Urbanisme

Edicte d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic – integració dels serveis existents al centre de tractament de residus municipals de la Noguer (CTRM)


Per Decret d’Alcaldia núm. 320/2015, de 25 de març es va aprovar inicialment del Pla Especial Urbanístic – integració dels serveis existents al centre de tractament de residus municipals de la Noguera (CTRM), amb les condicions que es descriuen en l’informe de l’arquitecta municipal ROT 42/15 Arq.
 
S’exposa al públic l’esmentat Decret pel termini d’un mes mitjançant la seva publicació al BOP, DOGC, un diari de major difusió i a la pàgina Web de l’Ajuntament, amb inclusió de la publicació íntegra del projecte de modificació, per tal de garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre del procediment de planejament i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació que regula l’article 8 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, per tal que els interessats puguin interposar les reclamacions que considerin oportunes. 
 
Balaguer, 25 de març de 2015.
 
L’ALCALDE
 
Signat.- Josep Maria Roigé Rafel. 
Data de publicació: 27-03-2015
 
Material de descàrrega