Urbanisme

Edicte de canvi de sistema d’actuació urbanística de Reparcel·lació de MURGACA (l’antiga SAFYC)

EDICTE

Per decret d’alcaldia núm. 678/2018, de data 2 d’agost de 2018  en relació al CANVI DE MODALITAT del sistema actual d’actuació urbanística, de Reparcel·lació en la modalitat de Compensació pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de Cooperació del polígon delimitat en la Modificació de Normes Subsidiàries de Planejament núm. 2 de planejament en l’antiga SAFYC, actual MURGACA, SA (EE 272/2018), es va acordar el següent:

“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del sistema d’actuació urbanística de compensació bàsica pel sistema de cooperació del polígon delimitat en la modificació de NNSS NÚM. 2 de planejament en l’àmbit de l’antiga SAFYC (EE 272/2018).

SEGON. Sotmetre la modificació proposada a informació pública mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en eL Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, al Diari Segre i a la pàgina web de l’Ajuntament, així com, donar audiència als interessats per termini d'un mes. Durant aquest termini els interessats, podran examinar l’expedient en les dependències municipals perquè formulin les al·legacions que estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.Balaguer.cat]

D’acord amb la disposició addicional desena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per dita Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment en el mes d’agost.

Si transcorregut el termini  indicat, no es present al·legacions, aquests acord esdevindrà aprovat definitivament.

TERCER.- Cas que es presentin al•legacions,  es remetrà l'expedient a aquesta Alcaldia per a la seva aprovació definitiva previs informes dels Serveis Tècnics Municipals, i de l'Informe-proposta de Secretaria.”

 

Balaguer, document signat electrònicament.

L’alcalde               

Jordi Ignasi Vidal Giné

 

- Informe Tècnic

- Projecte

Data de publicació: 17-08-2018