42 - TAXA PER LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS


Ordenança fiscal núm. 42

TAXA PER LLICÈNCIES D’AUTOTAXIS

 

Article. 1 Fonament i naturalesa

1. A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 c) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i de conformitat amb el que s’hi disposa en els articles 15 a 19 d’aquesta norma, l’Ajuntament estableix la taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis que es regirà per la present Ordenança.

 

Article. 2 Fet Imposable

Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i la realització de les activitats que, en relació amb l’atorgament i la transmissió de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxi corresponen a aquest Ajuntament i que s’assenyalen a continuació.

Concessió i expedició de llicències.
Autorització per a la transmissió de llicències, quan s’escaigui el seu atorgament, d’acord amb la legislació vigent.
Autorització per a la substitució dels vehicles afectes a les llicències, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposició legal.

 

Article. 3 Subjecte passiu

Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, següents:
La persona o entitat a favor de la qual s’atorgui la concessió i l’expedició de la llicència o s’autoritzi la transmissió d’aquesta llicència.
El titular de la llicència el vehicle del qual es substitueixi.

 

Article. 4 Quota tributària

La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent:

1.

Concessió i expedició de llicències

1.946,34 €

2.

Autorització per a la transmissió de llicències

1.297,56 €

3.

Substitució de vehicles

155,68 €

 

Article. 5 Bonificacions tributàries

Els casos de transmissions de llicències d’autotaxi de pares a fills i conjugues, en els casos que procedeixi segons el reglament regulador del servei, tindran una bonificació del 50% de les tarifes regulades a l’article anterior.

 

Article 6. Acreditament

La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir en els casos que s’assenyalen a l’article 2, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència corresponent o autoritzi la seva transmissió, o la substitució del vehicle.

 

Article. 7 Règim de declaració i d’ingrés.

La realització de les activitats i la prestació dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a instància de part.
Una vegada estiguin concedides les llicències o autoritzacions de què es tracti, l’Ajuntament practicarà la liquidació de la taxa, que haurà de satisfer-se en els terminis fixats a l’article 62.2 de la Llei general tributària.

 

Article. 8 Infraccions i sancions tributàries

1. És un cas especial d’infracció qualificada de defraudació la prestació del servei d’autotaxi i altres que reguli aquesta ordenança sense llicència municipal.

2. Pel que fa referència a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei general tributària .

 

Article. 9 Reglament municipal regulador del servei del taxi a Balaguer

El règim i les condicions per a la concessió i transmissió de llicències, així com per la substitució de vehicles, les normes per prestar el servei públic i la resta de requisits de caràcter administratiu, es regeix pel Reglament municipal regulador del servei de taxi a Balaguer i la Llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi.

 

Disposició final

La darrera modificació d'aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment pel Ple del 27 d'octubre de 2016, i ha quedat aprovat definitivament el 22 de desembre de 2016. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2017, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.