ORDENANÇA REGULADORA DE MESURES CORRECTORES I DISTÀNCIES DE LES ACTIVITATS RAMADERES AL TERME MUNICIPAL DE BALAGUER


1   ANTECEDENTS

 

1.1   JUSTIFICACIÓ

El constant creixement de la ramaderia intensiva com a font d'ingressos complementària, i en molts casos principal, de l'empresa agrària ha arribat a generar un problema en el benestar i sanitat ambiental, que requereix una actuació municipal reguladora que compatibilitzi els interessos específics del sector ramader amb els interessos generals de la societat.

 

1.2   DADES DEL MUNICIPI

El municipi de Balaguer té 13.188 habitants de dret, distribuïts en un únic nucli de població.

 

2   NORMES REGULADORES DE LES ACTIVITATS RAMADERES

 

2.1   EMPLAÇAMENT

 

1) A partir de l'entrada en vigor d'aquesta normativa queda prohibida la ubicació, present o futura, en el sòl urbà de qualsevol tipus de granja, estable, quadra o corral de bestiar amb finalitats industrials i/o particulars.

 

2) Les explotacions ramaderes de nova instal·lació s'hauran d'ubicar a una distància envers els nuclis de població que superi el següent valor :

Nom nucli de població: Balaguer

Distància mínima de l'explotació ramadera a: 1000 m

La distància mínima d'una explotació ramadera envers habitatges aïllats habitats permanentment serà, així mateix, de 100 metres.

 

3) Les explotacions ramaderes existents abans de l’aprovació de les ordenances municipals que no estiguin dins del nucli urbà i es trobin a menys distància segons els paràmetres que es relacionen a continuació, (que s’hauran de justificar mitjançant la Guia Ramadera i/o Cartilla de Registre Sanitari, expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data) se’ls permetrà el desenvolupament de l’activitat i se’ls dona un termini de 20 anys a partir de l’aprovació d’aquesta ordenança, per a que procedeixin al seu trasllat, essent considerades aleshores com de nova instal·lació i havent de respectar les distàncies previstes en aquesta ordenança, en el punt 2.1.2, havent d’adequar, si s’escau, les instal·lacions ramaderes a una correcta gestió dels residus ramaders i demés qüestions necessàries en les explotacions ramaderes.

Explotacions porcines menys de 1000 m.

Explotacions apícoles, menys de 400 m.

Explotacions cunícoles, menys de 500 m.

Explotacions avícoles, menys de 500 m.

Excepcionalment les activitats avícoles existents a menys de 1000 m, no podran sol·licitar un canvi d’orientació a selecció, recria o multiplicació per suposar un risc higiènico - sanitari.

Explotacions equines, menys de 500 m.

Explotacions bovines i ovines o caprunes menys de 500 m.

 

Tanmateix quan l’activitat no ocasiona molèsties, hi ha un estricte compliment de les normes i mesures correctores i les necessitats urbanístiques no ho requereixen, l’Ajuntament podrà concedir pròrrogues al termini de 20 anys.

 

Per aquestes explotacions se'ls imposen les següents limitacions:

a) No podran fer ampliacions del nombre d'animals existents.

b) Podran sol·licitar canvi d'activitat ramadera, però sense augmentar la superfície construïda ni l’UGM.

c) Només autoritzaran obres de millora i reforma de les instal·lacions.

d) No podran continuar desenvolupant l’activitat ramadera, en cas de venda, cessió o transmissió patrimonial, excepte que es tracti d’una transmissió per herència o per constitució de societat de la qual en formin part els mateixos titulars, els hereus o familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, tant si es tracta de línia recta o línia col·lateral.

En cas de constitució de societats, els titulars estaran obligats a comunicar davant l’Ajuntament els canvis accionarials que es puguin produir.

 

2.2   MESURES CORRECTORES

Totes les explotacions ramaderes hauran de disposar d’instal·lacions i condicions de maneig suficients per a la correcta gestió ambiental.

 

A.  Instal·lacions

Pel que fa a les instal·lacions aquestes mesures se sintetitzen en:

 

1) S'haurà de disposar de femer, de fossa o de dipòsit per als purins, construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanqueïtat i una capacitat d'emmagatzematge dels excrements i aigües residuals que equivaldrà, com a mínim a la producció d'aquest en quatre mesos, o bé disposar de qualsevol altre sistema oficialment aprovat de gestió d'excrements líquids o sòlids

 

2) S'haurà de disposar de fossa de cadàvers o acreditar que es disposa o participa en algun sistema de recollida i eliminació oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans competents.

