41 - TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL


ORDENANÇA FISCAL NÚM. 41
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

 

Article 1r . Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als articles 57, i 24.1 c) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.

 

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa.

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, i altres mitjans de comunicació diferents de la telefonia mòbil.

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments d’interès general.

 

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.

2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.

3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent.

 

Article 4t . Successors i responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributaria.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributaria

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributaria.

 

Article 5è. Base imposable

1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3 , punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança.

2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.

A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes següents:

a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.

b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de l’empresa.

c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu.

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses subministradores.

4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest règim especial.

5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes següents:

a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa anàloga.

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.

e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni.

6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.

 

Article 6è. Tipus i quota tributària

La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida en a l’article. 5è d’aquesta ordenança

 

Article 7è . Període impositiu i acreditament de la taxa

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu compren des de l’inici fins al cessament efectiu.

a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l’alta.

b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloent-hi aquell en què s’origina el cessament.

2. La taxa es merita el primer dia del periode impositiu.

 

Article 8è. Règim de declaració i d’ingrés.

1.S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de finalització.

2. La data de presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l'esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les que s'hagi facturat quantitats en concepte de peatge.

La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.

3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.

4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Per raons de cost i eficàcia, quan de la declaració trimestral dels ingressos bruts se’n derivi una liquidació de quota inferior a 6 EUR, s’acumularà a la següent.

5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.

 

Article 9è. Infraccions i sancions

1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària.

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

 

Article 10è. Gestió per delegació

1. Si la gestió, inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació de Lleida a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.

2. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de la Diputació de Lleida, s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Lleida que deleguin les seves facultats en la Diputació.

 

Article 11è. Infraccions i sancions

1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.

 

Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

 

Disposició final

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 15 de novembre de 2013, i ha quedat aprovada definitivament el 28 de desembre de 2013, regirà des de l’endemà de la seva publicació definitiva al butlletí Oficial de la Província i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.