REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA DE BALAGUER


REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA DE BALAGUER

Article 1.-    Objecte
Article 2.-    Tarifes
Article 3.-    Obligacions generals del servei
Article 4.-    Drets generals del servei
Article 5.-    Obligacions generals dels usuaris
Article 6.-    Drets Generals dels usuaris
Article 7.-    La pòlissa d'abonament
Article 8.-    Titularitat de la pòlissa
Article 9.-    El subministrament
Article 10.-  Usos de l'aigua
Article 11.-  Subministrament per comptador
Article 12.-  Subministrament amb més d'un comptador
Article 13.-  Bateria de comptadors
Article 14.-  Connexió al servei
Article 15.-  Realització de les connexions
Article 16.-  Instal·lacions interiors
Article 17.-  Dipòsits receptors de reserva
Article 18.-  Equips de sobrepressió
Article 19.-  El consum
Article 20.-  Interrupció del subministrament per manca de pagament de l'abonat
Article 21.-  Faltes i sancions
Article 22.-  Inspeccions
Article 23.-  Danys i responsabilitat davant tercers
Article 24.-  Jurisdicció competent

DISPOSICIONS ADDICIONALS : Primera i Segona

DISPOSICIÓ  FINAL.

 

Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua de l'ajuntament de Balaguer

 

Article 1.- Objecte

1.1. L'objecte d'aquest Reglament és regular el servei municipal d'abastament d'aigua potable de Balaguer dins el terme municipal.

1.2.  El servei es prestarà sota la modalitat de gestió directa sense òrgan especial d'administració, assumint el risc el propi Ajuntament.

Per acord de Ple de l'Ajuntament es podrà utilitzar qualsevulla altra forma de prestació amb observàcia dels preceptes legals d'aplicació.

 

Article 2.- Tarifes

S'aplicaran les tarifes fixades a l'ordenança fiscal corresponent; també s'haurà de satisfer el cost real i efectiu dels servei que es prestin que no figurin tarifats a l'ordenança fiscal.

 

Article 3.- Obligacions generals del servei

L'Ajuntament procurarà prestar el servei amb una qualitat i quantitat suficient, amb caràcter permanent i amb el cost aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya, tot amb submissió expressa al que estableixen la legislació vigent i aquest reglament llevat dels casos de força major.

Concretament haurà de:

a) Contractar la pòlissa i per tant facilitar el servei a tota persona que ho sol·licita sempre que sigui tècnicament i econòmicament factible i s'acompleixin els requisits d'aquest reglament.

b) Informar dels detalls d'aquest reglament i de l'ordenança fiscal aplicable a tots els usuaris que ho demanin i de forma automàtica quan es subscribeix una nova pòlissa.

c) Mantenir l'aigua i les instal·lacions del servei en les degudes condicions sanitàries i de servei.

d) Col·laborar amb l'usuari en la solució de les incidències que el subministrament pugui tenir.

e) Les altres que es puguin derivar d'aquest Reglament i de la legislació aplicable.

 

Article 4.- Drets generals del servei

L'Ajuntament té els drets següents:

a) Percebre els preus fixats a l'ordenança fiscal.

b) Comprovar i revisar les instal·lacions interiors dels usuaris i ordenar l'adopció de les mesures adients en cas que l'esmentada instal·lació interior pertorbi el servei o les seves instal·lacions.

c) Els altres que es puguin derivar d'aquest reglament i de la legislació vigent.

 

Article 5.- Obligacions generals dels usuaris

L'usuari contractant d'una pòlissa té les següents obligacions:

a) Satisfer amb caràcter previ l'import dels preus que pertoquin segons l'ordenança fiscal; també pagar les quantitats resultants de liquidacions complementàries fetes amb motiu de tenir errades en les inicialment liquidades.

b) Utilitzar l'aigua subministrada per l'Ajuntament, única i exclusivament en la forma i pels usos fixats a la pòlissa.

c) Abstenir-se d'establir  o de permetre derivacions en la seva instal·lació per al subministrament d'altres vivendes, locals o immobles en general que no estiguin inclosos a la pòlissa d'abonament.

d) Permetre al personal del servei l'accés a l'immoble del subministrament per tal de revisar o comprovar les instal·lacions.

e) Respectar els precintes col·locats pel servei o per altres organismes autoritzats.

f) Prestar la garantia determinada en l'article 7.3. en els supòsits de sol·licitud del subministrament d'aigua provisional per obres.

g) Les altres que es puguin derivar d'aquest Reglament o de la legislació vigent.

