Urbanisme

Edicte d’informació pública de la Proposta de REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON PAU-13

EDICTE 

 

Vista la instància de data 22 de juny de 2016, amb Registre General d’Entrada número 2016006732, presentada per Jordi Parés Sabanés, en representació de SORIGUË, S.A,  amb domicili a efectes de notificació al carrer Alcalde Pujol, número 4, de Lleida (CP 25006 Lleida), a la que s’acompanya la presentació de la Escriptura de Reparcel·lació Voluntària del Polígon PAU-13, atorgada per SORIGUÉ, S.A.U, davant el Notari de Lleida Pablo Gómez Claveria, en data 12 d’abril de 2016, amb número de protocol 1.065, i la Escriptura d’Adhesió i Ratificació, atorgada  l’alcalde de Balaguer Jordi Ignasi Vidal i Giné, davant el notari de Balaguer Francisco Javier Cruz Gimeno, en data 1 de juny de 2016, amb número de protocol 467, en què exposa que presenta les dues escriptures públiques notarials de referència i en què sol·licita que l’Ajuntament de Balaguer ho sotmeti a exposició pública. 

Vist l’article 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que regula la Reparcel·lació voluntària. 

Se sotmet la proposta de Reparcel·lació Voluntària del POLÍGON PAU-13 de Balaguer, promoguda per  SORIGUË, S.A.U i l’Ajuntament de Balaguer, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Lluís Guasch Fort, a informació pública pel termini d’1 mes, per tal que els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. 

 

 

 

Balaguer, 23 de juny de 2016

 

 

L’alcalde 

 

 

 

 

Jordi Ignasi Vidal Giné. 

Data de pubicació: 23-06-2016