BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS COM A MESURA PEL FOMENT DE L’ESTABLIMENT D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES


BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS COM A MESURA PEL FOMENT DE L’ESTABLIMENT D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

 

Article 1,- Objecte de les Bases

Aquestes bases tenen per objecte regular i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Balaguer com a mesura de foment per a l'establiment d'activitats econòmiques a  Balaguer

 

Article 2.- Normes d'aplicació

L'atorgament de les subvencions s'atendrà a les següents normes :

a.- Tindran caràcter voluntari.

b.- No seran invocables com a precedent.

c.- No serà exigible augment o revisió de la seva quantia.

d.- Requeriran , si s'escau informe tècnic favorable sobre l'exercici de l'activitat, el compliment dels objectius pel qual s'estableix la mesura i l'ajustament de l'activitat econòmica a la matrícula de l'impost d'activitats econòmiques, i la llicència d’obertura o d’instal·lació i pel règim de comunicació prèvia.

e.- Les subvencions a que es refereix l'article següent seran acumulables i tindran caràcter pregat, havent de presentar els interessats les sol·licituds adients, junt amb els justificants que calgui.

f.- La subvenció a que es refereix els articles 3B i 3C, requerirà quan sigui preceptiva, l'acta de comprovació.

 

Article 3.- Beneficiaris de les Subvencions

A.- Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques menors de 30 anys que iniciïn l'exercici de qualsevol activitat de les classificades a les seccions I, II i  III  de les tarifes de l'Impost d'Activitats Econòmiques, sempre que no existeixi prèviament una alta anterior d'IAE al municipi de Balaguer.
La sol·licitud es formalitzarà en el moment que li sigui presentada la primera liquidació tributària de l'IAE, o en un termini màxim de 6 mesos a partir de la data d'aquesta liquidació.

B.- Podran sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques (empresaris individuals) que demanin llicència d'obertura o d’instal·lació, pel règim de comunicació prèvia o declaració responsable i que hagin obtingut l'acta de comprovació quan aquesta sigui preceptiva,  en el cas de:
            1.- La primera instal·lació de l'establiment per començar les seves activitats.
            2.- El canvi de titular d'un establiment quan aquest porti en funcionament més de 5 anys.
La sol·licitud es formalitzarà en el moment que li sigui concedida la Llicència d'obertura, d’instal·lació pel règim de comunicació prèvia o en el cas de declaració responsable una vegada presentada la totalitat de la documentació preceptiva d’acord amb el tipus de tràmit, i fins un termini màxim de 6 mesos a partir de la data d'aquesta concessió o presentació.

C.- Podran sol·licitar aquestes subvencions qualsevol persona jurídica que demani pel Centre Històric de la ciutat, una llicència d’obertura o d’instal·lació i pel règim de comunicació prèvia o declaració responsable, i que hagi obtingut l’acta de comprovació quan aquesta sigui preceptiva, en el cas de:
            1.- La primera instal·lació de l'establiment per començar les seves activitats.
            2.- El canvi de titular d'un establiment quan aquest porti en funcionament més de 5 anys.
La sol·licitud es formalitzarà en el moment que li sigui concedida la Llicència d'obertura, d’instal·lació pel règim de comunicació prèvia o en el cas de declaració responsable una vegada presentada la totalitat de la documentació preceptiva d’acord amb el tipus de tràmit, i fins un termini màxim de 6 mesos a partir de la data d'aquesta concessió o presentació.

 

Article 4.- Import de les subvencions.

A.- L'import de les subvencions a atorgar pel concepte d'IAE seran una quantia equivalent al cent per cent (100 %) de la quota tributària que s'hagi d'abonar en concepte d'Impost d'Activitats Econòmiques durant els dos primers anys d'exercici de l'activitat.

B.- L'import de la subvenció a atorgar pel concepte de taxa per llicència d'obertura o d’instal·lació i pel règim de comunicació prèvia, serà una quantitat equivalent al cent per cent (100%) de la quota tributària establerta a l’ordenança , en el cas de les persones menors de 30 anys i del noranta-cinc per cent (95 %) en el cas de persones de 30 o més anys.

C.- L’import de la subvenció a atorgar pel concepte de taxa per llicència d’obertura o d’instal·lació i pel règim de comunicació prèvia, serà una quantitat equivalent al vuitanta per cent (80%) de la quota tributària establerta a l’ordenança, en el cas de les persones jurídiques que s’estableixin al Centre Històric.

 

Article 5.- Vigència

La vigència d'aquesta línia de subvencions es fixa fins al 31 de desembre de 2002, podent-se prorrogar per anys successius excepte acords en contra.

 

Article 6.- Interpretació i resolució

Els serveis tècnics revisaran les peticions i l'acompliment dels requisits establerts als articles anteriors. L'Alcaldia mitjançant la corresponent resolució resoldrà la quantia de la subvenció a atorgar. L'acte d'atorgament de subvencions i fixació de les quantitats és inapel·lable a tots els efectes.

Es faculta expressament el Sr. Alcalde per a la interpretació i resolució de les incidències no previstes en la convocatòria a la que es refereixen les presents bases.

 

Disposició final.-

Les presents bases que consten de 6 articles i la present disposició final entraran en vigència una vegada aprovades per l'Ajuntament Plenari i publicat el seu text íntegre en el BOP de Lleida, si bé podran sol·licitar acollir-se a les mateixes les persones que hagin presentat sol·licitud d'alta a la matricula de l'Impost d'Activitats Econòmiques des del dia 1 de gener de 1998.

Aquestes Bases han estat aprovades per l'Ajuntament plenari en data 5 de novembre de 1997 i van ser publicades al BOP de Lleida núm. 140 de 22 de novembre de 1997.

Aquestes Bases han estat modificades per l’Ajuntament plenari en data 27 de novembre de 1998 i van ser publicades al BOP de Lleida núm. 154 de data 24 de desembre de 1998

Aquestes Bases han estat modificades per l’Ajuntament plenari en data 3 de novembre de  2000 i van ser publicades al BOP de Lleida núm. 158 de data 30  de desembre de 2000.

Aquestes Bases han estat modificades per l’Ajuntament plenari el 29 de novembre de  2001 i van ser publicades al BOP de Lleida núm.  17 de data 7 de febrer de 2002

La darrera modificació d’aquest ordenança i en conseqüència el seu redactat actual,  va ser aprovat provisionalment pel Ple del dia 29 d’octubre de 2015 i ha quedat  definitivament aprovat el 22 de desembre de 2015. i va ser publicat al BOP núm. 250 de data 30 de desembre de 2015