 

Article 6.- Drets generals dels usuaris

L'usuari contractant d'una pòlissa tindrà els següents drets:

a) Consumir l'aigua en condicions i quantitats acordades amb la seva vivenda, indústria o activitat d'acord amb la normativa aplicable i la corresponent pòlissa.

b) Contractar una pòlissa per al subministrament que necessiti d'acord amb el compliment dels requisits establerts en aquest reglament.

c) Satisfer amb caràcter previ l'import dels preus que pertoquin segons l'ordenança fiscal i els dels serveis prestats; en cas que la liquidació inicialment feta tingui errades ocasionades per qualsevol motiu no imputable al propi usuari o la seva negligència, tindrà dret a percebre l'import de la diferència corresponent.

d) Els altres que es puguin derivar d'aquest Reglament i de la legislació vigent.

 

Article 7.- La pòlissa d'abonament

7.1. No es podrà subministrar aigua sense que l'usuari hagi subscrit la corresponent pòlissa d'abonament, amb excepció dels casos en que així ho preveu aquest reglament.

7.2. Cada vivenda singularment considerada, local explotació o indústria haurà de tenir, com a norma general, una pòlissa d'abonament individualitzada.

7.3. En cas que la pòlissa es sol·liciti per a ús domèstic en un edifici de nova construcció, s'haurà d'acreditar prèviament l'obtenció de la llicència municipal de primera ocupació i de la cèdula d'habitabilitat o la llicència d'obres segons els casos.

Pel cas de necessitar el subministrament per a la realització d'unes obres, s'haurà d'acreditar l'obtenció de la llicència municipal d'obres.

En aquest últim cas en sol·licitar el subministrament s'haurà d'acompanyar garantia que cobreixi el consum produït durant l'execució de les obres per un import del 2,5% del pressupost de l'obra. Aquesta garantia es dipositarà a la Tresoreria Municipal i es podrà prestar mitjançant un aval o fiança de caràcter solidària prestat per un banc registrat oficialment, per una caixa d'estalvis confederada o per una cooperativa de crèdit qualificada, o , en diner efectiu.

7.4. Les pòlisses se subscriuran fixant una durada d'un any, i s'entendran tàcitament prorrogables per períodes equivalent sempre que qualsevulla de les dues parts no comuniqui expressament per escrit a l'altra i amb una antelació mínima d'un mes, la voluntat de donar finalitzada la relació contractual.

7.5. El contingut concret de la pòlissa serà aprovat per l'Alcaldia així com les seves modificacions.

7.6. Les pòlisses seran subscrites per l'Alcalde en nom i representació de l'Ajuntament i el futur usuari del servei.

7.7.  El contingut de la pòlissa s'entendrà modificat sempre que així ho imposin disposicions legals o reglamentàries.

7.8. En cas d'haver causat baixa en el servei ja sigui per suspensió del servei per causa imputable a l'abonat o per qualsevol altra causa, només es podrà fer la represa del subministrament mitjançant una nova sol·licitud i signatura d'una nova pòlissa subjecta a les condicions vigents al moment de la signatura.

7.9. L'Ajuntament podrà negar-se a subscriure la pòlissa en els casos següents:

a) Quan el sol·licitant no accepti íntegrament el contingut fixat de la pòlissa d'abonament o les condicions derivades d'aquest reglament o de la resta de la normativa aplicable.

b) Quan la instal·lació del peticionari no compleixi les condicions i requisits tècnics i legals.

c) Quan el peticionari hagi deixat pendent de satisfer imports liquidats per l'Ajuntament en concepte del servei d'abastament d'aigua corresponent a una altra pòlissa. Quan es facin efectius els deutes corresponents cessarà aquesta restricció. Aquesta limitació és exclusivament personal dels deutors, sense que pugui afectar a tercers adquirents de l'immoble al que afectin les liquidacions impagades.

d) Quan l'immoble o les seves instal·lacions no s'ajustin a les normes aprovades per l'Ajuntament, a la normativa urbanística i a la resta de normes de general aplicació.

7.10. La pòlissa, en tot cas, tindrà una clàusula que determini que la falta de pagament dels rebuts dels Preus Públics pel subministrament d'aigua es produeix com una renúncia per l'abonat a la prestació del servei.

 

Article 8.- Titularitat de la pòlissa

8.1. El titular de la pòlissa d'abonament serà necessàriament el que ho sigui de la relació jurídica d'ocupació o propietat de l'immoble. Els propietaris hauran d'acreditar-ho mitjançant escriptura de propietat de l'immoble i els arrendataris mitjançant el contracte d'arrendament. Tota situació que no contempli aquesta condició serà considerada fraudulenta i donarà lloc a causar baixa en el servei.

8.2. Cas de serveis comuns als veïns d'una escala, com la calefacció, l'aigua calenta o altres serveis comuns i pel control de cisternes generals que alimentin grups de pressió, es subscriurà una pòlissa d'abonament general amb la comunitat independent de les contractades amb cadascú dels propietaris de forma particular si és el cas.

8.3. En els casos en que el subministrament s'hagués establert amb nom del titular de l'immoble i es transmetés o alienés la seva titularitat a favor d'una altra persona, als efectes de poder continuar el subministrament, caldrà que es comuniqui aquest canvi a l'Ajuntament en el termini màxim d'un mes comptat a partir de la data de la transmissió.

El nou propietari haurà de subscriure la pòlissa corresponent. En cas contrari l'Ajuntament podrà considerar extingit el contracte i per tant no efectuar el subministrament.

 

Article 9.- El subministrament

9.1. L'Ajuntament ha d'adoptar les mesures adients per tal de garantir el subministrament fins a la connexió de cada abonat.

9.2. No es durà a terme cap subministrament sense que la persona física o jurídica, usuària del servei, tingui autoritzada l'escomesa a la xarxa general d'abastament d'aigua. Encara que ja estigui autoritzada, el subministrament no serà efectiu fins que l'abonat no hagi signat la corresponent pòlissa amb compliment dels requisits assenyalats en l'article 7.3 d'aquest Reglament i hagi satisfet els imports liquidats per l'Ajuntament en aplicació de l'ordenança fiscal i les altres despeses efectives del servei amb motiu de la seva connexió i tinguin dipositada la corresponent fiança si és el cas.

9.3. A més, per tal d'obtenir aquests subministraments es requerirà una instal·lació integrada per:

- Escomesa.
- Comptador
- Instal·lació interior general.
- Instal·lació interior particular.

D'acord amb l'establert a les normes bàsiques per les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua.

En cas que les esmentades instal·lacions propietat de l'usuari no reuneixin les degudes condicions de seguretat, l'Ajuntament podrà denegar el subministrament, previ requeriment per a que faci les correccions adients.

9.4. Aquest subministrament serà autoritzat per l'Alcaldia, prèvia sol·licitud de l'interessat per a connectar a la xarxa general d'abastament d'aigua, subscriure la pòlissa d'abonat corresponent i obtenir el subministrament.

La sol·licitud serà una instància signada pel titular que ho hagi de ser de la pòlissa (de conformitat amb l'establert a l'article 8.1.) on es faci constar:

- Situació de la instal·lació dels comptadors, amb el butlletí de la instal·lació.

- Nombre d'habitatges o locals comercials o industrials.

- Constància del coneixement i acceptació expressa del que disposa aquest reglament.

- Acreditació d'haver obtingut la cèdula d'habitabilitat o la llicència d'obres segons els casos.

La instància i la resta de documentació adjunta si és el cas, serà informada pels serveis tècnics municipals per si volen fer qualsevol esmena o donar instruccions específiques a la vista de les circumstàncies particulars de cada cas.

9.5. El subministrament serà permanent amb excepció dels casos en que la pòlissa especifiqui el contrari. El servei no es podrà interrompre, llevat dels casos següents:

a) Avaria en qualsevol de les instal·lacions del servei que faci impossible el subministrament.

b) Pèrdua o disminució del cabdal disponible que provoqui insuficiència en la dotació, acumulació o pressió de l'aigua.

c) Execució d'obres de reparació, canvi o millora de les instal·lacions.

d) Altres casos de força major.

Sempre que la interrupció es pugui prevenir, l'Ajuntament ho haurà de comunicar amb la deguda anticipació als afectats mitjançant anuncis fets a la premsa o ràdio o per altres mitjans igualment eficaços. Només en els casos que per la seva naturalesa exigeixin una intervenció immediata, es podrà prescindir d'aquesta obligació de preavís.

En aquests casos l'usuari no tindrà dret a reclamar ni percebre cap compensació.

L'anterior s'entén sens perjudici del que estableix l'article següent:

 

Article 10.- Usos de l'aigua

10.1. L'aigua subministrada només podrà tenir l'ús o usos per als quals s'ha contractat el servei i en cap cas es podrà vendre o cedir pels abonats excepte que es tracti de casos d'incendi o altres circumstàncies que ho exigeixin. L'abonat en cap cas podrà subministrar l'aigua a tercers sense l'autorització expressa de l'Ajuntament, que podrà atorgar-la en casos excepcionals i amb caràcter transitori.

