Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Aprovació Definitiva dels Projectes d'Estatus i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 9 ERALS DEL MIG

EDICTE

L’Ajuntament de Balaguer, per Decret d’alcaldia número 961/2008, de data 23 de desembre de 2008,  va aprovar inicialment els Projectes d'estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA 9 ERALS DEL MIG, del terme municipal de Balaguer, presentats per persones propietàries que representen més del cinquanta per cent de la superfície de l'àmbit del pla de la Unitat d’Actuació núm. 9, Erals del Mig, publicat al BOP número 149, de 23 d’octubre de 2008, al DOGC número 5258, de 14 de novembre de 2008, al Diari Segre de data 6 de novembre de 2008 i a la pàgina web, per tal que en el termini d’un mes, els interessats poguessin interposar les al·legacions que creguessin oportunes.

Atès que no s’han presentat al·legacions dins el termini d’exposició pública.

Per Decret d’alcaldia núm. 961/2008, de data 23 de desembre de 2008, s’ha acordat:

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d'Estatuts i Bases d'actuació de la junta de compensació de la UA 9 ERALS DEL MIG, del terme municipal de Balaguer, presentats per persones propietàries que representen més del cinquanta per cent de la superfície de l'àmbit del pla de la Unitat d’Actuació núm. 9, Erals del Mig.

Segon.-  Designar com a representant de l’Ajuntament a l’òrgan rector de la Junta de Compensació a Francesc Ferrer Moreno.

Tercer.- Publicar el present acord al DOGC, BOP, un Diari de major difusió de la província i a la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Balaguer (www.balaguer.cat).

Quart.- Notificar individualment el present acord als propietaris afectats perquè puguin manifestar la seva decisió d’adherir-se a la futura entitat en el termini de 15 dies.

Cinquè.- Requerir als propietaris perquè en el termini de dos mesos des de la notificació d’aquest acord, constitueixin la junta de compensació en escriptura pública amb l’advertiment de la possibilitat de l’expropiació i de l’aplicació alternativa del què estableix l’article 116.2 de la Llei d’Urbanisme.

Sisè.- Notificar aquest acord als interessats, amb el règim de recursos adient.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació de la present resolució.

Balaguer, 23 de desembre de 2008

L’Alcalde        Miquel Aguilà i Barril   

Data de publicació: 01-01-2009

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat