Calendari fiscal

EDICTE

L'Ajuntament de Balaguer en sessió Plenària, del dia 21 de desembre de 2020, va aprovar per a l’any 2021, el calendari de pagament de tributs en període voluntari, corresponents a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, que tot seguit es detalla:

TRIBUT PERÍODE DE PAGAMENT

Taxa i Cànon de l’aigua (3r trimestre 2020): 7 de gener al 8 de març
Impost vehicles tracció mecànica de 2021: 3 de març al 3 de maig
Taxa i Cànon de l’aigua (4t trimestre 2020): 8 d’abril al 10 de juny
Taxa gestió residus 2021: 3 de maig al 5 de juliol
Entrades de vehicles (guals) de 2021: 10 de maig al 12 de juliol
Taxa i Cànon de l’aigua (1r trimestre de 2021): 5 de juliol al 6 de setembre
Taxa i Cànon de l’aigua (2n trimestre de 2021): 1 d’octubre al 1 de desembre
Taxa Conservació Cementiri Municipal de 2021: 11 d’octubre al 11 de desembre

Els rebuts domiciliats de la Taxa de residus es realitzarà en dues cobrances:
- Primera cobrança es carregarà als comptes bancaris el dia 4 de juny de 2021.
- Segona cobrança es carregarà als comptes bancaris el dia 7 d’octubre de 2021.

El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació, en qualsevol entitat bancària, del document de cobrament que serà expedit per l’Ajuntament. La carta de pagament serà tramesa per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament. L’impagament de qualsevol dels rebuts domiciliats al banc podrà comportar la baixa d’ofici de la domiciliació bancària.

Finalitzat el termini voluntari d’ingrés, s’iniciarà el procediment administratiu de període executiu pels rebuts no satisfets. D’acord amb l’article 161.4 de la Llei general tributària, l’inici del període executiu determina l’exigència dels recàrrecs del període executiu, així com els interessos de demora en els termes dels articles 26 i 28 de la LGT i si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment.

Cosa que es fa avinent per a coneixement de tothom.

Balaguer, 23 de desembre de 2020

El paer en cap, Jordi Ignasi Vidal Giné