Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte d’aprovació inicial del desglossat del projecte constructiu d'urbanització del PMU-3, sector PRB i annex de Balaguer


EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm. 608/2013, de data 8 de juliol de 2013, s’ha aprovat inicialment el DESGLOSSAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D’URBANITZACIÓ DEL PMU-3, sector PRB i ANNEX de Balaguer, promogut i presentat pel Centre Sociosanitari Balaguer, SL, i redactat pels arquitectes Carlos Galiano Gràcia i Albert Vitaller Santiró.

Atès que el present edicte ha estat publicat al DOGC número 6422 en data 22/07/2013, al BOP número 127 de data 17/07/2013 i al Diari Segre en data 16/07/2013 i al Tauler de l’Ajuntament en data 12/07/2013.

De conformitat amb allò que disposa l’article 8, punt 5, apartat c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova la Llei d’urbanisme.

L’expedient resta exposat al públic a la pàgina web pel termini de trenta dies hàbils, comptats a partir de l’última publicació, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i al·legacions. De no presentar-se’n cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament.

 

Balaguer, 2 de setembre de 2013

L’alcalde

 

Josep Maria Roigé i Rafel

 

Documentació adjunta:

- Memòria desglossat PMU3 sector PRB  (.pdf 1,2MB)

- Plànols desglossat PMU3 sector PRB  (.rar 17,2MB)

- Memòria modificat annex desglossat PMU3 sector PRB  (.pdf 0,3MB)

- Plànols modificat desglossat PMU3 sector PRB  (.rar 2.3MB)

 

Data de publicació: 05-09-2013

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat