Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

REGLAMENTS
I ORDENANCES

ORDENANÇA DE LA VENDA AMBULANT AL TERME MUNICIPAL DE BALAGUER


ORDENANÇA DE LA VENDA AMBULANT AL TERME MUNICIPAL DE BALAGUER

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1. Objecte de l'ordenança

La present ordenança té per objecte la regulació de la venda ambulant dins del terme municipal de Balaguer.

 

Article 2. Descripció de l'activitat

Es considera venda ambulant la realitzada fora d'establiment comercial permanent, amb l'ús d’instal·lacions desmuntables, transportables o mòbils, de la forma i en les condicions que s'estableixen en la present ordenança.

 

Article 3. Titulars de les parades

3.1. Poden ser titulars de parades, les persones físiques o jurídiques.

3.2. Les persones físiques titulars de parada han de ser majors d'edat i amb plena capacitat jurídica i d'obrar. S'obliguen a exercir personalment l'activitat pròpia i a regentar-la sense més delegació que la que poden fer a favor de cònjuge o els fills amb qui convisquin, amb coneixement de l'encarregat del mercat.

3.3. El titular de la parada pot tenir empleats o assalariats dedicats a la venda, sempre que estiguin en possessió de la documentació de treball que justifiqui aquesta situació i, en tot cas, amb el coneixement previ de l’encarregat del mercat. Sense aquest requisit està prohibit estar-se a la parada.

3.4. En el cas de que el titular sigui una persona jurídica, l’activitat ha de ser a càrrec de persones que directament en depenguin, coneixement previ de l’encarregat del mercat.

3.5. Les zones autoritzades per a l'exercici de la venda ambulant, el nombre de llicències, les taxes corresponents així com la forma de pagament, seran determinades per la comissió de govern.

3.6. En termes generals no podrà col·locar-se cap lloc de venda allí on s’impedeixi la circulació de vianants, es pertorbi el trànsit rodat o se’n dificulti la visibilitat, en els accessos a llocs comercials o industrials i els seus aparadors o en exposicions i edificis d'ús públic.

 

Article 4. Modalitats de venda ambulant

4.1. A efectes de la present ordenança i considerant les característiques en que es desenvolupa l’activitat s'estableixen les següents modalitats de venda ambulant:

a) el mercat setmanal
b) el comerç en mercats ocasionals que es desenvolupa motivat per festes, fires o esdeveniments populars
c) llocs de venda o exposició davant els comerços
d) el comerç de carrer o tot aquell que se celebra en vies públiques sense estar inclòs en els epígrafs anteriors

4.2. En cap cas no és permesa, dins les zones destinades a venda ambulant, cap de les activitats següents:

a) l’organització de rifes o el fet de vendre butlletes, quan no siguin de les autoritzades legalment
b) la mendicitat
c) tot el que es consideri estrany als interessos i les finalitats dels serveis propis dels mercats i del seu àmbit d'acció

 

Article 5 Situació del mercat setmanal

5.1. El mercat de venda ambulant a Balaguer tindrà lloc, d'acord amb la tradició, els dissabtes de cada setmana, excepte els dies 1 de gener, 9 de novembre, 25 de desembre que es passarà al divendres abans. Els dies de mercat poden modificar-se, amb acord previ de la Junta de govern local, sempre que existeixi un motiu raonat per a fer-ho.

5.2. El mercat s'emplaça a la Plaça Mercadal i primer tram del passeig de l’Estació. En el cas de que, per raons d'interès públic, s'hagi de modificar la ubicació del mercat, es procurarà situar-lo en el lloc alternatiu que reuneixi les millors condicions possibles tan pel que fa a la situació, emplaçament cèntric i bones comunicacions, com pel que fa a les condicions intrínseques (lloc asfaltat, amb instal·lacions i serveis, etc..).

5.3. En cas d'haver d'efectuar reformes o canvis de caràcter general en relació amb la distribució, el règim o la utilització del mercat que afectin als titulars de la llicència, l'Ajuntament proporcionarà una parada de característiques semblants en el mateix recinte o en el que s'habiliti per al mercat. La decisió correspondrà a la comissió municipal de govern.

