Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

OFICINA
VIRTUAL

Calendari fiscal


Calendari fiscal 2019

El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació, en qualsevol entitat bancària, del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament. La carta de pagament serà tramesa per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’oficina de recaptació de l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol•licitat la domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

L’impagament de qualsevol dels rebuts domiciliats al banc podrà comportar la baixa d’ofici de la domiciliació bancària.

Finalitzat el termini voluntari d'ingrés, s'iniciarà el procediment administratiu de període executiu pels rebuts no satisfets. D’acord amb l’article 161.4 de la Llei general tributària, l’inici del període executiu determina l'exigència dels recàrrecs del període executiu, així com els interessos de demora en els termes dels articles 26 i 28 de la LGT i si s’escau, de les costes del procediment de constrenyiment,

Cosa que es fa avinent per a coneixement de tothom

Balaguer, 28 de desembre de 2018.

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat