Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

OBJECTE

Facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
DOCG NÚM. 3602 de 25/03/2002

QUI EN POT SER TITULAR

1. Targeta per a conductor
Persones majors de 18 anys que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de circulació.

2. Targeta per a no conductor
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
b) Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
c) Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

3. Targeta per a transport col·lectiu
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

Targeta per a conductor/a
- Sol·licitud mitjançant un imprès oficial.
- DNI
- Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i còpia, del certificat de disminució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació.

Targeta per a no conductor/a
- Sol·licitud mitjançant un imprès oficial.
- DNI
- Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la documentació que acrediti la representació legal, en cas que la persona titular sigui menor d’edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i còpia, del certificat de disminució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials que acrediti que supera el barem de mobilitat o que compleix els altres criteris que donen dret a la targeta.

Targeta de transport col·lectiu
- Sol·licitud mitjançant imprès oficial.NIF o DNI
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del permís de circulació.
- Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la fitxa tècnica del vehicle.