ORDENANÇA REGULADORA DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS


ORDENANÇA REGULADORA DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS

 

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

TÍTOL II: POLÍTICA ADMINISTRATIVA I SANITÀRIA DEL CEMENTIRI

CAPÍTOL I: L'ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTIRI
CAPÍTOL II: ORDRE I GOVERN INTERIOR DEL CEMENTIRI
CAPÍTOL III: INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS

TÍTOL III : DRETS FUNERARIS

CAPÍTOL I: DRETS FUNERARIS EN GENERAL
CAPÍTOL II: LES CONCESSIONS
CAPÍTOL III: LES INHUMACIONS DE BENEFICIÈNCIA I FOSSA COMUNA
CAPÍTOL IV: LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS
CAPÍTOL V: LA PÈRDUA O CADUCITAT DELS DRETS FUNERARIS

TÍTOL IV : CONSTRUCCIONS

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ FINAL

 

TÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1r.-

Els cementiris municipals de Balaguer, són béns de servei públic que estan subjectes a l'autoritat de l'Ajuntament, al qual correspon la seva administració, direcció i conservació, excepte en allò que sigui competències pròpia d'altres autoritats i organismes.

 

Article 2n.- A l'Ajuntament li correspon:

a) L'organització, conservació i condicionament dels cementiris, com també de les contribucions funeràries, dels serveis i les instal·lacions.

b) L'autorització a particulars per la realització als cementiris de qualsevol tipus d'obres o instal·lacions, com també la seva direcció i inspecció.

c) L'atorgament de les concessions sepulcrals i el reconeixement dels drets funeraris de qualsevol classe.

d) La percepció dels drets i taxes que s'establiran legalment.

e) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el futur.

 

Article 3r.-

Correspon a l'empresa que realitzi els serveis funeraris d'aquesta localitat, la prestació dels treballs propis del servei com també la conducció de cadàvers, trasllat de restes, subministrament de taüts, fins al moment de la inhumació de les restes mortals.

 

Article 4t.-

Els representants de les diferents confessions religioses o d'entitats legalment reconegudes podran disposar el que creguin convenient per a la celebració dels enterraments d'acord amb les normes aplicades a cada un dels casos i dins el respecte degut als difunts.

 

TÍTOL II: POLÍTICA ADMINISTRATIVA I SANITÀRIA DEL CEMENTIRI
CAPÍTOL I - L'ADMINISTRACIÓ DEL CEMENTIRI

 

Article 5è.-

L'Administració del cementiri serà a càrrec de l'Ajuntament.

 

Article 6è.-

Correspon als òrgans de govern municipals les competències següents:

a) Expedir les llicències d'inhumacions, exhumacions i trasllats.

b) Portar el llibre registre d'enterraments i el fitxer de sepultures i nínxols.

c) Practicar les inscripcions corresponents a tots els llibres registre.

d) Expedir els títols i anotar les transmissions d'acord amb els decrets municipals corresponents.

e) Cobrar els drets i taxes per prestació dels serveis funeraris del cementiri, de conformitat amb l'ordenança fiscal corresponent.

f) Expedir els informes que se sol·liciti i conformar les certificacions amb referència als llibres i altres documents que es portin en el servei.

 

Article 7è.-

Ni l'Ajuntament ni cap dels seus òrgans, inclòs el personal, assumiran cap tipus de responsabilitat respecte a robatoris i desperfectes que puguin cometre tercers en les sepultures i els objectes que es col.loquin en els cementiris, fora dels casos previstos en la legislació vigent.

 

CAPÍTOL II - ORDRE I GOVERN INTERIOR DEL CEMENTIRI

 

Article 8è.-
Als cementiris s'habilitarà un lloc destinat a ossera general per recollir les restes resultants de la neteja i el desallotjament de nínxols i sepultures. En cap cas es podran reclamar les restes una vegada hagin estat dipositades a l'ossera.
La persona interessada es podrà emportar restes de l'ossera amb finalitats pedagògiques mitjançant l'autorització escrita de l'Ajuntament, el qual no podrà concedir-la si l'interessat no obté prèviament la petició escrita del centre en que realitza els seus estudis i, si fos necessari, del departament corresponent de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 9è.-

Durant la nit queda expressament prohibit realitzar enterraments i qualsevol altre tipus de treballs dintre del recinte dels cementiris, excepte casos degudament justificats.

