ORDENANÇA DE FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS I DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA


ORDENANÇA DE FRACCIONAMENT I AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS, DE QUOTES URBANÍSTIQUES I DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

 

Article 1 - Ajornament i fraccionament

1. Un cop liquidat el deute tributari i notificades les condicions de pagament, aquest podrà fraccionar-se o ajornar-se en els casos i en la forma que es determina en aquesta ordenança.

2. El fraccionament del pagament és la possibilitat d'efectuar el pagament a terminis.

3. L'ajornament és el pagament total del deute però diferit en el temps a una data determinada.

4. Les quantitats que s'ajornin o es fraccionin, produiran l'interès de demora a que es refereixen els articles 58.2.a) de la Llei General Tributària.

 

Article 2 - Deutes ajornables

1. Seran ajornables els deutes que provinguin de Contribucions Especials, de Quotes Urbanístiques i de l'Impost sobre l'increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana, sempre que la gestió de recaptació sigui competència dels òrgans de recaptació de l'Ajuntament de Balaguer.

2. Cas que l'Ajuntament delegui la gestió de recaptació en una altra administració, d'acord amb l'establert en l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals , aquesta ordenança quedarà sense vigor i el fraccionament i ajornament es regirà per les normes que estableixi aquell organisme.

 

Article 3 - Termini de l'ajornament i fraccionament

1. En el cas de les Contribucions Especials i de Quotes Urbanístiques, el termini màxim de l'ajornament o el fraccionament serà de quatre anys.

2. En el cas de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana serà com a màxim de dos anys.

 

Article 4 - Competència

L'ajornament o fraccionament dels deutes serà acordat per Decret de l'Alcaldia, previ informe favorable de la Junta de govern local.

 

Article 5 - Sol·licitud

1. Les peticions d'ajornament o fraccionament es dirigiran a l'alcalde de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, dins els terminis següents:

- Els deutes notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.
- Els deutes notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 5 del segon mes següent o si fos festiu, l'immediat hàbil següent.

2. La petició d'ajornament o fraccionament contindrà necessàriament les següents dades:

a) Nom i cognoms, raó social o denominació, número d'identificació fiscal i domicili del sol·licitant.

b) Deute l'ajornament o fraccionament del qual es sol·licita, indicant el seu import i data de l'inici del termini d'ingrés en voluntària.

c) Ajornament o fraccionament que es sol·licita.

d) Motiu de la petició.

e) Garantia que s'ofereix, conforme a l'article següent. L'Ajuntament podrà requerir als peticionaris l'aportació de la valoració dels béns oferts en garantia, efectuada per empreses o professionals especialitzats i independents.

3. Quan es sol·liciti exempció total o parcial de garantia, el peticionari haurà d'aportar, en substitució del que disposa la lletra e) de l'apartat 2 anterior, la següent documentació:

a)Declaració responsable del peticionari manifestant no posseir béns o no posseir altres que els oferts en garantia.

b)Balanç i compte de resultats dels tres últims anys i informe d'auditoria, si existeix.

c)Pla de viabilitat, cas d'existir, i qualsevol altra informació amb transcendència econòmica financera patrimonial que s'estimi pertinent.

4. El sol·licitant podrà acompanyar a la seva sol·licitud els documents o justificants que estimi oportú, per afavorir la seva petició.

 

Article 6 - Garanties

1. El peticionari oferirà garantia en forma d'aval solidari d'entitats de dipòsit, acompanyant la sol·licitud el corresponent compromís exprés d'aquestes entitats de formalitzar l'aval necessari si es concedeix l'aplaçament o el fraccionament.

2. Així mateix, podrà oferir algunes de les següents garanties:

a) Hipoteca immobiliària.

b) Hipoteca mobiliària.

c) Penyora amb o sense desplaçament.

d) Fiança personal i solidària.

3. No s'exigirà garantia quan el peticionari sigui una Comunitat Autònoma, una Corporació Local o un Organisme Autònom.
Tampoc s'exigirà garantia quan el deute sigui inferior als 6.000€

4. La garantia cobrirà l'import del principal i dels interessos de demora, més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides.
En cas de fraccionament, podran aportar-se garanties parcials per cada un dels terminis. Cada garantia cobrirà la fracció corresponent, els interessos de demora i el 25 per 100 d'ambdues partides.