5.4. L'horari del mercat setmanal és de les 06:00 a les 14:45 hores, distribuït de la forma següent:

a) de les 06:00 a les 08:30 per a la instal·lació
b) de les 08:30 a les 13:30 per a la venda
c) de les 13:30 a les 14:45 per a la retirada

Fora d'aquests horaris no es permet la instal·lació ni la retirada dels llocs de venda i, dins d’ells, no es permet la circulació de vehicles pel mercat, llevat de casos de força major.

5.5. La instal·lació de les parades de titulars no fixes es farà en el temps imprescindible, un cop establerta la seva ubicació.

5.6. Els venedors estan obligats a efectuar la neteja dels llocs que hagin ocupat a partir de les 13:30 hores, per deixar la parada dins l'horari previst, col·locant les restes i deixalles en caixes o embolcalls tancats i dipositant-los als llocs que determini l'autoritat municipal o funcionaris en qui delegui, que procediran a la seva retirada.

 

Article 6. Prohibició comerç de carrer

El comerç de carrer resta prohibit a tot tipus de venda que no es regeixi per la present ordenança.

 

Article 7. Requisits per a l’exercici de la venda ambulant

Art.7. Per a l'exercici de la venda ambulant en el terme municipal de Balaguer, s’exigiran els següents requisits:

a) En relació al titular:

1. Estar d'alta i al corrent de pagament en l’epígraf o epígrafs corresponents de l'impost d'activitats econòmiques com a comerciant no sedentari dels articles corresponents.

2. Estar d'alta en el règim corresponent de la seguretat social i al corrent de pagament de las cotitzacions que corresponguin.

3. En el cas de titulars de nacionalitat no espanyola cal disposar de permís de residència i treball per compte propi, que els habiliti per a exercir el comerç no sedentari, conforme a la normativa vigent en la matèria, ja sigui estatal, autonòmica o de la C.E.E.

4. El compliment de qualsevol altre requisit que les autoritats competents estableixin per a cada producte posat a la venda.

b) En relació a l'activitat:

1. Complir les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes objecte de comerç i, de forma molt especial, d'aquells destinats a alimentació i els considerats perillosos.

2. En les parades de productes alimentaris, els venedors han de posseir el carnet de manipulador d'aliments.

3. Disposar de la pertinent autorització municipal i satisfer els tributs que les ordenances fiscals municipals estableixin en cada moment.

4. Exhibir de manera visible i permanent, a la mateixa parada, l'autorització municipal i tenir igualment a disposició de la autoritat competent o dels seus funcionaris i agents, les factures i comprovants de compra corresponents als productes a la venda.

5. Tenir exposats al públic, amb la suficient notorietat, els preus de venda de les mercaderies.

 

Article 8. Autorització municipal

L’autorització municipal per a l'exercici de la venda ambulant estarà supeditada a la justificació prèvia, per part del peticionari, dels requisits a que fa referència l'article anterior.

 

Article 9. De la concessió d'autorització municipal

9.1. Les autoritzacions o llicències municipals regeixen únicament en la modalitat de venda ambulant en el mercat setmanal i per parades fixes. La resta de modalitats es regula per aquestes mateixes ordenances però sense l'expedició de llicències.

9.2. L'autorització municipal per instal·lar parades fixes l'atorgarà la comissió municipal de govern a la vista de les sol·licituds presentades i vist l'informe previ del departament municipal corresponent.

9.3. Les autoritzacions municipals tindran la naturalesa de llicència per ús comú especial en la forma en que la configura el reglament del patrimoni dels ens locals.

9.4. Les llicències es deixen sense efecte per incompliment de les condicions a les quals estan subordinades.

9.5. La llicència és revocada quan es produeixen circumstàncies que, si s'haguessin observat en el moment de la petició, haurien justificat no concedir-les.

9.6. En cap dels dos supòsits anteriors no es produirà indemnització per danys i perjudicis a favor del titular de la llicència.

9.7. L'Ajuntament pot revocar-les abans d'acabar el període pel que van ser concedides si desapareixen les circumstàncies per les quals van ser atorgades amb dret a compensació o indemnització. En aquest supòsit s'entén que no es tracta d'una sanció i és, per tant, absolutament diferent d'allò previst en l'apartat de faltes i sancions.