 

Article 10è.-

Els òrgans municipals corresponents tindran cura dels treballs de conservació i neteja generals del cementiri. La neteja i conservació de sepultures i dels objectes i les instal·lacions aniran a càrrec dels particulars.
Donat el cas que els particulars incomplissin el deure de neteja i conservació de sepultures, i quan s’apreciï un estat de deteriorament, es requerirà el titular del dret afectat i, si no realitzés els treballs en el temps assenyalat, l'Ajuntament podrà realitzar-los de forma subsidiària, a càrrec de l'afectat, sens perjudici del que es preveu en l'article 41 d'aquest reglament.

 

CAPÍTOL III - INHUMACIONS, EXHUMACIONS I TRASLLATS

 

Article 11è.-

Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i restes s'efectuaran segons les normes del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i d'acord amb els articles següents:

 

Article 12è.-

Tota inhumació, exhumació o trasllat es realitzarà amb l'autorització expedida pels serveis funeraris municipals i les de les autoritats sanitàries corresponents, en els casos que siguin necessàries.

 

Article 13è.-

En les peticions d'inhumació, l'empresa que realitzi els serveis funeraris en aquesta localitat presentarà a les oficines municipals els documents següents:

- Títol funerari o sol·licitud d'aquest.
- Llicència d'enterrament.
- Autorització judicial, en els casos diferents a la mort natural.

 

Article 14è.-

A la vista de la documentació presentada, s'expedirà la llicència d'inhumació.

 

Article 15è.-

A la llicència d'enterrament, s'hi farà constar a més a més de les dades de la sol·licitud i la documentació aportada:

- Nom i cognoms del difunt.
- Data i hora de defunció.
- Lloc d'enterrament.

 

Article 16è.-

En el moment de presentar un títol per fer una inhumació, s'identificarà la persona a favor de la qual s'hagi estès. En tot cas la persona que presenti el títol haurà de justificar la seva intervenció i legitimació.

 

Article 17è.-

Per efectuar la inhumació d'un cadàver que no sigui el del propi titular, en els casos en què no es presentés el títol, es requerirà la conformitat del titular i, si és absent, de qualsevol persona que tingui dret a succeir-lo en la titularitat.

 

Article 18è.-

Excepte que hi hagi una disposició general que ho autoritzi, no podran realitzar-se trasllats o remoció de restes fins que hagin transcorregut dos anys des de la inhumació o cinc si la causa de mort representés un greu perill sanitari.

 

Article 19è.-

Per a l'exhumació d'un cadàver o de restes per a la seva inhumació en un altre cementiri, es requerirà la sol·licitud del titular de la sepultura de què es tracti acompanyada de la corresponent autorització sanitària, havent de transcórrer els terminis previstos a l'article anterior.

 

Article 20è.-

Els enterraments en els cementiris municipals es faran sense cap discriminació per raons de religió o qualsevol altre tipus.

 

Article 21è.-

La col·locació d'epitafis i làpides, si envaeixen terrenys o espai d'altres sepultures, seran retirats a requeriment de la part afectada i es procedirà a l'execució forçosa dels acords que s'adoptin, si no són ateses per les persones interessades a les quals se'ls haguessin concedit.

 

TÍTOL III: DRETS FUNERARIS
CAPÍTOL I - DRETS FUNERARIS EN GENERAL

 

Article 22è.-

El dret funerari comprèn les concessions a que es refereix aquest títol. Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l'Ajuntament d'acord amb les prescripcions d'aquesta Ordenança i amb les normes generals sobre contractació local.

 

Article 23è.-

Tot dret funerari s'inscriurà al llibre registre corresponent acreditant-se les concessions mitjançant l'expedició del títol corresponent.

 

Article 24è.-

El dret funerari implica tan sols l'ús de les sepultures del cementiri, la titularitat dominical de les quals correspon a l'Ajuntament de conformitat amb el que estableix l'article 1 d'aquesta ordenança.