10.2. El servei que presta l'Ajuntament té com a objecte preferent satisfer les necessitats domèstiques de la població: els subministraments per a usos industrials, agropecuari o de reg es faran només en la mesura en que sigui possible un cop ateses les necessitats domèstiques. En els usos no domèstics, l'Ajuntament podrà en qualsevol moment rebaixar i fins i tot suspendre el servei sense contreure en cap moment l'obligació d'indemnitzar per quedar aquests subministraments condicionats i subordinats a les exigències del consum domèstic.

En cas d'haver d'efectuar restriccions en el subministrament, aquests afectaran en primer lloc als regs dels jardins i finques d'esbarjo.

 

Article 11.- Subministrament per comptador

11.1. La modalitat de subministrament per comptador serà la normal i obligatòria. El subministrament d'aigua als abonats es mesurarà sempre per comptador que s'haurà d’instal·lar en un lloc visible i accessible des de la via pública, mitjançant pany normalitzat.

11.2. El comptador haurà de ser d'un model i sistema aprovats per l'Ajuntament i degudament homologats. En tot cas hauran de complir les normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua.

L'elecció del tipus d'aparell, el seu diàmetre i la seva localització exacta seran fixats per l'Ajuntament tenint en compte les característiques del subministrament del que es tracti, el règim de la xarxa i les condicions de l'immoble al que s'ha de subministrar.

L'abonat serà el propietari del comptador.

Darrera del comptador s’instal·larà una aixeta de pas que l'abonat tindrà a càrrec seu per tal de prevenir qualsevol eventualitat. Les intervencions que hagi de fer l'Ajuntament amb motiu del mal funcionament d'aquesta aixeta seran a càrrec de l'abonat corresponent.

11.3. El comptador haurà d'estar precintat, i a l'abonat li està regurosament prohibit de manipular-hi. Tampoc pot realitzar cap operació en la instal·lació que pugui alterar el funcionament del comptador o l'exactitud de la mesura. Qualsevulla actuació en contra del que s'ha indicat podrà comportar la suspensió del subministrament.

L'abonat té l'obligació de vetllar, sense manipular-lo, per mantenir el comptador en bon estat de conservació i de funcionament. L’Ajuntament podrà efectuar-hi totes les verificacions que consideri necessàries i també podrà substituir-lo per un altre.

L'abonat està obligat a facilitar al personal del servei l'accés al comptador en qualsevol moment de normal relació amb l'exterior.

En els casos de mal funcionament o ruptura del comptador, l'usuari haurà d'informar a l'Ajuntament de l'esmentada anormalitat en el termini de 10 dies comptats des del dia en que ho sàpigui. En aquest cas s'haurà de procedir a l'aixecament del comptador i a la seva reparació o canvi.

11.4. En qualsevol moment l'usuari podrà sol·licitar una verificació del comptador per part dels Serveis d'Indústria o organisme competent. Si resulta un mal funcionament del comptador, es corregiran les liquidacions d'acord amb els errors manifestats al dictamen resultant de la verificació.

11.5. L'Ajuntament podrà efectuar els subministraments amb comptadors divisionaris que mesuraran els consums derivats de la instal·lació dels particulars de cada abonat o amb un comptador general que mesurarà la totalitat dels consums de l'edifici.

 

Article 12.- Subministrament amb més d'un comptador

12.1. L'abonat que té un comptador general en el servei podrà sobre la connexió que directament i exclusivament li abasta, empalmant un altre comptador subscrivint una segona pòlissa, sempre que l'Ajuntament ho consideri possible i oportú. L'Ajuntament no contraurà cap responsabilitat en cas, que per insuficiència de la connexió els comptadors funcionin deficientment; en aquest últim cas l'abonat quedarà obligat a demanar la rescissió de la segona pòlissa abans esmentada, o bé a col·locar una nova connexió amb el diàmetre adequat per tal de regularitzar el funcionament d'ambdós comptadors sense que això pugui ocasionar cap pertorbació del servei. Totes les despeses originades per les circumstàncies contemplades hauran d'assumir-se per l'abonat.

12.2. Sempre que sobre una única connexió hi hagin empalmats dos o més comptadors del mateix abonat, seran solidaris entre si, en els seus drets i obligacions formant part d'un contracte únic que per conveniències de l'abonat s'ha traduït en vàries pòlisses. Així, en cas d'incompliment de qualsevulla de les pòlisses contractades, la resta quedarà sotmesa a les mateixes mesures i sancions que s'hagin d'aplicar a la primera.

