Urbanisme

Edicte de reparcel·lació de les finques situades entre els carrers Noguera Pallaresa, Cervera, Almatà, Tàrrega i Tarragona a Balaguer

EDICTE

Per decret d’alcaldia núm. 734/2018, de data 24 d’agost de 2018  en relació a la DETERMINACIÓ DEL SISTEMA D’ACTUACIÓ DE REPARCEL·LACIÓ de les finques situades entre els carrers Noguera Pallaresa, Cervera, Almatà, Tàrrega i Tarragona del municipi de Balaguer EN LA MODALITAT DE COOPERACIÓ – expedient Electrònic núm. 1080/2018-,  es va acordar el següent:

“PRIMER. La determinació del sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, tal i com queda regulat en els articles 139 i ss, Secció quarta del Capítol III del Decret Legislatiu 1/2010, i d’acord amb la tramitació establerta en l’article 119 del mateix decret legislatiu, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres), identificat com a expedient electrònic núm. 1080/2018. 

SEGON. Sotmetre la modificació proposada a informació pública mitjançant anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, al DOGC, al DIARI SEGRE i a la pàgina web de l’Ajuntament, així com, donar audiència als interessats per termini d'un mes. Durant aquest termini els interessats, podran examinar l’expedient en les dependències municipals perquè formulin les al·legacions que estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.Balaguer.cat]

TERCER.- D’acord amb la disposició addicional desena del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per dita Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment en el mes d’agost. Si transcorregut el termini  indicat, no es present al·legacions, aquests acord esdevindrà aprovat definitivament.
QUART.- Cas que es presentin al·legacions,  es remetrà l'expedient a aquesta Alcaldia per a la seva aprovació definitiva previs informes dels Serveis Tècnics Municipals, i de l'Informe-proposta de Secretaria.”

 

Balaguer, 28 d’agost de 2018

L’alcalde accidental   

Gerard Torres Viola

 

- Informe tècnic

- Projecte tècnic

Data de publicació: 29-08-2018