rítmica, Hip-Hop Estils, Natació Sincronitzada
Un dia a la setmana. Preu mensual ......................................................................... 26,00 €
Dos dies a la setmana. Preu mensual .................................................................... 32,90 €
Matrícula curs. Quota anual (exclusiva activitat gimnàstica rítmica) ................... 39,00 €

Descomptes: En situacions d’escassa capacitat econòmica s’aplicaran tarifes amb reducció d’un tant per cent de la tarifa. Aquestes tarifes reduïdes no seran acumulables i tindran caràcter pregat havent de presentar els interessats les sol·licituds adients, junt amb els justificants que calguin.

Famílies nombroses i monoparentals, 15% de descompte en la tarifa  d’activitats mensual.
Descompte per segona activitat, 30% descompte en la quota d’un dia.

 

Tarifa catorzena. Programa municipal Esport&Salut
Preu semestral .............................................................................................................. 43,35 €   

 

Tarifa quinzena. Estades infantils
Inscripció per participant i dia, només matí ............................................................... 6,72 €
Inscripció per participant i dia, matí i tarda ................................................................. 8,57 €
Servei de menjador, per dia .......................................................................................... 7,61 €
Inscripció per participant, només matí en estades de 10 dies o més ................. 6,45 €
Inscripció per participant, matí i tarda en estades de 10 dies o més ................... 8,23 €
Servei de menjador en estades de 10 dies o més .................................................. 7,29 €

La inscripció mínima serà la que es fixi per a cada estada en concret
- Inscripció primer germà, gaudirà d’un quinze per cent de descompte.
- Inscripció segon germà i successius, gaudirà d’un trenta per cent de descompte.

 

Tarifa dissetena. Cursos, tallers i activitats lúdiques i d’oci de l’àrea de joventut

Durada dels cursos, tallers i activitats lúdiques i d’oci

Import

Fins a 1 h

3 €

D’1 a 3 hores

5 €

De 3 a 6 hores

10 €

De 7 a 10 hores

15 €

D’11 a 15 hores

20€

De 21 a 25 hores

30 €

De 26 a 30 hores

35 €

De 31 a 40 hores

40 €

De 41 a 50 hores

50 €

De 51 a 60 hores

60 €

De 61 a 80 hores

75 €

De 81 a 100 hores

90 €

De 100 a 125 hores

115 €

De 126 a 150 hores

125 €

De 151 a 200 hores

145 €

de 201 250 hores

175 €

De més de 250 hores

225 €

 

Tarifa divuitena:
Taxa per la prestació del servei de ball els diumenges ........................................... 6,00€

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei, o activitat especificats en l'article cinquè.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de la matricula o inscripció a l'activitat o serveis a que es refereix aquesta ordenança.

 

DISPOSICIO FINAL

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 22 de desembre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 26 de gener de 2017. Començarà a regir l'endemà de la seva publicació al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat