Urbanisme

Edicte d'Informació Pública del Projecte de Reparcel·lació Voluntària del PAU de l'Antiga SAFYC - actual MURGACA, SA, al terme municipal de Balaguer

EDICTE

Atès que en data 26 de setembre de 2018, MURGACA, SA (antiga SAFYC), amb domicili a efectes de notificació a la carretera de Lleida a Puigcerdà, km. 28,5 (C-13) – Camí Vell de Vallfogona de Balaguer, presenta la documentació relativa al PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTARIA DEL PAU DE L’ANTIGA FACTORIA SAFYC –actual MURGACA, SA- , al terme municipal de Balaguer (EE 272/2018).

Atès el caràcter de Reparcel·lació voluntària del Projecte de referència, es sotmet a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d’1 MES i simultàniament es dóna audiència a la resta de persones interessades amb citació personal, de conformitat amb allò que disposa 164.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya.

 

Balaguer, 15 de novembre de 2018.

 

L’alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

 

Data de publicació: 15-11-2018

 

 

Projecte reparcel·lació voluntària Oct 2016

Convenio de reparcelacion