Urbanisme

Aprovació Definitiva dels Projectes d'Estatus i Bases d'Actuació de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 9 ERALS DEL MIG

EDICTE

LAjuntament de Balaguer, per Decret dalcaldia nmero 961/2008, de data 23 de desembre de 2008, va aprovar inicialment els Projectes d'estatuts i Bases d'actuaci de la Junta de Compensaci de la UA 9 ERALS DEL MIG, del terme municipal de Balaguer, presentats per persones propietries que representen ms del cinquanta per cent de la superfcie de l'mbit del pla de la Unitat dActuaci nm. 9, Erals del Mig, publicat al BOP nmero 149, de 23 doctubre de 2008, al DOGC nmero 5258, de 14 de novembre de 2008, al Diari Segre de data 6 de novembre de 2008 i a la pgina web, per tal que en el termini dun mes, els interessats poguessin interposar les allegacions que creguessin oportunes.

Ats que no shan presentat allegacions dins el termini dexposici pblica.

Per Decret dalcaldia nm. 961/2008, de data 23 de desembre de 2008, sha acordat:

Primer.- Aprovar definitivament el projecte d'Estatuts i Bases d'actuaci de la junta de compensaci de la UA 9 ERALS DEL MIG, del terme municipal de Balaguer, presentats per persones propietries que representen ms del cinquanta per cent de la superfcie de l'mbit del pla de la Unitat dActuaci nm. 9, Erals del Mig.

Segon.- Designar com a representant de lAjuntament a lrgan rector de la Junta de Compensaci a Francesc Ferrer Moreno.

Tercer.- Publicar el present acord al DOGC, BOP, un Diari de major difusi de la provncia i a la pgina web oficial de lAjuntament de Balaguer (www.balaguer.cat).

Quart.- Notificar individualment el present acord als propietaris afectats perqu puguin manifestar la seva decisi dadherir-se a la futura entitat en el termini de 15 dies.

Cinqu.- Requerir als propietaris perqu en el termini de dos mesos des de la notificaci daquest acord, constitueixin la junta de compensaci en escriptura pblica amb ladvertiment de la possibilitat de lexpropiaci i de laplicaci alternativa del qu estableix larticle 116.2 de la Llei dUrbanisme.

Sis.- Notificar aquest acord als interessats, amb el rgim de recursos adient.

Contra aquesta resoluci que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposici en el termini dun mes o recurs contencis administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la notificaci de la present resoluci.

Balaguer, 23 de desembre de 2008

LAlcaldeMiquel Aguil i Barril

Data de publicaci: 01-01-2009