43 - PREU PÚBLIC PER VENDRE MATERIAL ESPORTIU ALS EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES


Ordenança fiscal núm. 43
PREU PÚBLIC PER VENDRE MATERIAL ESPORTIU ALS EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

Article. 1 Fonament i naturalesa

1. A l’empara del previst als articles 41 AL 47 i 127 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix el preu públic per vendre material esportiu als equipaments i instal·lacions esportives, que es regirà per la present Ordenança.

 

Article. 2 Naixement de l’Obligació

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, si bé la Corporació podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial, conforme a l’article 46 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,

 

Article. 3 Obligat al pagament

Està obligat al pagament del preu públic qui es beneficiï dels serveis o activitats pel quals s’hagi de satisfer el preu públic per vendre material esportiu als equipaments i instal·lacions esportives municipals

 

Article. 4 Quantia

La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:

PISCINA COBERTA

 

Preu unitat amb IVA inclòs

Ulleres adult Speedo Rapide

 

18,45 €

Ulleres adult Speedo Futura

 

22,55 €

Ulleres adult Speedo Pacífic Storm

 

18,45 €

Ulleres júnior Speedo Rapide

 

15,39 €

Ulleres júnior Speedo Futura

 

18,45 €

Ulleres júnior Speedo Pacífic Storm

 

15,39 €

Gorros adult Speedo Silicona

 

7,19 €

Gorros adult Speedo licra

 

5,12 €

Gorros junior Speedo junior

 

4,09 €

Gorros adult Piscina Coberta (Imatge Corporativa)

 

4,09 €

Clauer Piscina Coberta (Imatge Corporativa)

 

3,07 €

 

 

 

PAVELLONS POLIESPORTIUS (Molí de l’Esquerrà)

 

 

Aula Municipal de Gimnàstica Rítmica

 

 

 Punteres d’entrenament i competició

 

          10,25 €

 

Article. 5 Cobrament

L’obligació de pagar el preu públic neix des de que s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat.

Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la devolució de l’import corresponent.

El preu públic podrà exigir-se en règim d’autoliquidació.

Els deutes per preus públic s’exigiran pel procediment de constrenyiment.

 

Disposició Addicional

Les quanties del preu públic regulades en la present ordenança inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) .

 

Disposició final

La darrera modificació d’aquesta Ordenança fiscal i en conseqüència el seu redactat actual, va ser aprovat provisionalment en Sessió Extraordinaria pel Ple del 29 d’octubre de 2012, i ha quedat aprovat definitivament pel Ple del 27 de desembre de 2012. Començarà a regir el dia 1 de gener de 2013, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa . En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.