Urbanisme

Edicte d'aprovació definitiva de la reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística de l'antiga factoria SAFYC TM Balaguer

EDICTE

Atès que per decret d’alcaldia núm. 124/2019, de data 4 de febrer de 2019, s’ha APROVAT DEFINITIVAMENT la REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA DE L’ANTIGA FACTORIA SAFYC- T.M. Balaguer, elevada en escriptura pública, davant el Notari d’Agramunt Maria Esmeralda Moreno Muñoz, en data 29 de novembre de 2017, amb el número fe Protocol 1331 (EE 272/2018).


Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa i es podrà interposar recurs potestatiu de reposició durant el termini d’un mes comptat des de la data de la notificació de la resolució.

El recurs contenciós administratiu pot ser interposat directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu durant el termini de dos mesos comptats des de la data de la notificació de la present resolució si no s’ha interposat recurs de reposició, o dos mesos des de la resolució expressa del recurs de reposició, o d’un mes des de la data de la interposició del recurs de reposició.

 

Balaguer, 6 de febrer de 2019.

L’alcalde

Jordi Ignasi Vidal Giné

Data de publicació: 07-02-2019