Aquest lloc web fa servir cookies pròpies per millorar l′experiència de navegació. En continuar la navegació entenem que s′accepta la nostra política de cookies D′acord

URBANISME

Edicte Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació número 1 Sant Pere Màrtir

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia número 884, de 23 d’octubre de 2009, s’ha acordat aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 1 Sant Pere Màrtir.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició durant el termini d’un mes comptat des de la data de la notificació de la resolució.

El recurs contenciós administratiu pot ser interposat directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu durant el termini de dos mesos comptats des de la data de la notificació de la present resolució si no s’ha interposat recurs de reposició, o dos mesos des de la resolució expressa del recurs de reposició , o d’un mes des de la data de la interposició del recurs de reposició.

Balaguer, 26 d’octubre de 2009
L’alcalde
Signat- Miquel Aguilà Barril
Data de publicació: 27-10-2009

Ajuntament de Balaguer
Plaça Mercadal, 1   -   25600 Balaguer (Lleida)   -   973 44 52 00   -   ajuntament@balaguer.cat