 

3) Respecte les instal·lacions complementàries a una explotació ramadera cal remarcar que l'explotació ramadera es defineix com el conjunt d'animals, instal·lacions i altres béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera (bestiar, aus, llets i/o altres productes ramaders) que constitueixen en si mateixa una unitat tècnico econòmica caracteritzada per la utilització d'uns mateixos mitjans de producció i per estar ubicada en una finca o conjunt de finques explotades per un mateix titular. En base a aquesta definició no s'autoritzaran les explotacions ramaderes que tinguin les pròpies basses d'emmagatzematge de purins o femers i demés instal·lacions necessàries per a una correcta gestió ambiental en una localització geogràfica que no conservi la integritat territorial de l'explotació ramadera.

 

Les mesures generals esmentades es concreten, per als diferents tipus de bestiar, en el següent:

 

- Granges porcines:

Si els fems generats en l'explotació són sòlids caldrà disposar d'un femer impermeable amb fossa de recollida de lixivitats. La fossa de recollida de lixivitats tindrà una capacitat igual al 5% del volum total del fem emmagatzemat. La capacitat del femer serà d'1 m3 per plaça d'engreix i de 2 m3, per cada reproductor.

Si els residus ramaders generats en l'explotació són líquids caldrà disposar d'una bassa de purins impermeable, encerclada amb una tanca i amb capacitat per emmagatzemar el purí produït durant quatre mesos. Es recomanable l'existència de dues fosses independents a fi que, mentre una es buida l'altra estigui plena.

La capacitat mínima d'emmagatzematge de purins serà la suma de la bassa i els slats i equivaldrà a 1 m3 per plaça d'engreix i a 2 m3 per plaça de reproductor.

Fossa de cadàvers permeable, hermèticament tancada per sobre, o altre sistema de destrucció, i/o gestió, recomanant-se en aquest cas, la recollida de cadàvers per empresa autoritzada per al seu aprofitament en la indústria de farina de carn.

 

- Granges avícoles:

En el cas que es produeixen residus líquids, la fossa de purins haurà d'ésser impermeable, vallada i amb capacitat per a quatre mesos. Es recomana l'existència de dues fosses independents.

Capacitat mínima: (Fossa slat) 0,01 m3/animal.

Si els residus produïts són sòlids (gallinassa) s'hauria de disposar d'un femer, amb capacitat mínima de 0,01 m3/animal.

Fossa de cadàvers permeable i hermèticament tancada.

 

- Granges vacunes:

Bassa de purins impermeable (capacitat mínima: 2 m3/animal) o femer impermeable de la mateixa capacitat amb fossa de recollida de lixiviats (de capacitat igual al 5% del volum total del fem emmagatzemat)

Fossa de cadàvers i/o altre sistema de destrucció i/o gestió, recomanant-se en aquest cas, la recollida dels cadàvers per empresa autoritzada amb destinació a la indústria de farina de carn.

 

- Granges cunícoles:

Femer impermeable de 0,03 m3 de capacitat per gàbia de reproductor

Fossa de cadàvers permeable i tancada o altre sistema de destrucció.

 

B. Maneig

El titular de l'explotació ramadera haurà de disposar de terra de conreu, pròpia o contractada, suficient per a una correcta utilització agrícola dels fems i/o dels purins, o bé haurà de justificar que participa o disposa d'altre sistema de gestió de residus ramaders oficialment aprovat i autoritzat pels òrgans competents.

L'aplicació dels fems i/o purins en el camp es farà atenent les següents recomanacions:

Queda prohibida l'aplicació de purins als camps ubicats a una distància inferior als 50 m. de canals, sèquies o qualsevol tipus de conducció d'aigua.

No es podran aplicar purins als conreus durant els mesos de juliol i agost, i en qualsevol cas, ha de quedar prohibit l'abocament de purins a 500 m. dels nuclis de població i a 100 de qualsevol tipus d'habitatge o indústria. Si la indústria és alimentària la distància s'ampliarà a 1.000 m.

Els purins un cop escampats en els terrenys, s'hauran de colgar en un termini de temps no superior a les 72 hores.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor quan hagi transcorregut el termini de 15 dies des de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb el que disposen els articles 70 i 65.2  de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l'art. 162 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Modificat l’article 2.1, apartat 3), lletra d) pel Ple de l’Ajuntament de data 28 de novembre de 2013.

- Modificat el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 2.1 pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de febrer de 2014 i 26 de juny de 2014.