 

Article 13.- Bateria de comptadors

13.1. En el cas que una sola escomesa hagi de subministrar aigua a més d'un abonat en el mateix immoble, s'haurà d’instal·lar una bateria capaç per albergar els comptadors que necessita tot l'immoble, encara que de moment només s’instal·lin part d'ells.

13.2. En la instal·lació de bateries de comptadors divisionaris, les instal·lacions i els comptadors que s'emplacin sobre ella, estaran sota la diligent custòdia i la responsabilitat dels propietaris de l'immoble.

13.3. La bateria s’instal·larà a la planta baixa de l'edifici i el més a prop possible de l'entrada, en un recinte tancat amb pany normalitzat.

En aquestes instal·lacions els tubs que es posin hauran de ser flexibles i amb una llargada suficient per poder efectuar les operacions d'unió i canvi de comptador.

13.4. La contractació d'aquests serveis divisionaris requerirà una pòlissa individual per a cadascú dels comptadors.

 

Article 14.- Connexió al servei

14.1. Com a norma general cada finca tindrà el seu propi ramal independent. Aquesta connexió de servei enllaçarà amb la xarxa de distribució en el punt més proper a l'immoble en la mesura en que això sigui possible.

14.2. Per a fer l'efectiva connexió al servei s'ha d'haver donat compliment a tots els requisits exigits per aquest reglament per al subministrament efectiu, signatura de la pòlissa d'abonament i dipòsit de la fiança corresponent si és el cas.

14.3. No obstant l'anterior seran preses d'aigua especials les següents:

- Les preses d'aigua per a execució d'obres degudament autoritzades per l'ajuntament. Per al cas de necessitat el subministrament per a la realització d'unes obres, s'haurà d'acreditar l'obtenció de la llicència municipal d'obres; en aquest cas s'atorgarà per l'Alcalde una autorització per a connectar a la xarxa que en cap cas representarà una pòlissa d'abonament definitiva.

Aquestes es podran sol·licitar de forma conjunta amb la llicència d'obres. Aquesta modalitat permetrà des d'un principi la instal·lació que després servirà per a l'immoble un cop construït.

Autoritzat el subministrament s'estarà al que disposa aquest reglament per a les preses d'aigua i connexions, i es col·locarà un comptador provisional per a obres.

Un cop caducada la llicència caducarà automàticament l'autorització per al subministrament, per la qual cosa l'Ajuntament podrà suspendre'l prèvia audiència de l'interessat.

- Qualsevulla altra presa d'aigua que per les seves característiques suposi la realització d'un subministrament provisional d'aigua. Aquesta s'haurà de sol·licitar a l'Ajuntament fent constar el cabdal d'aigua necessària i els fins que es pretenen aconseguir amb l'esmentat subministrament. En l'atorgament d'aquests tipus de subministrament s'especificarà la seva durada.

El peticionari serà responsable dels desperfectes que l'execució de les obres de connexió puguin ocasionar a la via pública o a tercers. En relació als possibles danys a la via pública, haurà de dipositar prèviament en la Caixa de l'Ajuntament una fiança per tal de garantir la seva reposició per una quantia que serà fixada pels serveis tècnics municipals.

 

14.5. Un cop feta l'escomesa amb el compliment dels requisits establerts, aquesta quedarà en propietat de l'abonat des del punt d'empalme a la canonada general fins a l'interior de l'edifici o immoble.

El manteniment, reparació i conservació d’aquestes escomeses fins a la seva connexió a la xarxa general seran sempre per compte de l'usuari. Regiran les mateixes facultats d'inspecció, control, autorització i exigència de fiança que l'Ajuntament té per a les noves connexions. Igual regeix per a les reformes que es vulguin fer.

Un cop acabat o rescindit el contracte la connexió quedarà lliure i a disposició del seu propietari, però si aquest en un termini de quinze dies no comunica a l'Ajuntament de forma fefaent la seva voluntat de retirar-la de la via pública previ dipòsit de la fiança fixada pels serveis tècnics municipals, s'entendrà que es desinteressa de la connexió i l'Ajuntament podrà adoptar les mesures que consideri oportunes.