 

Article 25è.-

El dret funerari definit a l'article anterior tindrà per causa i finalitat el sepeli de cadàvers i restes humanes.

 

Article 26è.-

Els nínxols i qualsevol altre tipus de construcció que hi hagi al cementiri es consideraran béns fora de comerç. En conseqüència no podran ser objecte de compra venda, permuta o transacció previstes en aquesta ordenança.

 

Article 27è.-

Les obres de caràcter artístic que s’instal·lin revertiran a l'Ajuntament en finalitzar la concessió. Les obres esmentades, un cop instal·lades a la sepultura corresponent, no podran ser retirades del cementiri municipal sense l'autorització expressa de l'Ajuntament, i tan sols per a la seva conservació.

Aquest mateix règim s'aplicarà a qualsevol altra instal·lació fixa existent a les sepultures del cementiri, encara que no tingui caràcter artístic.

 

Article 28è.-

Quan mori el titular sense haver atorgar testament i sense deixar cap parent, el dret funerari revertirà a l'Ajuntament, un cop transcorregut el termini per al qual va ser atorgat.

 

Article 29è.-

La concessió d'un dret funerari portarà implícit el pagament de la taxa corresponent, d'acord amb l'ordenança fiscal municipal que ho reguli.

 

CAPÍTOL II - LES CONCESSIONS

 

Article 30è.-

Les concessions poden atorgar-se:

- A nom d'una sola persona física.
- A nom d'una comunitat o associació religiosa o establiment d’assistència o hospitalari.
- A nom de corporacions, fundacions o altres entitats jurídiques.
- A nom dels cònjuges.

 

Article 31è.-

No podran ser titulars de les concessions ni de cap altre dret funerari les companyies d'assegurances.

 

Article 32è.-

Les concessions s'acreditaran mitjançant el corresponent títol, que serà expedit per l'administració municipal. Als títols de concessió, s'hi farà constar:

- Dades d'identificació de la sepultura.
- Data de l'adjudicació.
- Nom, cognoms i DNI del titular.

 

Article 33è.-

En cas de deteriorament, substracció o pèrdua del títol funerari, s'expedirà duplicat amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada.

 

Article 34è.-

Les concessions de nínxols tindran una duració de cinquanta anys, que s'aniran prorrogant anualment o podran escollir entre sol·licitar una concessió de nínxols de restes o traslladar les restes a l'ossera general.

 

CAPÍTOL III - LES INHUMACIONS DE BENEFICIÈNCIA I FOSSA COMUNA

 

Article 35è.-

Existiran sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a persones mancades absolutament de mitjans econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli, les quals no podran ser objecte de concessió i la seva utilització no reportarà cap dret.

 

Article 36è.-

En aquestes sepultures, no s'hi podrà col·locar cap làpida ni epitafi i tan sols constarà que són propietat municipal.

 

Article 37è.-

Transcorreguts els terminis establerts a l'article 18 es procedirà al trasllat de les restes a la fossa comuna.

 

Article 38è.-

No podrà reclamar-se sota cap pretext, pels familiars del difunt o altres persones que es considerin interessades, el cadàver enterrat en una fossa comuna. S'exceptuaran aquells casos en què ho disposi l'autoritat judicial o sanitària.

 

CAPÍTOL IV - LA TRANSMISSIÓ DELS DRETS FUNERARIS

 

Article 39è.1.-

En el moment en què es produeixi la mort del titular d'un dret funerari, tindran dret a la transmissió al seu favor, per aquest ordre, els hereus testamentaris, el cònjuge supervivent, si falta, les persones a qui correspongui la successió intestada.

 

Article 39è.2.-

Si la persona causant hagués instituït diversos hereus o si no hagués cònjuge supervivent, i diverses persones resultessin hereus de l'interessat, la titularitat del dret funerari serà reconeguda a favor del cohereu que per majoria designin els restants, en el termini de tres mesos a partir de la mort de la persona causant. Si no fos possible la majoria, el dret serà reconegut a favor del cohereu de major edat.

