40 - TAXA PEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ


Ordenança fiscal núm. 40

TAXA PEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ

 

Article 1. Fonament i naturalesa

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4  del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei públic de Transports Col·lectiu Urbà de Viatgers,  que es regirà per aquesta ordenança.

 

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei públic de transports col·lectiu urbà de viatgers, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l'article 6 de la present Ordenança.

 

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que es beneficiïn dels serveis, realitzats per aquest municipi a que es refereix l'article anterior.

 

Article 5.- Beneficis fiscals

No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta ordenança es contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica.

 

Article 6.- Quota Tributària

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents, amb IVA inclòs:

a) Bitllet senzill: 0,85 € (1 viatge)
b) Multiviatge 10: 5,50 €
c) Multiviatge 10 entre 6 i 18 anys: 4,50 €
d) Multiviatge 10 majors de 65 anys: 4,50 €
e) Adquisició targeta: 2,00 € (en cas de retornar la targeta en bon estat un cop finalitzada la seva utilització, s’abonaran els dos euros a l’usuari).

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, s’aplicarà una tarifa reduïda en un 30% respecte a l’apartat anterior a aquells subjectes passius, perceptors de pensions públiques, que tinguin uns ingressos de la unitat familiar, per tots els conceptes, inferiors a les pensions mínimes fixades per l’Autoritat administrativa competent, augmentades en un 10 per cent.

3. Els subjectes passius que considerin reunir les condicions per a ser aplicades les tarifes reduïdes ho sol·licitaran, fent expressa declaració dels ingressos familiars. Per part dels serveis municipals s’efectuaran les oportunes comprovacions per verificar si reuneixen els requisits, podent-se exigir les proves que es considerin escaients. En cas de disconformitat entre la declaració del peticionari i els informes de l’Ajuntament l’aplicació de la tarifa reduïda podrà ser denegada, i la càrrega de la prova en contrari sobre la informació municipal correrà a càrrec del subjecte passiu.

4. Serà gratuït el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers per als usuaris menors de sis anys.

5. Serà gratuït el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers per a l’alumnat dels centres educatius adscrits al sistema educatiu de Catalunya, durant el període d’activitat escolar, comprès entre el dia d’inici de les classes i la finalització, aprovat anualment per ordre del Departament competent en matèria d’educació de la Generalitat de Catalunya.

6. Serà gratuït el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers per als grups escolars en horari lectiu derivat d’activitats programades pels centres educatius adscrits al sistema educatiu de Catalunya.

 

Article 7è. Acreditament i període impositiu

La taxa s'acredita quan s'inicia des del moment que s'hagi iniciat la prestació o realització del servei, especificat en l'annex de tarifes.

 

Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. El pagament de la taxa s'efectuarà en el moment de l'adquisició de la targeta multiviatge en el llocs habilitats a l'efecte, o en el moment d'accedir al vehicle de transport.

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 24 de novembre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament pel Ple del 26 de gener de 2017. Començarà a regir l’endemà de la seva publicació definitiva al BOP, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.