 

Article 15.- Realització de les connexions

15.1. L'escomesa és la canonada que uneix la xarxa municipal general de distribució amb la instal·lació interior de l'immoble. Travessa la paret que tanca l'edifici per un forat fet pel propietari o l'abonat de tal forma que el tub quedi solt i pugui dilatar-se lliurament; no obstant l'anterior el forat s'haurà de rejuntar de tal forma que quedi impermeabilitzat.

15.2. La clau de presa es troba col·locada sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre el pas a l'escomesa. La seva instal·lació és convenient, perquè permet fer preses en la xarxa i maniobres en les escomeses, sense que la canonada deixi d'estar en servei.

15.3. L'aixeta de pas és la que es situa el punt d'unió de l'escomesa amb el tub d'alimentació interior, prop de la portada dins l'edifici immediatament abans del comptador. Aquesta aixeta la maniobrarà l'abonat o el personal responsable del local on sigui instal·lada ja que la tindran a càrrec seu, podent tancar-la sota la seva responsabilitat per deixar sense aigua la instal·lació interior de l'edifici i prevenir qualsevol eventualitat. L'Ajuntament també tindrà accés a aquesta aixeta. S’instal·larà dins d'una cambra impermeabilitzada construïda pel propietari o abonat. Les intervencions que hagi de fer l'Ajuntament amb motiu del mal funcionament d'aquesta aixeta seran a càrrec de l'abonat.

15.4. El tub d'alimentació uneix l'aixeta de pas amb el comptador o bateria de comptadors de l'edifici.

15.5. Si un copropietari ocupés un local de la planta baixa de l'immoble, podrà contractar al seu càrrec una connexió independent, prèvia autorització del propietari o comunitat de propietaris, però fora que les dimensions de la finca aconsellin el contrari, no podran tenir entrada per una mateixa paret de la façana més de tres connexions inclosa la contractada pel propietari. Els ramals d'escomesa per les boques d'incendis seran sempre independents de les altres que puguin tenir la finca.

15.6. Totes les connexions es faran previ compliment dels requisits establerts i pagament de les liquidacions adients, directament per l'abonat i al seu càrrec; però abans haurà de sol·licitar la conformitat, control i supervisió dels serveis corresponents de l'Ajuntament, per la qual cosa s'haurà d'avisar amb antelació suficient a l'Ajuntament de l'operació de connexió.

15.7. Les característiques tècniques de la connexió seran fixades pels serveis tècnics municipals segons la pressió de l'aigua, cabdal necessari, consum al ramal i situació del local. També s'haurà de tenir present el que disposen les normes bàsiques per les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua i la corresponent reglamentació tècnico-sanitària.

La fondària de les escomeses serà de 50 a 60 cm. per tal de protegir-les del fred.

Si per a connectar s'han de fer trams de tuberia particular paral·lels a la xarxa pública , s'hauran de situar dins d'una banda entre 30 i 50 cm. de l’alineació de façanes, dins la voravia.

 

Article 16.- Instal·lacions interiors

16.1. La xarxa de distribució interior de l'abonat podrà ser inspeccionada per l'Ajuntament per a verificar en qualsevol moment que ha estat construïda i que es manté segons la normativa aplicable, i evitar deficiències i defraudacions al subministrament.

16.2. Les instal·lacions interiors corresponents a cadascuna de les pòlisses d'abonament no podran ser empalmades a una xarxa o canonada de distribució d'aigua d'altra procedència. Tampoc podrà empalmar-se a cap instal·lació que derivi d'una altra pòlissa, ni barrejar l'aigua del servei amb qualsevol altra. En casos tècnicament justificats quan les instal·lacions industrials necessitin subministrament propis, distribuïts conjuntament amb l'aigua que provingui del servei, podrà autoritzar-se la connexió sempre que:

- L'aigua no es destini al consum humà.

- S'adoptin mesures tècnicament suficients a judici de l'Ajuntament per evitar retorns d'aigua cap a la xarxa pública.

16.3. En tot cas l'abonat haurà d’instal·lar els dipòsits reglamentaris per a impedir el retorn de l'aigua a la xarxa.

 

Article 17.- Dipòsits receptors de reserva

17.1. L'abonat podrà instal·lar sota la seva responsabilitat, dipòsits receptors o reguladors que formarà part de la seva instal·lació interior.

17.2. Aquests dipòsits seran tancats i s'hauran de mantenir correctament nets i desinfectats. L'abonat respon de les possibles contaminacions degudes a l'estat d'aquests dipòsits.

17.3. Hauran d'estar dotats dels sistemes automàtics i manuals necessaris per evitar pertorbacions del funcionament dels comptadors i pèrdues d'aigua, tot i que aquesta aigua que es perdi haurà d'estar registrada per un comptador anterior.