9.8. Les llicències municipals són personals i intransferibles. Únicament en el supòsit de cessament en l'activitat del titular del negoci si continua en l'activitat un parent fins al primer grau de consanguinitat o afinitat es considerarà la seva sol·licitud com un canvi de titular i no com un alta nova. Tret d'aquest supòsit no hi ha cap possibilitat de cessió o traspàs del lloc de venda.

9.9. Poden exercir l'activitat en nom del titular el seu cònjuge i fills així com els empleats que estiguin donats d'alta a la seguretat social per compte del titular.

9.10. L'autorització inclourà, com a mínim, les especificacions següents:

a) lloc de l'emplaçament
b) número de la parada
c) dimensions de la parada
d) articles autoritzats a la venda d'acord amb allò especificat en el corresponent IAE
e) termini de validesa de la llicència
f) condicions mínimes de la parada i de la venda

 

Article 10. Tipus de llicències

Les llicències es classifiquen segons la durada, el lloc i el tipus de venda, en les següents categories:

a) Llicències de tipus A: llicències de parada fixa en el mercat setmanal amb les següents característiques:

1a. durada màxima d'un any, prorrogable per períodes iguals tret que una de les parts ho denunciï abans de finalitzar el període. L'acord d'atorgament podrà fixar-ne un d'inferior.

2a. l'Ajuntament pot revocar-les abans d'acabar el període establert si desapareixen les circumstàncies per les quals es va atorgar amb dret a compensació o indemnització. En aquest supòsit s'entén que no es tracta d'una sanció i és, per tant, absolutament diferent d'allò previst en l'apartat d'infraccions i sancions.

3a. Cada llicència dóna dret a una parada .

4a. La falta d'assistència no justificada durant cinc dissabtes, siguin consecutius o alterns, comportarà la pèrdua automàtica de la llicència de parada fixa.

5a. Quan el titular vulgui deixar la llicència sense efecte, ha d'avisar a l'encarregat del mercat un mínim de trenta dies abans de la data en què voldrà plegar i desocupar la parada.

b) Llicències de tipus B: llicències de comerç en mercats ocasionals, que es desenvolupa motivat per festes, fires o esdeveniments populars, amb les següents característiques:

1a. La durada, emplaçament i nombre de llicencies serà establert per la Junta de govern local.

 

Article 11. Autoritzacions discrecionals

Les autoritzacions de les llicencies de tipus B, són de caràcter discrecional i, per tant, podran ser revocades per l'Ajuntament en el moment en que es consideri convenient en atenció a la desaparició de les circumstàncies que les motivaren, sense que el fet origini dret a indemnitzacions o compensació de cap tipus, tret de la devolució de les taxes abonades.

 

Article 12. De la sol·licitud de les llicencies

12.1. Les autoritzacions o llicencies han de sol·licitar-se a través d'instància dirigida a l'Alcalde i presentada en el Registre General de l'Ajuntament, fent constar les dades següents:

1.-Nom, cognoms, domicilio y NIF del peticionari.

2.-Modalitat per a la qual demana llicencia (mercat setmanal, fira o esdeveniment puntual, etc.)

3.-Tipus de comerç i mercaderies que es disposa a oferir.

4.-Si fos el cas, causa personal o familiar que motiva o fonamenta la sol·licitud.

5.- Indicació expressa de preferència de ubicació.

12.2. En tots els casos, cal adjuntar la documentació acreditativa de que es satisfan els requisits del titular i de l’activitat exigits per l’article 7 (IAE, S.S., Hisenda, manipulador aliments, etc. ...), les obligacions fiscals i de seguretat social s’acreditaran amb el darrer rebut de la corresponent quota.

12.3. Les peticions de parada fixa en mercat setmanal cal presentar-les entre el 15 de novembre i el 15 de desembre. En aquest cas cal aportar certificats d'estar al corrent de pagament emesos per l'Agencia Tributaria i la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social.

12.4. Les instàncies caducaran en el termini de 30 dies, cas de no haver-hi resolució expressa un cop exhaurit el termini es consideren denegades. La no comunicació als interessats en el termini d'un mes comporta que es pugui considerar denegada la llicència per silenci administratiu, d'acord amb l'article 9.1 7è.b del Reglament de serveis de les corporacions locals.

12.5. Altres requisits de la sol·licitud així com modificacions en el procediment per cadascuna de les modalitats de llicencia poden determinar-se mitjançant decret d'Alcaldia.

 

Article 13Condicions generals de la venda

Les condicions generals de venda seran les següents:

1a. Totes las mercaderies s'exposaran amb el Preu de Venda al públic, especificant si es por unitat, peça, lot, metre o qualsevol altra mesura.

2a. Sempre que es faci referència a unitat de pes o mesura el venedor disposarà de bàscula o metre.

3a. No es permesa la venda amb ajut de megafonia, ni la us d'altres mitjans mecànics, elèctrics o electrònics que puguin ocasionar molèsties al públic en general, ni es permetrà anunciar la mercaderia a crit pelat.

4a. Els venedors de productes no artesanals tenen la obligació de posar a disposició de la autoritat municipal, les factures de l'adquisició de la mercaderia o qualsevol altre document que justifiqui la seva procedència.

 

Article 14. Requisits de les parades

Les parades han de reunir els següents requisits:

a) Estaran obligats a ocupar l'espai que els ha estat marcat, sense possibilitat d'ampliar la parada tret del cas de vacant d'algun dels afrontadors i prèvia autorització expressa de l’encarregat del mercat. Tampoc es permès el desplaçament a un espai vacant.

b) Exposar de manera visible la targeta d'autorització municipal.

c) Mantenir el lloc de venda, així com els seus voltants, en perfectes condicions de neteja, tant durant la celebració del mercat com quan acabi.

d) Les parades seran de estructura desmuntable o plegable, amb la possibilitat de tendals. En tot cas l'Ajuntament pot impedir l’ús de materials o estructures que la Corporació no consideri adients per la zona o tipus de venda.

e) No es permesa l'exposició de mercaderies al terra, en cas de productes alimentaris la distància entre la mercaderia i el terra ha de ser com a mínim de 50 cm.

f) En els casos que una norma de rang superior impedís la comercialització de determinats productes en forma de venda ambulant, les llicencies atorgades per la mena de productes afectats restaran immediatament sense efecte.

g) S'autoritzarà la venda de determinats productes silvestres com caragols, espàrrecs, bolets, herbes i similars sempre que el venedor compleixi escrupolosament les normes sanitàries i d'higiene establertes per la Llei.

 

Article 15. Inspecció

Es competència de l'Alcaldia la inspecció i sanció de les infraccions contemplades en la present ordenança. A part de les infraccions i sancions a que es refereix la Llei 1/1983 de 18 de febrer, del Parlament de Catalunya.
En cas de detectar-se infraccions de tipus sanitari l'Ajuntament informarà les autoritats sanitàries corresponents.

 

Article 16. Infraccions

Les infraccions a la present Ordenança es classificaran i sancionaran de la forma següent:

A.- Infraccions lleus:

-- No tenir exposat al públic en un lloc prou visible la "autorització municipal " i el preu de venda al públic de les mercaderies.

-- Un tracte incorrecte respecte altres venedors, ciutadans o públic en general.

-- L'incompliment de qualsevol de les disposicions de la present ordenança o de qualsevol de les condicions específiques establertes en la llicencia, llevat que se’ls assigni expressament la qualitat de greus o molt greus .

B.- Infraccions greus:

--La reincidència en infraccions de caràcter lleu, si haguessin estat sancionades amb advertència per escrit o multa.

--Manca de respecte o correcció cap els funcionaris municipals que presten servei al mercat.

--Variació de l'emplaçament del lloc de venda o ampliació de zona ocupada sense la corresponent autorització municipal.

--La circulació amb vehicles dintre del recinte del mercat fora de les hores expressament autoritzades.

--La manca de netedat en el lloc de venda i els seus voltants, així com dels productes exposats.

--La manca de cura i netedat en el tracte del mobiliari urbà.

--La manca de pagament de les taxes municipals, després d'haver estat requerit expressament perquè ho fes.

-- L'incompliment dels requisits establerts per la normativa vigent respecte dels productes en exposició o venda.

