Urbanisme

Edicte aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la UA8 Erals Flamicell

EDICTE


Per Decret dAlcaldia nm. 987/2009, de data 25 de novembre de 2009, sha aprovat definitivament el PROJECTE DE REPARCELLACI PER COOPERACI DE LA UNITAT DACTUACI NMERO 8 ERALS FLAMICELL, del terme municipal de Balaguer, promogut per lAjuntament de Balaguer, redactat per Llus Guasch Fort.

Contra aquesta resoluci que esgota la via administrativa es pot interposar, potestativament, recurs de reposici en el termini dun mes des de la notificaci o b, directament, recurs contencis administratiu en el termini de dos mesos davant lordre jurisdiccional contencis administratiu.
 
Balaguer, 26 de novembre de 2009.


Lalcalde

Miquel Aguil i Barril

Data de publicaci: 01-12-2009