 

Article 40è.-

Es consideraran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes intervius a favor de familiars del titular en línia directa i col·lateral fins a quart grau, com també l'efectuat a cònjuges o persones que acreditin llaços d'afectivitat i convivència amb el titular per un mínim de cinc anys anteriors a la transmissió. També es consideraran vàlides aquelles que es facin a favor d'hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica d'acord amb la Llei.
Les transmissions no alteren el termini per al qual va ser concedit el dret funerari.

 

Article 41è.-

El titular d'un dret funerari podrà renunciar-hi, sempre que en la sepultura corresponent no hi hagi restes inhumades, mitjançant la corresponent sol·licitud a l'Ajuntament. Si hi existissin restes, i transcorregut els terminis previstos a l'article 18, es traslladarien a l'ossera general, quedant el nínxol lliure per tal que l'Ajuntament en pogués atorgar una nova concessió.

 

CAPÍTOL V - LA PÈRDUA O CADUCITAT DELS DRETS FUNERARIS

 

Article 42è.-

Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb la reversió de la corresponent sepultura a l'Ajuntament en els casos següents:

a) Per estat ruïnós de l'edificació, declarat per l'informe tècnic previ, i l'incompliment del termini que s'assenyali al titular per a la seva reparació i condicionament, prèvia tramitació de l'expedient amb audiència a la persona interessada.

b) Per abandonament de la sepultura. Es considerarà abandonament el transcurs de quatre anys des de la mort del titular, sense que els hereus o persones subrogades per herència o altres títols hagin instat l'Ajuntament el canvi de nom. Igualment quan hagin passat tres anys des de l'últim pagament de la taxa de conservació.

c) Per transcurs dels terminis per als quals va ser concedit el dret, sense haver-se sol·licitat la renovació o haver-se prorrogat tàcitament d'acord amb l'article 34.

d) Per renúncia expressa del titular, en la forma prevista a l'article 41.

 

TÍTOL VI: CONSTRUCCIONS -

 

Article 43è.-

L'Ajuntament ha de construir per a les necessitats de la població una quantitat suficient de nínxols i tombes, d'acord amb les dades estadístiques, i n'ha d'atorgar el dret funerari en els casos d'inhumació i de trasllats de restes, ajustant-se a l'ordre rigorós de petició.

 

Article 44è.-

a) Les obres de construcció d’una sepultura particular estan subjectes a la prèvia presentació de la documentació gràfica i escrita suficient per la concessió del permís per part de l’Ajuntament

b) Les obres es limitaran al terreny concedit per a cada sepultura, no permetent-se l’agrupació de terrenys per sol·licitar i construir una única sepultura. Excepcionalment, única i exclusivament en el Cementiri Vell es permetrà l’agrupació de sepultures als efectes de garantir el compliment de la legislació sanitària i mortuòria d’aplicació vigent.

c) Els elements decoratius hauran de ser de materials nobles, prohibint-se els que no ofereixin suficients garanties de bona conservació.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

PRIMERA.- En les matèries no previstes expressament en aquesta ordenança s'atendrà al que disposa el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i al Decret 250/1987, de 7 de juliol.

SEGONA.- Les transmissions de drets funeraris meritaran la taxa que correspongui d'acord amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA.- Les concessions definitives existents actualment s'entendran atorgades pel termini màxim de les concessions i els contractes de l'Administració Local que fossin vigents en el moment d'adjudicació. Transcorregut aquest termini serà d'aplicació el règim previst en aquesta ordenança en finalitzar les concessions de sepultures o les seves pròrrogues.

SEGONA.- Els hereus i les persones subrogades per herència o un altre títol que no hagin instat la transmissió un cop entrada en vigor aquesta ordenança disposaran d'un any per a fer-ho, transcorregut el qual es decretarà la pèrdua del dret funerari amb reversió de la sepultura corresponent a l'Ajuntament.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent a la seva publicació.

Aquesta Ordenança ha estat publicada en el BOP de Lleida núm. 36 de data 24 de març de 1994.

Aquesta Ordenança ha estat modificada mitjançant acord del dia 28 d’octubre de 2010, aprovada definitivament el 28 de desembre de 2010 i publicada al BOP 182 del dia 30 de desembre de 2011.