17.4. La manca d'atenció en els aspectes esmentats seran considerades com a pertorbacions del servei, a l'igual que la instal·lació d'aixetes o vàlvules de boia que graduïn el cabdal tant baix que no sigui detectat pel comptador.

 

Article 18.- Equips de sobrepressió

18.1. També es podran instal·lar en els immobles equips de pressió o qualsevol altre sistema que tingui per objecte millorar la pressió del subministrament a diferents abonats servits per una sola escomesa.

18.2. El procediment tècnic que s'empri haurà de garantir que l'aigua passarà tota pels comptadors sense possibilitats de defraudació o d'originar pertorbacions en la xarxa. Són prohibits les bombes o mecanismes que aspirin l'aigua directament de la xarxa general.

 

Article 19.- El consum

19.1. L'abonat consumirà l'aigua amb les condicions que estableix aquest Reglament i està obligat a usar tant les instal·lacions pròpies com les del servei de tal forma que consumeixi l'aigua de forma racional i correcta, evitant perjudicis a la resta d'abonats.

19.2. S'entendrà per consum el que marqui el comptador, en cas que l'ordenança fiscal corresponent fixi un mínim, s'entendrà per consum aquest mínim per al cas que el comptador marqui una quantitat inferior. Una persona autoritzada per l'Ajuntament comprovarà les quantitats marcades als comptadors i les anotarà al llibre corresponent. L'abonat podrà comprovar que l'anotació feta és correcta. Si per qualsevol circumstància no fos possible conèixer amb exactitud el consum, s'entendrà consumida la mitjana entre els dos rebuts anteriors del mateix període.

19.3 Regulació de les Fuites :

1.- Supòsits

Només s’aplicarà aquests tipus per a fuites quan s’acompleixin les següents condicions :

  • Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari de l’aigua.
  • Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant la documentació justificativa de la reparació / subsanació de la fuita.

       2.- Càlcul de la tarifa de l’aigua

La rectificació de la factura de l’aigua implicada en el consum excepcional per motiu de fuita es realitzarà de la següent manera :

  • Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data en que s’acredita la fuita.
  • Per a aquest consum s’aplicaran les tarifes d’aigua per a usos domèstics (primer, segon i tercer tram), vigents en el període de consum de la factura en que s’acredita la fuita.
  • Per al volum d’excés, resultant de la diferència entre el consum estimat i el real, s’aplicarà la tarifa per a usos domèstics establerta per al primer tram, vigent en el període de consum de la factura en que s’acredita la fuita, amb una minoració d’un 30 %.

19.4. El consum d'aigua de les fonts públiques és gratuït. Aquestes s'utilitzaran de forma correcta, estant prohibida la connexió de mànegues o omplir dipòsits o recipients que siguin transportats de qualsevol forma mecànica, amb excepció dels casos de força major degudament justificada.

 

Article 20.-Interrupció del subministrament per manca de pagament de l'abonat

20.1. S'entendrà com a renúncia de l'abonat al subministrament, el no fer efectiva de forma puntual dins el període voluntari les liquidacions que en concepte del servei presenti l'Ajuntament.

20.2. No obstant això, si l'abonat ha fet recurs contra la liquidació presentada no es podrà tallar el subministrament fins que no sigui resolta la reclamació.

20.3. En aquest cas de manca de pagament serà suficient per la interrupció del subministrament acreditar la certificació del deute i la Resolució de l'Alcaldia, prèvia audiència a l'interessat.

20.4. En cas d'impossibilitat comprovada de pagament per causa de penúria econòmica greu d'un usuari se li mantindrà el subministrament amb la instal·lació d’un limitador de cabal “sempre i quan es detecti un ús indegut o excessiu del consum d’aigua tenint en compte la unitat familiar que utilitzi el servei” amb la conseqüent acumulació del deute fins que el pugui satisfer.

 

Article 21.- Faltes i sancions

21.1. Tota falta greu en l'ús de l'aigua d'abastament municipal, serà causa suficient per a la rescissió de la pòlissa d'abonament, amb interrupció del subministrament. L'anterior s'entén sense perjudici de que els fets també puguin suposar una defraudació a l'hisenda municipal o que hi hagin responsabilitats d'altres tipus.

Són faltes greus:

- La connexió a la xarxa municipal d'aigua sense prèvia contractació del servei.

- Destinar l'aigua a usos diferents dels contractats a la pòlissa.

