Urbanisme

Edicte de l'Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació número 2 del Pla Especial Països Catalans

EDICTE

Per Decret dAlcaldia nm.458/2008, de data 4 de juny de 2008, sha aprovat inicialment el PROJECTE DE REPARCELLACI DE LA UNITAT DACTUACI NMERO 2, DEL PLA ESPECIAL NMERO 8, PASOS CATALANS, del municipi de Balaguer, promogut per lAjuntament de Balaguer, i redactat per larquitecte Claudina Esquerda Baiget.

Lexpedient resta exposat al pblic pel termini d1 mes, comptat a partir de lltima publicaci, per tal que els interessats puguin interposar reclamacions i allegacions. De no presentar-sen cap, lacord esdevindr aprovat definitivament.

Balaguer, 6 de juny de 2008


LAlcalde

Miquel Aguil i Barril