-- El comerç de productes diferents dels establerts en la autorització.

-- La negativa a aportar informació a l'autoritat municipal o els seus funcionaris o agents en el compliment del seu deure.

C) Infraccions molt greus:

-- La reincidència en infraccions de caràcter greu, si haguessin estat sancionades.

-- Exercir la venda sense l'autorització municipal.

-- L'ocupació del lloc de venda per persones diferents de les que estiguin autoritzades d'acord amb aquestes Ordenances. (Poden exercir l'activitat en nom del titular el seu cònjuge i fills així com els empleats que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social per compte del titular

-- La cessió o traspàs del lloc de venda.

-- LA utilització de mitjans il·lícits –com ara presentar documentació falsa- per obtenir o renovar l’autorització municipal.

-- La resistència, coacció o amenaça a l'Autoritat Municipal, els seus funcionaris o agents, en el compliment del seu deure

 

Article 17. Sancions

17.1. Les infraccions lleus se sancionen amb advertència verbal o per escrit. També pot imposar-se multa de fins a 30 € d'acord amb les facultats sancionadores de l'Alcaldia.

17.2. Les infraccions greus se sancionen amb suspensió temporal de la llicència per un període no superior a 4 mercats. També pot imposar-se multa de fins a 90 € d'acord amb les facultats sancionadores de l'Alcaldia.

17.3. Les infraccions molt greus se sancionen amb suspensió temporal de la llicència per un període no inferior a 4 mercats. També pot imposar-se multa de fins a 150 € d'acord amb les facultats sancionadores de l'Alcaldia

17.4. En el cas de les infraccions previstes en els punts 4, 5 i 6 la retirada de la llicència es definitiva. Així com en el cas de reincidència en infraccions molt greus.

17.5. En el cas de exercir la venda sense la corresponent autorització municipal la sanció inclou la immediata expulsió del mercat. En cas de reincidència es sanciona, ensems amb l'expulsió del mercat, amb multa, i sense perjudici de les altres mesures que l'Ajuntament pugui adoptar, entre les quals hi pot haver la retenció del gènere a resultes de les comprovacions pertinents.

 

Article 18 Del procediment sancionador

18.1. A efectes de la present ordenança es considera reincidència la acumulació de 3 infraccions del mateix precepte o 5 de la mateixa categoria

18.2. Les sancions establertes en la present Ordenança s'imposaran sense necessitat d'expedient tret de les que comportin sanció econòmica o les referents a infraccions molt greus..

18.3. Iniciat un procediment sancionador i sempre que es disposi d'indicis raonables cap una resolució amb sanció, l'autoritat competent pot adoptar les mesures provisionals que cregui oportunes per garantir l'eficàcia de la resolució que en pugui resultar.

18.4. No es podran adoptar mesures provisionals que puguin causar perjudicis irreparables als interessats, que suposin violació de drets emparats por les lleis, o resultin extraordinàriament desproporcionats en relació a la infracció comesa.

18.5. Si l'autoritat ho estima convenient en el cas de venda sense llicencia, venda de productes no autoritzats, manca de mesures d'higiene en productes alimentaris o no presentar les factures o comprovants que acreditin l'origen de les mercaderies, es pot procedir a la intervenció, retenció o dipòsit del gènere a resultes de les comprovacions pertinents. En cap cas la retenció de la mercaderia té caràcter de sanció i no interfereix el procediment sancionador que els mateixos fets pugin iniciar.

 

Article 19. Prescripció de les infraccions

19.1. La prescripció de las infraccions relacionades en la present Ordenança es regula de la forma següent:

a) Les lleus, als dos mesos.
b) Les greus, a l'any.
c) Les molt greus, als dos anys.

19.2. El termini de prescripció començarà a computar-se a partir del dia que s’hagués fet la infracció o, en cas de falta molt greu, a partir del dia en que es tingui coneixement del fet per part de l'Ajuntament.

 

Article 20. Entrada en vigor i vigència

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i serà vigent mentre no s'acordi la seva modificació o es produeixi la seva derogació.

Aquesta ordenança va ser aprovada per l’Ajuntament , en sessió Plenària del dia 30 de desembre de 2010 i publicada el BOP el 25 de gener de 2011

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat