Urbanisme

Edicte Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d'Actuació número 1 Sant Pere Màrtir

EDICTE

Per Decret dAlcaldia nmero 884, de 23 doctubre de 2009, sha acordat aprovar definitivament el projecte de reparcellaci de la Unitat dActuaci 1 Sant Pere Mrtir.

Contra aquesta resoluci que posa fi a la via administrativa es podr interposar recurs potestatiu de reposici durant el termini dun mes comptat des de la data de la notificaci de la resoluci.

El recurs contencis administratiu pot ser interposat directament davant lordre jurisdiccional contencis administratiu durant el termini de dos mesos comptats des de la data de la notificaci de la present resoluci si no sha interposat recurs de reposici, o dos mesos des de la resoluci expressa del recurs de reposici , o dun mes des de la data de la interposici del recurs de reposici.

Balaguer, 26 doctubre de 2009
Lalcalde
Signat- Miquel Aguil Barril
Data de publicaci: 27-10-2009