- Subministrar aigua a tercers sense autorització expressa de l'Ajuntament, ja sigui a títol lucratiu o onerós.

- Provocar retorns de l'aigua cap a la xarxa pública amb perill d'alterar les seves condicions.

- Impedir l'entrada del personal del servei en hores de normal relació amb l'exterior en els llocs on estiguin les instal·lacions, connexions o comptadors de l'abonat.

- Manipular sense autorització i supervisió expressa de l'Ajuntament les claus de pas o instal·lacions situades a la via pública.

- Qualsevol manipulació o acte en les instal·lacions que pugui pertorbar el subministrament o la medició del consum, en aquest cas un cop transcorregut el termini fixat per l'Ajuntament per a la seva correcció.

- No atendre els requeriments que l'Ajuntament dirigeix als abonats en relació al servei perquè reparin els defectes observats a la seva instal·lació. Aquests requeriments s'hauran d'atendre en el termini indicat expressament al propi requeriment, i en el seu defecte s'aplicarà un termini límit de dos mesos.

- Altres actes i omissions que la legislació vigent qualifiqui com a faltes greus en relació al servei.

21.2. Els fets que puguin constituir defraudació donaran lloc a un expedient que es tramitarà d'acord amb les disposicions sobre les hisendes locals aplicables.

21.4. Els fets que puguin constituir matèria penal, tal com ruptura de precintes, destrucció d’instal·lacions, contaminació de les aigües i d'altres tipificades al Codi Penal, es posaran en coneixement del Jutjat competent.

21.5. Per a imposar les sancions esmentades s'haurà de tramitar prèviament un expedient administratiu d'acord amb el que disposen els articles 127 i següents de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i altres disposicions aplicables.

21.6. D'acord amb l'article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local i els articles 8.1.f) i 51.1.1 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, les facultats sancionadores corresponen a l'Alcalde.

21.7. En qualsevol cas de suspensió del subministrament imputable a l'abonat, haurà de sol·licitar de nou la connexió i satisfer les liquidacions corresponents en aplicació de l'ordenança fiscal.

 

Article 22.- Inspeccions

En les actes que es formulin com conseqüència d'inspeccions, revisions o comprovacions es farà constar:

- Motius que les originen, amb indicació de si s'han instat d'ofici o a instància de part.

- Data i hora de la inspecció, revisió o comprovació.

- Lloc o llocs en què s'ha realitzat.

- Resultats obtinguts o fets comprovats especificant la seva relació amb el normal funcionament del servei, i en el seu cas el sector o sectors afectats.

 

Article 23.- Danys i responsabilitat davant tercer

23.1. L'abonat serà responsable dels danys i perjudicis que pel subministrament contractat pugui inferir a tercers, ja sigui per desperfectes o anomalies en la instal·lació interior particular o per manipulacions en les connexions del servei i en la xarxa general que li siguin imputables.

23.2. Les pòlisses d'abonament es subscriuran per part de l'Alcalde sense perjudici de tercers i salvant el dret de propietat.

 

Article 24.- Jurisdicció competent

L'abonat i l'Ajuntament es sotmetran als jutges i tribunals amb jurisdicció a Balaguer i els seus immediats superiors.

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

 

PRIMERA. - Per tot el que no estigui previst en aquest reglament, s'aplicarà la normativa reguladora del règim local i en especial el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, les normes bàsiques per a instal·lacions interiors de subministrament d'aigua, la reglamentació tècnico-sanitària reguladora del servei i resta de disposicions concordants i aplicables.

 

SEGONA. - En tots els punts d'aquest reglament en que es fa menció a resolucions que ha d'adoptar l'Ajuntament i que no estiguin atribuïdes d'una forma especial al ple s'entén que corresponen a l'Alcalde.

 

DISPOSICIÓ FINAL.-

Aquest reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i romandrà vigent fins que el ple de l'Ajuntament no el modifiqui, substitueixi o derogui expressament.

S'aplicarà a totes les xarxes d'abastament d'aigua propietat de l'Ajuntament de Balaguer.

Aquest Reglament ha estat  publicat en el BOP de Lleida núm. 34 de data 19 de març de 1994

Aquest Reglament ha estat modificat al seu article 19, i publicat al BOP de Lleida núm. 15 del 29 de gener de 2009

Aquest Reglament ha estat modificat al seu article 11.4, i publicat al BOP de Lleida núm. 213 del 19 de novembre de 2013.

Aquest Reglament ha estat modificat al seu article 20.4, i publicat al BOP de Lleida núm. 211 del 3 de novembre de 2015.