5. La garantia constituïda mitjançant aval haurà de ser per termini que excedeixi, almenys sis mesos al venciment del termini o terminis concedits.

6. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de trenta dies següents al de la notificació de l'acord de concessió, que estarà condicionat a la seva prestació. Aquest termini podrà ampliar-se, quan es justifiqui l'existència de motius que impedeixin la seva formalització en l'esmentat termini.

7. Transcorreguts aquests terminis sense formalitzar-se la garantia, quedarà sense efecte l'acord de concessió. En tal cas, caldrà efectuar l'ingrés dins del termini que resti del període en voluntari, fins el dia 5 o 20 del mes següent, segons que el termini per formalitzar la garantia hagi acabat en la primera o segona quinzena del mes.

8. Les garanties seran alliberades un cop comprovat el pagament total del deute garantit inclosos els interessos produïts. Cada garantia parcial podrà alliberar-se quan s'hagi satisfet el deute per ella garantit.

 

Article 7 - Tramitació

1. Rebuda la sol·licitud i la documentació que estableix l'article 4, serà revisada per la Intervenció. Les deficiències observades seran notificades als interessats, amb l'advertència que si en el termini de deu dies no són corregides, s'arxivarà l'expedient i es tindrà per no presentada la sol·licitud.

2. Si la documentació es troba conforme, serà tramesa a la Comissió de Govern per a que emeti el seu informe favorable o desfavorable.

 

Article 8 - Resolució

1. L'Alcalde, d'acord amb l'informe de la Comissió de Govern, resoldrà la concessió o denegació de l'aplaçament o del fraccionament. La resolució serà notificada en la forma i amb els requisits legalment establerts.

2. Si la resolució és aprovatòria, la notificació especificarà les prescripcions establertes en els articles 9 i 10 d'aquesta ordenança, els efectes del càlcul dels interessos i de la manca de pagament.

3. Si la resolució és denegatòria, s'especificarà el termini per efectuar el pagament, i si s'escau, els interessos produïts.

4. Les resolucions aprovatòries d'ajornament o fraccionament senyalaran els terminis, podent modificar els proposats pels interessats i la seva garantia.

 

Article 9 - Càlcul dels interessos

1. En cas de concessió de l'ajornament es calcularan interessos de demora sobre el deute, per el temps comprès entre el venciment del període voluntari i el venciment del termini concedit.

2. En cas de concessió del fraccionament es calcularan interessos de demora per cada deute fraccionat. Per cada fracció de deute es computaran els interessos produïts des de el venciment del període voluntari fins el venciment del termini concedit. Els interessos produïts per cada fracció s'hauran de pagar junt amb la fracció en el termini corresponent.

3. En cas de denegació de l'ajornament o fraccionament de deutes es liquidaran interessos de demora per el període transcorregut des de el venciment del període voluntari fins la data de la resolució voluntària.

 

Article 10 - Procediment en cas de manca de pagament

1. En els ajornaments, si arribat el venciment del termini concedit, no s'efectua el pagament, s'expedirà certificació de descobert que inclourà el deute ajornat, els interessos produïts i el recàrrec de constrenyiment. De no efectuar-se el pagament, es procedirà a executar la garantia per satisfer les quantitats mencionades. En cas d'inexistència o insuficiència d'aquesta, es seguirà el procediment de constrenyiment per l'execució del deute pendent.

2. En els fraccionaments de pagament concedits, si arribat el venciment d'un qualsevol dels terminis, no s'efectua el pagament, es procedirà de la següent forma:

a)Per la fracció no pagada i els seus interessos produïts, s'expedirà certificació de descobert per la seva exacció per la via de constrenyiment.

b)De no pagar-se l'esmentada certificació en els terminis establerts per l'ingrés en període executiu, es consideraran vençudes les fraccions pendents, que s'exigiran per el procediment de constrenyiment, amb execució de la garantia i demés mitjans d'execució forçosa.

 

Disposició final

1. En tot allò que no estigui regulat en aquesta ordenança s'aplicarà subsidiàriament el Reglament General de Recaptació i la Llei General Tributària.

2. Aquesta ordenança que consta de deu articles ha estat aprovada provisionalment pel Ple en sessió del dia 28 de febrer de 2013, i ha estat aprovada definitivament el 18 d’abril de 2013 i entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.